Niedozwolone klauzule umowne


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Tendencje w orzecznictwie UOKIK a wymagania rynku

Problematyka niedozwolonych klauzul umownych zwi?zana jest nierozerwalnie z działalności? gospodarcz? podmiotów stosuj?cych wzorce umowne.

Maj?c na uwadze uchwalane przez ustawodawcę nowelizacje obowi?zuj?cych w tym zakresie przepisów oraz zmieniaj?ce się podejście organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów do kwestii klasyfikacji postanowień umownych jako zakazanych, niezbędna jest znajomość kryteriów wg których postanowienia te kwalifikowane s? jako niedozwolone, a także ryzyk prawnych zwi?zanych z ich stosowaniem.

Więcej informacji >>>>

Dlaczego warto uczestniczyć ?

Uczestnicy seminarium dowiedz? się w jaki sposób klasyfikować umowy stosowane w obrocie gospodarczym jako wzorce umowne. Powiemy również o pojęciach istotnych z punktu widzenia klasyfikacji postanowień umownych.

Analizie pod k?tem kryteriów wykorzystywanych przy klasyfikacji postanowień umownych jako niedozwolonych, poddane zostanie orzecznictwo Prezesa UOKIK oraz S?dów Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto, omówione zostan? przepisy określaj?ce odpowiedzialność prawn? podmiotów stosuj?cych niedozwolone klauzule umowne.

W części praktycznej słuchacze będ? oceniać zapisy umowne wywołuj?ce w?tpliwości, a także podejmować próbę modyfikacji zakazanych postanowień uwzględniaj?c wytyczne Prezesa UOKiK oraz S?dów.

Grupa docelowa:

Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników biur zarz?du, działów prawnych, działów compliance oraz działów audytu wewnętrznego, członków zarz?du, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie i realizację wzorców umownych w firmach.

W programie:

  • Część teoretyczna: wykładnia przepisów oraz analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz S?dów Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Część praktyczna: słuchacze oceniać będ? zapisy umowne wywołuj?ce w?tpliwości, a także podejmować będ? próbę modyfikacji zakazanych postanowień uwzględniaj?c wytyczne Prezesa UOKiK oraz S?dów

Partner merytoryczny:

http://www.merski.pl/


Prelegenci:

          
    
Aleksandra Horbatowska
Adwokat w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii Radców Prawnych MERSKI zajmuje się prawem bankowym, cywilnym oraz prowadzi liczne spory s?dowe.
  
Beata Marciniak
Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikant radcowski. W Kancelarii Radców Prawnych MERSKI zajmuje się prawem bankowym, cywilnym oraz handlowym.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!