Relacje mentoringowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Każdy z nas nauczył się w swoim życiu czegoś od innej osoby; w sposób oczywisty byli to nasi bliscy, znajomi, nauczyciele, trenerzy, szefowie i koledzy w pracy. Mieliśmy i mamy do czynienia z procesami mniej lub bardziej sformalizowanymi, czasami uczymy się nowych umiejętności całkiem „przy okazji”. Czy i na ile świadomość tego procesu może przydać się w kontekście biznesu?  

 

>

CELE SZKOLENIA:

Zrozumienie sensu mentoringu w organizacji, płyn?cych z niego korzyści; doprecyzowanie roli mentora oraz wynikaj?cych z niej kompetencji. Ugruntowanie świadomości, iż mentoring jest przemyślanym procesem rozwoju, posiadaj?cym swój cel i zaplanowane konkretne działania. Rozwój kluczowych kompetencji mentora; dokonanie autoanalizy swojego profilu jako przyszłego mentora, naszkicowanie własnego planu rozwoju („auto-mentor”).

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Zapraszamy osoby, które rozważaj? wzbogacenie firmowych modeli rozwojowych o mentoring; kandydatów na mentorów wewnętrznych, uczestników programów mentoringowych oraz wszystkich tych, którzy s? zainteresowani tematem rozwoju własnego i innych.

PROGRAM

  • Czym jest mentoring? Jakie działania rozwojowe nazwiemy mentoringiem? Czym różni? się od innych metod?
  • Po co go wdrażać? Jakie cele pomaga realizować?
  • Czy każdy z nas może być mentorem / uczniem?
  • Kto może być mentorem? Profil i motywacja kandydata na mentora.
  • Podopieczni i mentorzy: jak ich dobierać, żeby proces się powiódł?
  • Otoczenie systemowe mentoringu w firmie: jak poukładać proces, kto powinien w nim uczestniczyć, jakie narzędzia mog? go wspierać? Rola bezpośredniego przełożonego uczestnika mentoringu.
  • Mentoring indywidualny: jak może przebiegać? Kolejność sesji, ich przebieg, zadania i aktywności mentora i podopiecznego w trakcie i pomiędzy spotkaniami.   
  • Dlaczego coś może się nie udać? Przeszkody w skutecznym wdrożeniu systemu mentoringu w firmie.
  • Kto się rozwija w trakcie mentoringu? Czy proces przynosi korzyść tylko podopiecznym?

PRACA DOMOWA PRZED SZKOLENIEM :

  • Uczestnicy otrzymaj? zadanie do wykonania; będzie ono wymagało przemyślenia. Zadanie będzie baz? do ćwiczeń omawianych w czasie seminarium.

Osoby prowadz?ce :

JOANNA KUNICKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Angielska). Swoj? karierę zawodow? zwi?zała z dziedzin? zarz?dzania zasobami ludzkimi (human resource management), pocz?wszy od współpracy z firm? doradcz? Take It (część holdingu Neumann), gdzie pracowała jako konsultant ds. rekrutacji. Przeprowadziła dziesi?tki kompletnych projektów rekrutacyjnych dla Klientów firmy.

W 1998 doł?czyła do dużego, międzynarodowego koncernu spożywczego (Danone) i rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika ds. szkoleń i rozwoju. Przez 7 lat była odpowiedzialna za całokształt polityki szkoleniowo-rozwojowej dla kadr menedżerskich dla trzech spółek Danone'a w Polsce (Danone sp. z o.o, Żywiec Zdrój, Lu Polska), ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy organizacyjnej oraz projektów szkoleniowo-rozwojowych. Była leaderem projektów wdrażaj?cych modele kompetencyjne oraz systemy ocen dla kadry menedżerskiej i pracowników produkcji w całej grupie Danone'a w Polsce.

Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu i doskonaleniu modeli kompetencyjnych oraz systemów wspomagaj?cych zarz?dzanie zasobami ludzkimi, m.in. systemów oceny okresowej oraz informatycznych systemów HR. Jest praktykiem w prowadzeniu projektów HR takich, jak zarz?dzanie zmian? czy projekty assessment lub development centre. Opracowała i przeprowadziła liczne programy AC / DC (cel, założenia, ćwiczenia, przebieg, zasady), jak również szereg programów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry menedżerskiej w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich i funkcjonalnych.

Jest autork? i współautork? m.in. takich programów, jak: rekrutacja i selekcja w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem określenia trafnego profilu kompetencyjnego i prowadzenia skutecznej rozmowy rekrutacyjnej, prowadzenie rozmowy oceniaj?co-rozwojowej w oparciu o kompetencje (ocena kompetencji na podstawie wskaźników behawioralnych).

Jest certyfikowanym coachem, członkiem ICC /International Coaching Community /, konsultantem metody Insights Discovery   (analiza profilu osobowości), praktykiem NLP (członkiem The Society of Neuro-Linguistic Programming ), a także certyfikowanym trenerem - szkoleniowcem. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Jej zainteresowania zawodowe, to: executive coaching, coaching behawioralny, psychologia społeczna, strategiczny rozwój kadr.

IWONA NOWAK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Romańska) oraz Wyższej Szkoły Zarz?dzania – Polish Open University i Thames Valley University (MBA, Strategiczne Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi). Przez kilkanaście lat zwi?zana z zarz?dzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach (Thomson Polkolor, Rhône-Poulenc, Danone, Medicover i Neumann Management Institute). Zajmowała takie stanowiska, jak Dyrektor ds. Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi w Medicover, Dyrektor ds. HR i Komunikacji w Rhône-Poulenc Polska, Kierownik ds. HR w Danone; była odpowiedzialna za całokształt polityki personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego rozwoju kadry menedżerskiej.

Specjalizuje się w dziedzinie diagnozy potencjału kompetencyjnego, diagnozy organizacyjnej (w tym: relacji interpersonalnych). Twórca autorskich programów szkoleniowych w ramach Akademii Menedżera – systemowego rozwoju kompetencji menedżerskich (rekrutacja i selekcja, ocena i rozwój, bież?ce zarz?dzanie i feed-back, wyznaczanie i monitorowanie celów, trudne rozmowy, Train the Trainer). Trener, certyfikowany coach (członek International Coaching Community), konsultant metod Fcet5, Insights Discovery oraz Thomas (analiza profilu osobowości), praktyk NLP (członek The Society of Neuro-Linguistic Programming).

Posługuje się swobodnie językiem francuskim i angielskim. Jej zainteresowania zawodowe, to w szczególności diagnoza organizacyjna, ocena potencjału kompetencyjnego, strategiczny rozwój kadr, psychologia relacji interpersonalnych, executive coaching, life coaching, work-life balance.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!