Postępowanie upadłościowe i naprawcze w spółkach - szkolenie językowe

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Program szkolenia :

1. Postępowanie pozas?dowe w razie trudności finansowych przedsiębiorstwa

-                   techniki ostrzegania wewnętrznego i zewnętrznego w przedsiębiorstwie,

-                   procedura koncyliacyjna.

2. Postępowanie s?dowe w razie trudności finansowych przedsiębiorstwa

-                   wszczęcie i przebieg postępowania ochronnego,

-                   postępowanie naprawcze,

-                   postępowanie upadłościowe.

3. Słownictwo z dziedziny finansów odnosz?ce się do niewypłacalności i zaprzestania regulowania zobowi?zań.

4. Słownictwo   dokumentów odnosz?cych się do prawa upadłościowego i naprawczego:

-                   Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania wymagalnych zobowi?zań pieniężnych,

-                   Orzeczenie s?du gospodarczego otwieraj?ce postępowanie ochronne,

-                 Inne.

Metoda :

  • Wprowadzenie teoretyczne
  • Ćwiczenia   ze słownictwa
  • Ćwiczenia translatorskie
  • Kilka uwag na temat trudności leksykalnych   (znaleźć właściwe odpowiedniki francuskie wyrażeń polskich odnosz?cych się do prawa upadłościowego i  naprawczego)
  • Analiza autentycznych dokumentów
  • Analiza przypadków

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy, osób zawodowo zwi?zanych z prawem, osób zainteresowanych poznaniem słownictwa z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!