Podróże służbowe, oddelegowanie i pracownicy mobilni - aspekty prawne oraz kwestie ZUS i PIT


siedziba CCIFP, ul. Widok 8 (7 piętro), centrum Warszawy

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wykonywanie pracy przez pracowników poza siedzib? zakładu pracy jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Jakkolwiek można zasadniczo wyróżnić tutaj trzy główne formy prawne w jakiej taka praca się odbywa: podróż służbowa, oddelegowanie oraz praca zdalna.

Złożoność sytuacji faktycznych utrudnia często proste zakwalifikowanie danej pracy do jednej z tych ram. Sprawę dodatkowo komplikuje różnorodność pogl?dów na tę sprawę orzecznictwa s?dowego, organów podatkowych oraz ZUS. Wreszcie, w praktyce okazuje się, że firmy przy wyborze danej formy zlecenia pracy poza zakładem pracy, w mniejszym stopniu analizuj? jaka forma najbardziej odpowiada charakterowi danej pracy, ale kieruj? się tym jaka będzie rodziła mniej ryzyk prawnych a przede wszystkim tym, jaka forma będzie bardziej efektywna kosztowo dla pracownika i pracodawcy. Wynika to ze specyfiki polskich regulacji podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych, które wymagaj? odmiennego rozliczania świadczeń przyznawanych pracownikom w zwi?zku z wykonywaniem pracy poza zakładem pracy (i miejscem zamieszkania), w zależności od formy w jakiej taka praca jest zlecana.

Nie wszystkie firmy maj? świadomość, że przynajmniej w pewnym stopniu, zasady wynikaj?ce wprost z regulacji zmodyfikowane s? (generalnie na korzyść) przez orzecznictwo s?dów i stanowiska organów podatkowych.

W toku szkolenia dotycz?cego powyższego tematu zostan? omówione więc w szczególności następuj?ce zagadnienia:

1. Próba zdefiniowania pojęć: podróż służbowa, oddelegowanie i praca mobilna.

2. Podstawowe regulacje prawne (polskie i europejskie) dotycz?ce tych form pracy.

3. Co odróżnia podróż służbow? od oddelegowania?

4. Kiedy pracownik przestaje odbywać podróże służbowe, a staje się pracownikiem mobilnym?

5. Zasadnicze konsekwencje prawne wynikaj?ce z zakwalifikowania pracy jako jedn? z powyższych form (w szczególności w zakresie konieczności uzgadniania z pracownikiem określonych kwestii, czasu pracy oraz niezbędnej dokumentacji).

6. Zasady oskładkowania i opodatkowania świadczeń najczęściej przyznawanych pracownikowi w zwi?zku z prac? poza siedzib? zakładu pracy i miejsca pracy (koszty noclegów, transportu, wyżywienia i diet):

  • w świetle regulacji prawnych;
  • w świetle orzecznictwa s?dowego oraz stanowisk organów podatkowych i ZUS;

7. W jakim zakresie polska firma wysyłaj?ca pracownika za granicę powinna brać pod uwagę regulacje unijne oraz przepisy wybranych jurysdykcji zachodnich krajów UE;

8. Praca z business cases – analiza i rekomendowane rozwi?zania w zakresie typowych sytuacji praktycznych, kiedy trudno odróżnić podróż służbow? od oddelegowania lub od pracy mobilnej; omówienie zalet i wad (ryzyk) określonych podejść.

Osoby prowadz?ce :

Tomasz Derda - Counsel
Tomasz Derda jest radc? prawnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu ogólnego prawa spółek, w tym restrukturyzacji, transakcji ł?czeń i nabyć oraz analiz due diligence spółek. Jego praktyka koncentruje się przede wszystkim na sektorze dóbr konsumpcyjnych i sprzedaży detalicznej, energetyki i infrastruktury, transportu i logistyki oraz sektorze private equity. Kieruje także praktyk? Prawa Pracy warszawskiego biura Clifford Chance. Doradzał w wielu sprawach zwi?zanych z restrukturyzacj? korporacyjn?, restrukturyzacj? zatrudnienia, a także dotycz?cych zbiorowego prawa pracy.

Grzegorz Nowaczek - Senior Associate
Grzegorz Nowaczek jest adwokatem posiadaj?cym 10-letnie doświadczenie w doradztwie w obszarze prawa pracy. Doradzał wielu polskim i zagranicznym inwestorom finansowym oraz podmiotom branżowym w Polsce w kwestiach dotycz?cych struktury zatrudnienia, współpracy z kadr? kierownicz?, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian systemów wynagradzania. Prowadzi również bież?c? obsługę klientów w zakresie spraw pracowniczych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!