Parkingi – koncesja na roboty budowlane jako jedna z form PPP ?

Hotel Sofitel Victoria, ul. Królewska 11 w Warszawie
See on map

Cena : Konferencja jest bezpłatna, skierowana do podmiotów publicznych oraz firm stowarzyszonych CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

>

PPP – Potrzeba, Planowanie, Projekt

Parkingi – koncesja na roboty budowlane, jako jedna z form PPP?

19 listopad 2009, Sofitel Warszawa

Konferencja została przygotowana z myśl? o partnerach publicznych pod Patronatem Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka oraz Prezydent Miasta Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Głównym Partnerem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Konferencja zostanie przygotowana w oparciu o analizę potrzeby zapewnienia mieszkańcom warszawy parkingów.


Planowane przedsięwzięcie miasta ma na celu zaprojektowanie, wybudowanie oraz zarz?dzanie przez określony w umowie czas, trzema ogólnodostępnymi, płatnymi, wielopoziomowymi parkingami podziemnymi w następuj?cych lokalizacjach:1.           pod pl. Teatralnym,2.           pod ul. Emilii Plater,3.           pod pl. Defilad.


Uczestnictwo umożliwi pozyskanie wiedzy na temat kluczowych zagadnień zwi?zanych z realizacj? inwestycji w modelu PPP. Projekt ten zaprezentowany zostanie z punktu widzenia podmiotu publicznego oraz potencjalnych partnerów prywatnych (wykonawcy i operatora). W konsekwencji wskazane zostan? elementy przedsięwzięcia istotne dla obu stron w planowanej transakcji.

Aktualnie w Polsce obowi?zuj? dwie ustawy reguluj?ce zagadnienia dotycz?ce współpracy sektora publicznego i prywatnego tj. ustawa o PPP oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Powszechnie wskazuje się, iż s? one lepsze od poprzednich uregulowań w tym zakresie, z uwagi m.in. na ramowy charakter, pozostawiaj?cy znaczn? swobodę stronom umowy. Zastosowanie wskazanych ustaw w przypadku realizacji konkretnego przedsięwzięcia wi?że się jednak z licznymi w?tpliwościami co do wyboru odpowiedniego modelu transakcji, zastosowania odpowiedniego trybu postępowania w przedmiocie wyboru partnera, podziału ryzyka czy też zasad wypłaty wynagrodzenia oraz rozporz?dzania maj?tkiem publicznym.

W trakcie panelu praktyków odpowiemy na pytania, czy wystarczaj?cym czynnikiem popularyzacji partnerstwa publiczno-prywatnego jest liberalizacja przepisów sama w sobie? Czy niezbędna jest w tym celu dobra wola zawierania porozumień instytucji publicznych z biznesem? Czy obecnie istniej?ce instrumenty sprawi?, że metody realizacji inwestycji w modelu PPP lub w formie koncesji stan? się popularne i poż?dane zarówno przez stronę publiczn? jak i prywatnych przedsiębiorców.

Uczestnicy konferencji:

-                  Samorz?dy terytorialne  : marszałkowie województw, przedstawiciele urzędów miast (stolice województw oraz inne główne miasta w Polsce = od dwudziestu do trzydziestu miast), zwi?zki miast (Zwi?zek Miast Polskich, Unia Metropolii, itp.)
-                  Polskie Ministerstwa zaangażowane w PPP - gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, środowiska, finansów, urzędu zamówień publicznych oraz inne.
-                  Inwestorzy prywatni: przedstawiciele inwestorów prywatnych, developerów i operatorów, ze szczególnym uwzględnieniem zarz?dzaj?cych nieruchomościami, w tym Prezesów, członków Zarz?du, Dyrektorów ds. finansowych oraz inwestycji oraz inwestorzy zagraniczni, którzy nie s? jeszcze obecni w Polsce

Program konferencji

10:00

Rejestracja uczestników

10:15

Powitanie i słowo wstępu: Paweł Pawłowski, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Miasta st. Warszawy; Monika Constant, Dyrektor Generalny Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

10:30

Doświadczenia m.st. Warszawy przy przygotowywaniu inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – Norbert Jaźwiński, Naczelnik Biura Obsługi Inwestorów


11:00

Parkingi podziemne i inne projekty Miasta st. Warszawy przeznaczone do realizacji we współpracy z partnerem prywatnym - Karolina Frytek, Biuro Obsługi Inwestorów .


11:30

Realizacja idei PPP w polskich realiach prawnych na przykładzie parkingu budowanego w modelu koncesyjnym - Agnieszka Ferek, Starszy prawnik w kancelarii Lovells


12:15

Wpływ podatków na bezpieczeństwo i opłacalność transakcji w modelu PPP – Andrzej Dębiec, Partner kancelarii Lovells


13:00


Lunch


13:45

Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy parkingów: zagrożenia i ryzyka, Alexis Kalukin, Project Manager, Karmar

  

14:30


Finansowanie projektów PPP : Korzyści i ryzyka z punktu widzenia instytucji finansuj?cych - Piotr Bednarski, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Bank WestLB


15:15

Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla przedsięwzięcia PPP : Perspektywy samorz?du i inwestora - Bartosz Korbus, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  


16:00

Podsumowanie i panel dyskusyjny


  

  Patronat

http://www.mg.gov.pl/

http://www.um.warszawa.pl

  Główny Partner

 

http://www.um.warszawa.pl

  Partnerzy

 
  
 

http://www.lovells.com/Lovells/Worldwide/Poland/Warsaw/Profile.htm

    
http://www.lovells.com/Lovells/Worldwide/Poland/Warsaw/Profile.htm

http://www.karmar.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=13&lang=pl

   

Konferencja odbędzie się w języku polskim, tłumaczenie nie jest zapewnione.

-----------

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce dziękuje wszystkim partnerom za współpracę. P

oniżej umieszczone s? prezentacje prelegentów.

Podsumowanie zostanie umieszczany później.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!