Optymalizacja kosztów zatrudniania pracowników i menadżerów

Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z kancelari? WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr zaprasza na seminarium nt. optymalizacji kosztów zatrudniania pracowników i menadżerów. Seminarium odbędzie się 8 października 2008 roku w Warszawie.

  

  

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium ?

Celem seminarium jest przedstawienie efektywnych form zatrudnienia oraz efektywnych systemów wynagradzania.

Wprowadzenie efektywnych zasad zatrudniania i wynagradzania jest nieodzownym elementem skutecznego zarz?dzania każd? firm?. Skonstruowanie odpowiedniej polityki w tym zakresie jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców, których dotychczasowe ramy funkcjonowania nie przystaj? do dynamicznie zmieniaj?cych się warunków prowadzonej działalności. Wzrost i zmiana struktury zatrudnienia poci?ga za sob?   konieczność zmian organizacyjno-prawnych warunków zatrudniania.

Zaproszeni do współpracy prelegenci podpowiedz? uczestnikom jak optymalizować warunki zatrudnienia i wynagradzania w firmach o różnym profilu działalności.  

  

  

DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

  

  

Grupa docelowa:  

 • dyrektorzy i pracownicy działów HR

 • menadżerowie zarz?dzaj?cy przedsiębiorstwami

 • prawnicy zajmuj?cy się szeroko rozumianym prawem pracy

W programie:

1.           Efektywne formy zatrudnienia

 • podstawowe formy zatrudniania (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług z osobami prowadz?cymi działalność gospodarcz?)

 • prawne ramy nowych, elastycznych form zatrudnienia (m.in. telepraca oraz zatrudnianie pracowników tymczasowych)

 • zalety elastycznych form zatrudnienia

 • prawno-ekonomiczne uwarunkowania zatrudniania cudzoziemców

 • optymalizacja form zatrudnienia a profil prowadzonej działalności

2.           Efektywne systemy wynagradzania

 • podstawowe systemy wynagradzania

 • zalety motywacyjnego systemu wynagradzania

 • składniki systemu motywacyjnego

 • warunki skuteczności systemu motywacyjnego

 • optymalizacja zasad i metod wynagradzania pracowników a profil prowadzonej działalności

3.           Zatrudnianie menadżerów

 • charakterystyka prawnych aspektów zagadnienia – swoboda kształtowania warunków zatrudnienia oraz dodatkowe uprawnienia i obowi?zki menadżerów

 • zalety kontraktu menadżerskiego

 • jak skonstruować kontrakt menadżerski

 • dodatkowe świadczenia płacowe i pozapłacowe kadry menadżerskiej

 • specyficzne elementy motywacyjnego systemu wynagradzania dla kadry menadżerskiej (np. opcje na akcje)

4.           Wybrane podatkowe aspekty optymalizacji kosztów zatrudnienia

 • opodatkowanie różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa o świadczenie usług)

 • ryzyka zwi?zane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (m.in. ryzyko przekwalifikowania)

 • sposoby wynagradzania menadżerów (m.in. plany opcji menadżerskich)

 • formy optymalizacji podatkowej wynagrodzeń (np.: wypłacanie wynagrodzenia na podstawie umów o pracę i umów o świadczenie usług)

Partner merytoryczny:

http://www.wkw.pl/

Prelegenci:

  

Anna Łukaszewicz-Obierska

Radca prawny, od 1996 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Podatkowe organizowane przez Szkołę Główn? Handlow? w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach prawa podatkowego (zwłaszcza prawa UE w zakresie podatku VAT), celnego oraz rachunkowości.

Jest współzałożycielem i wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Specjalizuje się w doradztwie dla Klientów w zakresie prawa podatkowego, celnego i finansowego oraz w prawie rynku kapitałowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi, s?dami administracyjnymi oraz doradza członkom zarz?dów spółek w postępowaniach karnych skarbowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w świadczeniu bież?cego doradztwa, jak i w pracy nad poszczególnymi projektami.

  

Agnieszka Fedor

Adwokat, od 2002 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w kursach na temat rozstrzygania sporów międzynarodowych, praw człowieka oraz brytyjskiego prawa spółek, organizowanych przez Uniwersytet w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Jest współzałożycielem kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. i obecnie pełni w niej funkcję doradcy. Specjalizuje się w doradztwie w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa spółek, oraz transakcji ł?czenia i podziału spółek i reprezentuje Klientów w sprawach s?dowych w tym zakresie. Do obszaru jej specjalizacji należ? przede wszystkim kwestie pracownicze, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, a zwłaszcza sprawy zwi?zane z przejściem zakładu pracy, negocjowanie układów zbiorowych oraz wszelkie negocjacje ze zwi?zkami zawodowymi. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentów prawnych, w tym umów o pracę i o zarz?dzanie z czołowymi menadżerami, członkami zarz?dów spółek, sporz?dzaniu regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz tworzeniu umów o zakazie konkurencji.

  

Łukasz Czekański

Licencjonowany doradca podatkowy z ponad ośmioletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył kursy prawa podatkowego i kursy dotycz?ce podatkowo-rachunkowych aspektów ł?czenia i przejęć spółek. Był słuchaczem Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz uczestniczył w szkoleniach z zakresu pomocy publicznej. Specjalizuje się w doradztwie dla Klientów biznesowych w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w przygotowywaniu struktur podatkowych zwi?zanych z szeroko pojęt? restrukturyzacj? podmiotów gospodarczych oraz finansowaniem transakcji. Ponadto, doradza Klientom w zakresie bież?cej obsługi podatkowej. W roku 2007 uzyskał indywidualn? rekomendację w kategorii „Fuzje i przejęcia” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

  

  

Seminarium odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.      

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!