Asystentka: miękkie serce, twarda ręka...


ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa

Cena :
1150 PLN/osoba (firmy stowarzyszone)
1450 PLN/osoba (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Truizmem jest twierdzenie, że asystentka to jedno z ważniejszych stanowisk w firmie.
Niemniej warte refleksji jest pytanie: jak doniosł? rolę w funkcjonowaniu firmy pełni? osoby na tych stanowiskach, jeśli w zakresie ich obowi?zków, poza funkcjami   techniczno - biurowymi i administracyjnymi s? zadania wymagaj?ce dużych umiejętności interpersonalnych, np. w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy, pośredniczenia między szefami a współpracownikami, budowania atmosfery współdziałania i wielu innych.

St?d w naszej propozycji koncentracja na umiejętnościach osobistych i interpersonalnych asystentek oraz umiejętnościach planowania, organizowania i zarz?dzania czasem stanowi zasadnicz? oś koncepcji szkoleniowej.

Proponujemy psychokorekcyjny i rozwojowy trening umiejętności komunikacji i asertywności, organizowania pracy, radzenia sobie ze stresem (w warunkach presji czasu i zadań).

Cele szkolenia:

Celem zasadniczym jest wzrost efektywności zawodowej asystentek poprzez rozwój umiejętności:
•  Efektywnego komunikowania się wewn?trz organizacji oraz z jej otoczeniem zewnętrznym (klientami).
•  Asertywnego zachowania się w kontaktach zawodowych ze współpracownikami oraz klientami.
•  Organizowania pracy, zarz?dzania czasem i wyznaczania priorytetów.
•  Funkcjonowania w presji czasu i zadań, dzięki poznaniu metod radzenia sobie ze stresem.

Program merytoryczny:

Dla realizacji założonych celów proponujemy konstrukcję programu w oparciu o cztery zasadnicze bloki tematyczne:

Komunikacja w organizacji
•  Usprawnianie i trenowanie psychologicznych umiejętności porozumiewania się w celu efektywnej współpracy.
•  Zasady skutecznego porozumiewania się: techniki aktywnego słuchania, przeszkody w komunikowaniu się, komunikacja werbalna i niewerbalna.

Asertywność w kontaktach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
•  Umiejętność przyjmowania opinii i uczuć innych ludzi.
•  Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
•  Stanowienie i obrona własnych praw.
•  Techniki asertywne, np. „zdarta płyta”, „odmowa asertywna”, itp.
•  Asertywność jako metoda budowania autorytetu asystentki.

Zarz?dzanie czasem
•  Stereotypy i mity dotycz?ce czasu
•  Planowanie i organizowanie pracy, wyznaczanie priorytetów w środowisku „multi task”
•  Obiektywne i subiektywne „pułapki i pochłaniacze” czasu
•  Planowanie kalendarza zajęć - ile obowi?zków, ile przyjemności?

Radzenie sobie ze stresem
•  Wiedza na temat stresu w ujęciu współczesnej psychologii
•  Autodiagnoza własnych stylów funkcjonowania w stresie
•  Praktyczne ćwiczenia antystresowe


Metody realizacji:

Podczas warsztatu zastosowane będ? techniki aktywizuj?ce uczestniczki, umożliwiaj?ce im trening nowych zachowań, symulacje, scenki, odgrywanie ról. Duże znaczenie edukacyjne i psychokorekcyjne będzie miała praca z kamer? video - zapisy i ich analiza pozwalaj? na konfrontację z często nierealistycznymi wyobrażeniami o własnych zachowaniach i ekspresji emocji, umożliwiaj? korektę stereotypów i schematów działania i percepcji, co znacz?co podnosi efektywność funkcjonowania.

Czas trwania szkolenia – 2 dni /16 godzin/.

Trener prowadz?cy:

Bogna Kostyk

Kurs Trenerów Biznesu przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym,  
Certyfikat Praktyk NLP, Mistrz Praktyk NLP – Polski Instytut NLP,
Certyfikat Thomas International
Podyplomowe studia Psychologia Zmiany Uniwersytet Warszawski
Trener i konsultant MABOR, ma za sob? wiele lat pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach przedstawicielskich, handlowych   oraz jako trener wewnętrzny.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami.

Koszt uczestnictwa: 1 150 PLN - firmy stowarzyszone CCIFP oraz 1 450   PLN - firmy nie stowarzyszone. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002 ( z dopiskiem Mabor)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy najpóźniej na  7 dni przed jego rozpoczęciem przesłać faksem informację o rezygnacji.W przeciwnym razie zgłoszony jest zobowi?zany ponieśc koszty uczestnictwa w szkoleniu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!