Barometr CSR 2023

Autor : CCIFP

Język : polski

ZOBACZ WYNIKI

Streszczenie

84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu

Podsumowanie

Wyniki badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pokazują, że ochrona środowiska oraz działania wobec pracowników, to kluczowe obszary aktywności firm w obszarze ESG. Według respondentów głównym motywatorem podejmowanych przez biznes działań jest chęć poprawy wizerunku, choć na znaczeniu zyskują również oczekiwania ze strony klientów, czy pracowników, a także nowe regulacje związane m.in. z raportowaniem. Obecnie co czwarta firma bierze pod uwagę kryteria środowiskowe w procesie wyboru dostawców, a za dwa lata będzie tak działać już co drugie przedsiębiorstwo.

 

Raport z badania CSR w praktyce - barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej został opublikowany po raz ósmy. Pokazuje on jak zarządzany jest temat ESG/CSR w firmach, kto za niego odpowiada, a także w jakich obszarach przedsiębiorstwa podejmują najwięcej działań. Tegoroczna ankieta została poszerzona o pytania dotyczące ochrony klimatu, a także roli dostawców w procesie transformacji ekologicznej i raportowania pozafinansowego. Integralną częścią raportu są również wyniki badania przeprowadzonego przez HAVAS MEDIA GROUP na próbie 1087 dorosłych Polaków dotyczącego świadomości konsumentów oraz ich oczekiwań w zakresie działań CSR.

 

ESG dla każdego, czyli wpływ nowych przepisów na cały łańcuch dostaw.

Wejście w życie dyrektywy CSRD, dotyczącej obowiązku raportowania danych niefinansowych, będzie miało wpływ na praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Duże podmioty, które będą musiały przygotowywać raporty ESG, zaczną bowiem wymagać od swoich dostawców i podwykonawców dostarczania określonych danych (np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych), aby móc uwzględnić je w swoich raportach. Wprowadzenie takich działań w ciągu 2 lat zadeklarowała blisko połowa respondentów. Jednak na samym raportowaniu się nie skończy. Obecnie 27% firm w procesie wyboru dostawcy bierze pod uwagę kryteria dotyczące ochrony środowiska. W ciągu 2 lat takich firm będzie ponad dwukrotnie więcej (56% badanych firm). Małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z dużymi podmiotami, będą musiały wprowadzać proekologiczne rozwiązania w swoich organizacjach, by zachować konkurencyjną pozycję na rynku europejskim.

Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) przyczyni się do tego, że ESG znajdzie się w centrum strategii biznesowej firm, co na pewno będzie motorem szybkich zmian. Pamiętajmy, że w dyrektywie tej nałożono na zarządzających spółkami obowiązek analizowania kwestii związanych ze zmianami klimatu, czy utratą bioróżnorodności, prawami człowieka i, co kluczowe, powiązania ich z możliwością ryzyk finansowych dla tych firm. – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska.

 

Regulacje motorem rozwoju ESG w Polsce, a wizerunek głównym powodem zaangażowania.

Po raz pierwszy od początku prowadzenia badania (czyli od 2016 roku) przepisy prawne stały się czynnikiem najbardziej wpływającym na rozwój CSR/ESG w Polsce, zastępując takie "miękkie" aspekty jak edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami, czy oczekiwania ze strony interesariuszy. Z kolei do czynników, które w największy sposób hamują rozwój ESG respondenci zaliczają: brak wiedzy, niewystarczające środki finansowe, a także brak zaangażowania wśród pracowników, czy partnerów biznesowych. Z roku na rok rośnie natomiast zaangażowanie Zarządu. W 80% firm zarząd włączony jest w proces opracowywania strategii, a w 64% jest on ponadto odpowiedzialny za realizację działań w tym obszarze. Coraz więcej firm wpisuje bowiem do swoich planów biznesowych realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, za co często odpowiedzialni są członkowie Zarządów.

Według respondentów głównym motywatorem do podejmowania działań w obszarze ESG i CSR są kwestie wizerunkowe. Takie przekonanie utrzymuje się na pierwszej pozycji od początku prowadzenia tego badania. W pierwszej trójce znalazły się również polityka grupy na poziomie międzynarodowym oraz oczekiwania klientów, czy dostawców. Już ponad połowa respondentów wskazuje na naciski zewnętrzne jako główne powody angażowania się firm w obszar ESG i CSR. W roku 2019 było ich niewiele ponad 15%.

 

2/3 firm posiada strategię ESG, a 58% prowadzi raportowanie.

Obszar CSR i ESG uległ znacznej profesjonalizacji w ciągu ostatnich lat. Już 40% firm ma osobny dział lub osobę zajmującą się tematem ESG (w 2020 roku było ich 17%), a 7 na 10 firm posiada strategię. Blisko 60% ankietowanych prowadzi raportowanie ESG / CSR, a większość z nich wykorzystuje do tego jeden z globalnych standardów, co ułatwia porównywanie danych. Firmy coraz chętniej komunikują również o prowadzonych działaniach, a najczęściej wykorzystują do tego media społecznościowe (77%) oraz stronę internetową. Z roku na rok spada natomiast liczba firm, które prowadzą komunikację poprzez media tradycyjne (39%).

9 na 10 badanych firm prowadzi działania skierowane do swoich pracowników i jest to po raz kolejny najpopularniejszy obszar zaangażowania firm. Na drugim miejscu są aktywności w obszarze ochrony środowiska oraz skierowane do społeczności lokalnych (84%), następnie klientów (78%), a na końcu dostawców i partnerów biznesowych. Jednak w tej ostatniej kategorii następują najbardziej dynamiczne zmiany. W 2019 tylko 43% firm prowadziło działania w tym obszarze, obecnie jest to już 65%, a zaangażować się w najbliższej przyszłości deklaruje aż 80% przedsiębiorstw.

 

Konsumenci oczekują zaangażowania środowiskowego od marek, choć sami nie są skłonni do poświęceń.

Jak wynika z tegorocznych badań przeprowadzonych wśród konsumentów ponad 60% dorosłych Polaków uważa, że marki powinny angażować się w walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska. Blisko 1/3 zdecydowanie oczekuje tego typu działań. Najważniejsze wyzwania z punktu widzenia konsumentów to poprawa efektywności energetycznej (54% wskazań), kupowanie energii z odnawialnych źródeł (52%) i wprowadzanie do oferty ekologicznych rozwiązań (50%). Marki zdecydowanie powinny też podejmować działania na rzecz ograniczenia własnego śladu węglowego (67% odpowiedzi).

Mimo że oczekujemy walki ze zmianami klimatu, jako konsumenci wciąż nie jesteśmy gotowi ponosić, przynajmniej częściowo, jej kosztów. Jedynie 1/5 dorosłych Polaków byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty marek, które podejmują działania w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Ponad 45% wskazuje, że kupiłaby takie produktu jedynie w sytuacji gdyby ich cena była taka sama. – mówi Anna Ostrowska, Insights Manager, Havas Media Network Poland.

Badanie CSR w praktyce – barometr CCIFP zostało przeprowadzone na próbie 128 firm w listopadzie 2023 roku. 59% stanowiły firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, reszta to firmy MŚP. 48% respondentów to firmy z kapitałem francuskim, 52% to przedsiębiorstwa polskie lub z innym kapitałem zagranicznym. Badanie wśród konsumentów przeprowadziła firma Havas Media Group w listopadzie 2023 na próbie 1087 dorosłych Polaków.

 

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

 

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC Polska, Havas Media Group Polska, Havas PR Warsaw, Bureau Veritas, UNEP/GRID Warszawa, United Nations Global Compact Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, magazyn Forbes, BIZON - biznes odpowiedzialny i nowoczesny, AS Biznesu, PRoto, Teraz Środowisko, Magazyn CEO Polska oraz My Company Polska.

***

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, skupiającą blisko 400 firm francuskich i polskich. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 119 izb francuskich w 95 krajach świata. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju ułatwiając kontakty pomiędzy firmami i stanowi platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga również firmom polskim zainteresowanym wejściem na rynek francuski, a także inwestorom z Francji, którzy chcą rozwinąć się w Polsce.

Więcej publikacji CCIFP

Barometr CSR 2022

CCIFP

Ochrona klimatu, czysta i dostępna energia oraz równość płci to kluczowe wyzwania dla Polski na najbliższe lata

Barometr CSR 2021

CCIFP

Pracownicy i ochrona środowiska, to główne obszary działań CSR firm - wyniki 6. edycji badania CSR w praktyce. Barometr CCIFP.

Barometr CSR 2020

CCIFP

Ponad 90% firm angażuje się w walkę z pandemią, co trzecia wspiera służbę zdrowia - wyniki 5. edycji badania CSR w praktyce - barometr...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!