Barometr CSR 2022

Autor : CCIFP

Język : polski

ZOBACZ WYNIKI

Streszczenie

Ochrona klimatu, czysta i dostępna energia oraz równość płci to kluczowe wyzwania dla Polski na najbliższe lata

Podsumowanie

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata, a ponad połowa firm deklaruje działania w tym obszarze. Projekty z zakresu ESG realizowane są przede wszystkim ze względów wizerunkowych, ale coraz większe znaczenie mają oczekiwania klientów i inwestorów, a także nowe regulacje, jak choćby te związane z raportowaniem pozafinansowym. Dla 50% firm kluczowym motywatorem jest potrzeba zaangażowania społecznego i chęci wprowadzania prawdziwej zmiany.

CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest jedynym, cyklicznym badaniem dotyczącym obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzanym wśród firm i konsumentów już od siedmiu lat. Najnowsze wyniki pokazują wyraźnie, że największym wyzwaniem zarówno dla Polski jak i świata są zmiany klimatu. Na kolejnych miejscach w perspektywie wyzwań globalnych znalazła się walka z głodem (39% wskazań) oraz zapewnienie dostępu do czystej wody i poprawa warunków sanitarnych (37%). Inaczej kształtują się wyzwania stojące przed Polską. Wśród obszarów wymagających pilnego działania w naszym kraju, tuż po walce ze zmianami klimatu przedsiębiorcy wskazują konieczność zapewnienia czystej i dostępnej energii (53% wskazań), równość płci (45%) oraz dobrą jakość edukacji (44%).

W tym roku spytaliśmy firmy o to, które Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagają podjęcia najpilniejszych działań. Priorytetem zarówno w skali świata, jak i lokalnie jest klimat, ale kolejne miejsca się już zdecydowanie różnią. Globalne wyzwania dotyczą przede wszystkim konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak dostęp do wody, czy wyeliminowanie głodu. W Polsce, ponieważ skala tych problemów nie jest aż tak znacząca, firmy stawiają na inne priorytety. Ponad połowa badanych deklaruje działania w zakresie ochrony klimatu, a na kolejnych miejscach są: równość płci, wzrost gospodarczy i godna praca oraz dobra jakość edukacji. – mówi Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Pracownicy najczęstszym beneficjentem działań CSR firm

Podobnie jak w ubiegłych latach firmy najczęściej angażują się w działania skierowane do swoich pracowników (81% ). Wśród nich na pierwszym miejscu są dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, czy bony upominkowe. Kolejne miejsce zajmują działania związane z dofinansowaniem nauki, czy proponowaniem dodatkowych szkleń w ramach organizacji lub poza nią (84%), a także wprowadzenie narzędzi do komunikacji wewnętrznej (75%). Różnorodność, która jest jednym z kluczowych wyzwań dla biznesu, jest zagospodarowana w 74% organizacji biorących udział w badaniu. Tyle samo respondentów wskazało, że wprowadza rozwiązania pozwalające na godzenie pracy z życiem osobistym, w tym praca z domu, czy dodatkowe dni wolne, co jest wynikiem zmian wprowadzonych przez firmy w czasach pandemii i kontynuowanych w dalszym ciągu. Jedynie nieco mniej niż połowa badanych firm proponuje swoim pracownikom programy z zakresu wolontariatu pracowniczego.

Kolejną grupą interesariuszy, do których firmy kierują swoje działania są dostawcy i partnerzy lokalni. Najczęściej firmy wprowadzają kodeksy i zasady współpracy (63%), a także prowadzą z nimi aktywną i transparentną komunikację (61%). Mniejszy odsetek firm prowadzi natomiast szkolenia i działania edukacyjne dla swoich partnerów biznesowych, czy sprawdza faktyczną realizację zasad zapisanych w kodeksach.

Działania skierowane bezpośrednio do klientów są praktykowane wśród 72% firm biorących udział w badaniu. Najczęściej dotyczą one wprowadzania szerokiej gamy kanałów komunikacji, a także dbałości o prowadzenie jej w sposób transparentny. Nieco ponad połowa firm prowadzi regularne kampanie społeczne, czy ekologiczne skierowane do swoich klientów, a najmniej wskazań dotyczyło takich obszarów jak wprowadzenie ułatwionych procedur reklamacji, czy dopasowania oferty lub miejsca sprzedaży do osób z niepełnosprawnościami lub w trudnej sytuacji (odpowiednio 28% i 27% wskazań).

71% firm deklaruje prowadzenie działań w obszarze ochrony środowiska lub skierowanych do lokalnych społeczności. Najczęściej są to proekologiczne aktywności dotyczące ograniczania zużycia surowców, czy prowadzenia działań w zakresie ochrony klimatu, a także coraz częściej bioróżnorodności (wzrost o 16% w ciągu ostatnich 4 lat). Z roku na rok malało zaangażowanie firm w działalność filantropijną, choć tegoroczne wyniki pokazują pewne zachwianie trendu (wzrost o 11% wobec roku ubiegłego). Może to wynikać z dużego zaangażowania biznesu we wsparcie dla Ukrainy po wybuchu wojny i przekazywania pieniędzy na pomoc charytatywną.

Biznes w obliczu wojny

Tegoroczne badanie zostało poszerzone o kilka pytań dotyczących zaangażowania firm w pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców. 84% badanych przedsiębiorstw prowadziło działania na rzecz uchodźców. Najczęściej dotyczyły one przekazywania środków materialnych dla potrzebujących (83%), a także pieniędzy (69%). Wielu pracowników gościło również uchodźców w swoich domach, a także oferowane było im schronienie w budynkach należących lub wynajmowanych przez firmy. 57% badanych przedsiębiorstw udzieliło pomocy swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy. Większość z tych działań kontynuowanych jest przez biznes do dziś (55%). Jak pokazuje badanie, dodatkowe aktywności na rzecz uchodźców nie stanowiły przeszkody w realizacji zaplanowanej strategii i działań w obszarze CSR – 51% badanych prowadziło nadal wszystkie zaplanowane projekty, a 33% wprowadziło nawet dodatkowe aktywności.

CSR w praktyce, czyli kto, jak i za ile prowadzi projekty ESG?

Ponad połowa firm deklaruje posiadanie strategii CSR lub przynajmniej rocznego lub dwuletniego planu działań. Ponadto aż 80% zarządów jest zaangażowanych w jakimś stopniu w opracowywanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W tegorocznym badaniu widać wzrost zainteresowania najwyższego kierownictwa firm w zarządzaniu CSR (64 % respondentów wskazuje, że Zarząd jest odpowiedzialny za realizację CSR i aż 79 % deklaruje zaangażowanie Zarządu w planowanie strategii CSR). To dobry sygnał z rynku, że te działania zyskują na istotności i być może w końcu CSR i ESG stanie się podstawą lub przynajmniej integralną częścią strategii biznesowej firm. – mówi Paulina Koszewska, Menadżerka CSR, PwC Polska.

Firmy, które posiadają osobne działy CSR, to jednak nadal mniejszość (23%). Najczęściej działania podejmowane są bezpośrednio przez kadrę zarządzającą lub działy marketingu, PR, czy HR. Co czwarta firma nie ma dedykowanej osoby do zarządzania tematem ESG. Przekłada się to również na kwestię raportowania. 43% badanych nie potrafi wskazać korzyści osiąganych przez firmę z działalności CSR, a jedynie 7% odnotowuje mierzalne wyniki finansowe. Nowe dyrektywy obligujące coraz większy katalog firm do prowadzenia raportowania w obszarze ESG zostały wskazane jako jeden z głównych czynników wpływających na rozwój CSR w Polsce. Obecnie mniej niż połowa przedsiębiorstw prowadzi regularne raportowanie swoich działań, natomiast 17% deklaruje, że rozpocznie ten proces w ciągu 2 lat. Budżety na działania CSR z roku na rok są coraz większe, choć nie są to duże zmiany. Najczęściej firmy wydają pomiędzy 10 000 a 100 000 PLN rocznie, a firm, których budżet przekracza 1 mln PLN jest 12% (prawie dwa razy więcej niż 4 lata temu).

Co na to konsumenci?

Integralną częścią badania są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Havas Media Group Polska na próbie 1052 dorosłych konsumentów na temat ich świadomości i oczekiwań w zakresie działań CSR. W tym roku poszerzyliśmy również pytania o znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jak się okazuje jedynie 34% badanych nie zetknęło się wcześniej z tym pojęciem. Dla porównania termin CSR jest nieznany dla 2/3 społeczeństwa. Poprzednie edycje badania pokazały, że w obliczu COVID-19 kwestie środowiskowe i społeczne stały się mniej istotne. Obecne wyniki powoli odwracają tę tendencję, choć jeszcze nie powróciły do stanu sprzed pandemii. 45% konsumentów unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo (przed pandemią było to 55%), a 66% uważa, że firmy są etycznie zobowiązane do tego, aby działać bez szkody dla otoczenia (73% przed pandemią).  W tym roku widoczna jest duża zmiana wskaźnika dot. wpływu na zmiany na świecie. Od początku pandemii obserwowaliśmy wzrost wskazań na rządy i polityków – w tym roku jest on szczególnie widoczny, co z pewnością jest spowodowane wojną w Ukrainie i przypisywanie większego znaczenia państwom niż obywatelom czy markom jako takim. – mówi Anna Ostrowska, Insights Manager, Havas Media Group Poland.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

 

Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w Polsce w listopadzie 2022 roku. Udział w nim wzięło 113 organizacji. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było w tym samym czasie metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków przez HAVAS MEDIA GROUP POLSKA.

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC Polska, Havas Media Group Polska, Havas PR Warsaw, Bureau Veritas, UNEP/GRID Warszawa, United Nations Global Compact Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, magazyn Forbes, BRIEF, BIZON - biznes odpowiedzialny i nowoczesny, AS Biznesu, PRoto, Teraz Środowisko, Magazyn CEO Polska oraz My Company Polska.

Więcej publikacji CCIFP

Barometr CSR 2023

CCIFP

84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu

Barometr CSR 2021

CCIFP

Pracownicy i ochrona środowiska, to główne obszary działań CSR firm - wyniki 6. edycji badania CSR w praktyce. Barometr CCIFP.

Barometr CSR 2020

CCIFP

Ponad 90% firm angażuje się w walkę z pandemią, co trzecia wspiera służbę zdrowia - wyniki 5. edycji badania CSR w praktyce - barometr...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!