Zarządzanie ryzykiem gospodarczym

Cena :
900 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1350 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z PricewaterhouseCoopers zaprasza na konferencję pt. „Zarz?dzanie ryzykiem gospodarczym”, która odbędzie się 24 września 2008 roku w Warszawie.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZARZĄDZANIU RYZYKIEM GOSPODARCZYM>>

Dlaczego warto uczestniczyć ?
Uczestnicy konferencji otrzymaj? kompletne i usystematyzowane informacje na temat występuj?cych ryzyk i sposobów zarz?dzania nimi. Konferencja nie dostarczy gotowych rozwi?zań, jednakże naświetli kierunek postępowania, co pozwoli uczestnikom na zidentyfikowanie obszarów niewystarczaj?cego zarz?dzania ryzykiem w ich przedsiębiorstwie oraz podjęcie odpowiednich kroków maj?cych na celu wyeliminowanie tych obszarów.

Prelegenci zaproszeni do współpracy posiadaj? wieloletnie doświadczenie w kwestiach zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykiem i jego ograniczaniem w obszarach objętych tematyk? konferencji.

Celem konferencji jest przekazanie Państwu dodatkowej wiedzy z zakresu zarz?dzania ryzykiem, a tym samym usprawnienie tego obszaru w Państwa przedsiębiorstwach.


Grupa docelowa:
Członkowie zarz?du i dyrektorzy zainteresowani kwesti? zarz?dzania ryzykiem w obszarze operacyjnym, finansowo-podatkowym i informatycznym.


Program spotkania:

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 09:45 Powitanie i słowo wstępu
Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP
Magdalena Zasiewska, PricewaterhouseCoopers

09:45 – 10:30 Zarz?dzanie ryzykiem w organizacji
Bartek Bielak, PricewaterhouseCoopers

10:30 – 11:15 Ł?czenie przedsiębiorstw - ryzyka zwi?zane z zarz?dzaniem zmian?
Alicja Ozdowy-Bietkowska, PricewaterhouseCoopers

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:15 Nieprawidłowości gospodarcze – przyczyny powstawania, sposoby zapobiegania
Marcin Kossowski, PricewaterhouseCoopers

12:15 – 13:15 Przerwa lunchowa

13:15 – 13:45 Wykorzystanie technologii informatycznych dla zmniejszenia ryzyka gospodarczego
Mariusz Sej, PricewaterhouseCoopers

13:45 – 14:15 Ryzyka w procesie realizacji zakupów
Michał Mazur, PricewaterhouseCoopers

14:15 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 15:30 Ryzyko zwi?zane z zarz?dzaniem należności
Jarosław Jaworski, Coface Factoring i Jacek Krzemień - Dyrektor Działu Umów Ubezpieczeniowych Coface Poland

15:30 – 16:30 Zarz?dzanie ryzykiem podatkowym
Magdalena Zasiewska, PricewaterhouseCoopers

16:30 – 16:45 Podsumowanie


Główny partner merytoryczny:

http://www.pwc.com/pl/pol/main/home/index.html


Partner konferencji:

http://www.coface.pl


Prelegenci:  

Magdalena Zasiewska jest dyrektorem odpowiedzialnym za rozwój usług doradczych skierowanych do firm polskich z kapitałem francuskim. Magdalena specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i rozrywkowej.
Przed rozpoczęciem kariery w branży konsultingowej w Ernst & Young i Deloitte, Magdalena pracowała jako doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Paryżu, a wcześniej, jako inspektor podatkowy, w warszawskiej Izbie Skarbowej. Magdalena posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Bartek Bielak jest menedżerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5-letnie w dziale doradztwa. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, członkiem Global Association of Risk Professionals (posiada tytuł Financial Risk Manager), Institute of Internal Auditors (posiada tytuł Certified Internal Auditor) oraz Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA). Pan Bielak wchodzi w skład zespołu zajmuj?cego się rozwi?zaniami w zakresie optymalizacji procesów gospodarczych, kontrollingu, zarz?dzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Jego doświadczenia obejmuj? również badanie sprawozdań finansowych sporz?dzonych stosownie do polskich przepisów o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz analizy ekonomiczno-finansowe firm produkcyjnych, farmaceutycznych, produkuj?cych artykuły konsumpcyjne, a także agencji reklamowych i innych spółek sektora usług.

 

Alicja Ozdowy-Bietkowska jest menadżerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Posiada 17- letnie doświadczenie zawodowe, w tym 10- letnie w konsultingu i zarz?dzaniu projektami. Jest absolwentm Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarz?dzania Kadrami. Do PricewaterhouseCoopers doł?czyła w 2007 roku, wcześniej pracowała w IBM w dziale Strategy&Change. Posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu transformacji organizacji, optymalizacji wyników i zarz?dzania zasobami ludzkimi. Pani Ozdowa- Bietkowska w przeszłości doradzała m. in. czołowym polskim firmom z sektorów telekomunikacyjnego, spożywczego, wydobywczego.    

 

Marcin Kossowski jest starszym menedżerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Posiada 10- letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8- letnie doświadczenie w projektach zwi?zanych ze śledztwami gospodarczymi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów. Posiada kwalifikacje Certified Fraud Examiner (CFE). Pan Kossowski wchodzi w skład zespołu ds. dochodzeń i ekspertyz gospodarczych. W przeszłości brał udział w licznych dochodzeniach dotycz?cych szeregu przestępstw gospodarczych, w tym oszustw, sprzeniewierzenia środków, przestępstw komputerowych, korupcia i fałszowania wyników finansowych. Dochodzenia te były zlecane zarówno przez międzynarodowe koncerny, jak i duże polskie firmy. Specjalizuje się w komputerowych narzędziach wspomagaj?cych pracę zespołu śledczego.

 

Mariusz Sej jest starszym menedżerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Posiada 14-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji projektów informatycznych w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym, informatycznym i ubezpieczeniowym. W PwC Polska kieruje zespołem, zajmuj?cym się efektywności? rozwi?zań z zakresu organizacji i procesów IT. W przeszłości odpowiadał za dział informatyki w banku, firmie ubezpieczeniowej oraz kierował projektami wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP. Posiada doświadczenie audytowe zwi?zane z przegl?dem i ocen? zarówno procedur przetargowych jak i samych wdrożeń. Doświadczenie to było wielokrotnie wykorzystywane zarówno w pracach dla klientów audytowych (Financial Audit Support, Quality Review) jak i oddzielnych zleceniach.

 

Michał Mazur jest menedżerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Posiada 7- letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2- letnie w dziale doradztwa. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i European Institute of Purchasing Management w Genewie. Pan Mazur wchodzi w skład zespołu zajmuj?cego się wypracowywaniem rozwi?zań w zakresie optymalizacji wyników firmy. Specjalizuję się w dziedzinach zamówień i logistyki. W przeszłości realizował projekty m. in. dla czołowych przedstawicieli branż wydobywczej, telekomunikacyjnej i transportowej. Dodatkowo Pan Mazur ma szerokie doświadczenie zwi?zane z negocjacjami i zarz?dzaniem kapitałem ludzkim.

 

Jarosław Jaworski, Prezes Coface Poland Factoring. Wcześniej zwi?zany z PKO Faktoring i Wschodnim Towarzystwem Inwestycyjnym. Posiada duż? wiedzę eksperck? w zakresie usług factoringowych w tym rozwi?zań produktowych wspieraj?cych finanse przedsiębiorstw.

 

Jacek Krzemień, Dyrektor Działu Umów Ubezpieczeniowych Coface Poland. ukończył studia w katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia managerskie na uniwersytecie w Sztokholmie oraz studia podyplomowe z zarz?dzania finansami w przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Karierę zawodow? rozpocz?ł w firmie AON Polska Sp. z o.o. na stanowisku brokera ubezpieczeniowego w zakresie finansowych linii ubezpieczeń. Od 2005 roku pracuje w Coface Poland, pocz?tkowo jako Product Manager, a od 2006 roku jako Dyrektor Działu Umów Ubezpieczeniowych.  Konferencja odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony.

Cena za udział w konferencji obejmuje prelekcję, materiały szkoleniowe, przerwę kawow? oraz lunch.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!