Zarządzanie projektem


CCIFP, ul.Mokotowska 19

Cena :
Firmy stowarzyszone: 1550PLN Firmy niestowarzyszone: 1950 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zarz?dzanie projektami, DOOR

Sztuka zarz?dzania projektem ł?czy w sobie dwa obszary: twardy - „technologiczny” i miękki - „artystyczny”. Część twarda to analityka, planowanie, kalkulacje matematyczne. Część miękka zarz?dzania projektem, oparta w głównej mierze na czynniku ludzkim, wymaga wielu specyficznych umiejętności menedżerskich - między innymi umiejętności delegowania zadań, negocjacji, rozwi?zywania konfliktów, coachingu, prezentacji itp. Ten podział znajduje odbicie w dwuwarsztatowym układzie szkolenia.

Szkolenie koncentruje się na obu tych aspektach, daj?c pełny przegl?d możliwości i działań zdecydowanie zwiększaj?cy szansę ukończenia projektu z sukcesem. Warsztaty umożliwiaj? zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w drodze od pomysłu do skutecznego zakończenia projektu. Podczas warsztatu uczestnicy poznaj? różnice między swoim codziennym działaniem a funkcjonowaniem w ramach projektów. Zdobęd? też wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania zespołami projektowymi. Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?Praktyczne ćwiczenia i poruszane problemy czyni? z warsztatu „Zarz?dzanie projektem w praktyce” trening dla osób, które s? lub w najbliższym czasie zostan? członkami zespołu projektowego. Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? Szkolenie uczy przede wszystkim właściwego działania wobec zupełnie nowych wyzwań. Daje narzędzia do dobrego, a jednocześnie jak najmniej pracochłonnego stworzenia środowiska efektywnego projektu. Organizacja pozyska w ten sposób ludzi zdolnych do prowadzenia i uczestnictwa w zespołach projektowych. Ludzi zorientowanych na wynik. A oto, czego naucz? się uczestnicy:

Zarz?dzanie projektem w praktyce – warsztat

1. Charakterystyka projektu

 • Dlaczego wykorzystuje się Zarz?dzanie Projektem
 • Wizja projektu
 • Co wyróżnia Zarz?dzanie Projektem od innych aktywności Obszary w Zarz?dzaniu Projektem
 • Czas, oczekiwany rezultat, zasoby – nierozerwalność, współzależność oraz wpływ tych wielkości na definicję sukcesu projektu Matryca priorytetów
 • Wykorzystanie modelu do określania priorytetów i podejmowania decyzji w projekcie.
 • Uzasadnienie priorytetów w projekcie Cykl życia projektu
 • Kolejne fazy projektu
 • Efektywny czas życia projektu
 • Opłacalność projektu – model BET Uczestnicy projektu
 • Opis poszczególnych uczestników projektu i ich rola
 • Formalne i nieformalne osoby w projekcie
 • Mocne i słabe strony uczestników Struktura projektu
 • Budowa zależności i odpowiedzialności w projekcie
 • Zespół projektowy w strukturze funkcjonalnej, projektowej i matrycowej Dossier projektu
 • Dokument podstawowy i jego zawartość (Statement of Work)
 • Pierwsze uporz?dkowane przedstawienie pomysłu Porażki projektów
 • Wyniki badań i omówienie przyczyn porażek Projektów Struktura podziału pracy
 • Proces i kryteria podziału projektu na kolejne poziomy mierzalnych efektów prac
 • Zakres prac. Pakiety prac. Zadania. Czynności Meta Plan projektu
 • Model zespołowego przygotowania wstępnego harmonogramu i weryfikacji wstępnych założeń do projektu Plan komunikacji
 • Zasady przydzielania odpowiedzialności
 • Określenie komu i jakie informacje s? potrzebne Harmonogram i współzależności
 • Ocena czasu trwania czynności
 • Harmonogramy wg Gantt i PERT. Ścieżka krytyczna Kontrola i ryzyko
 • Kamienie milowe
 • Miejsca szczególnego ryzyka
 • Raporty postępu prac Formalizm w Zarz?dzaniu Projektem
 • Co musi być raportowane

Przykłady raportów PROWADZĄCY DOOR Training International jest międzynarodowym instytutem szkoleniowym, który powstał w Holandii w 1981 roku.

W sieci DOOR Training & Seminars pracuje ponad 600 trenerów i konsultantów w 66 krajach na świecie.
DOOR Poland jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. W ci?gu ponad 10 lat obecności w Polsce ze szkoleń zamkniętych DOOR skorzystało ponad 250 firm ze wszystkich branż.
Z 22 trenerami pracuj?cymi w firmie na stałe, DOOR jest pod względem liczby trenerów, największym instytutem szkoleniowym w Polsce. DOOR z powodzeniem wdraża projekty szkoleniowo - konsultingowe w zakresie: standardów sprzedaży, organizacji i zarz?dzania oraz modeli kompetencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, na adres e-mail: joanna.jaroch@ccifp.pl lub faxem: +48 (22) 696 75 90.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

 1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003. Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
 2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch@ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
 3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!