Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim w Warszawie – sobota 15.11.2014

Cena :
poinformujemy w późniejszym czasie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy na now? stronę poświęcon? w całości wydarzeniu:

www.spotkaniawarszawskie.pl

Idea projektu

„Szerzenie nowych idei, wzajemne inspirowanie się oraz realizacja powstałych pomysłów poprzez rozs?dne działania polityczne”

Swobodne wyrażanie myśli, otwartość, życzliwość: trzy podstawowe założenia, które definiuj? „Spotkania Warszawskie”.

Inspiracj? do zainicjowania Spotkań Warszawskich były debaty odbywaj?ce się w opactwie Royaumont we Francji od 2003 roku. W grudniu 2012r., dwóch przedstawicieli CCIFP wraz z polskim senatorem uczestnicz? w „Entretiens de Royaumont”. Tam rodzi się pomysł, by stworzyć podobne miejsce w Polsce, pozwalaj?ce na swobodn? wymianę i konfrontację idei. Celem Spotkań Warszawskich jest umożliwienie otwartego dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami.

Pierwsza edycja zakończona sukcesem

Pierwsza edycja Spotkań miała miejsce 16.11.2013r. na Zamku Królewskim w Warszawie i w Arkadach Kubickiego. „Zdefiniować Europę na nowo” było jej hasłem przewodnim. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników za świata biznesu, nauki, sztuki i polityki. Gościliśmy również ponad 30 prelegentów.

Klikaj?c tutaj znajd? Państwo reportaż filmowy z 1-wszej edycji Spotkań Warszawskich>>>

Program 2014

Czy Europa doł? ?czy do cyfro ?wego przewrotu?

Tech ?no ?lo ?gia cyfrowa, nie ?za ?leż ?nie od dzie ?dziny, do któ ?rej się odnosi (han ?del, czy też rela ?cje mię ?dzy ?ludz ?kie) jest wszech ?obecna w naszym życiu. Nie ?ustan ?nie wpływa na wszyst ?kie aspekty naszej codzien ?no ?ści, przez co świat „realny” prze ?plata się z tym „wir ?tu ?al ?nym”. Powie ?lane przez nas dotych ?czas wzorce ule ?gaj? zmia ?nom, a wszelka „tra ?dy ?cja” prze ?staje być aktualna.

Czy Europa zdaje sobie sprawę z zasięgu tej nowej rewo ?lu ?cji, a także jej spo ?łecz ?nych, gospo ?dar ?czych i poli ?tycz ?nych następstw?

Spo ?tka ?nia War ?szaw ?skie maj? na celu otwar ?cie debaty na ten wła ?śnie temat, jakże aktu ?alny i doty ?cz?cy każ ?dego z nas. Debaty zaan ?ga ?żo ?wa ?nej, inspi ?ru ?j? ?cej, poszu ?ku ?j? ?cej praw ?dzi ?wych odpo ?wie ?dzi. Sto ?imy bowiem u progu nowej ery. Czy Europa zde ?cy ?duje się być jej sił? napę ?dow?, czy też bier ?nie pod ?po ?rz?d ?kuje się nowym regu ?łom gry narzu ?ca ?nym przez Stany Zjed ?no ?czone i Azję? Czy mamy w sobie wystar ?cza ?j?co siln? moty ?wa ?cję, by zare ?ago ?wać na czas i spra ?wić, by rewo ?lu ?cja cyfrowa nie omi ?nęła Europy? S? to poważne wyzwa ?nia dla kon ?ty ?nentu, który był świad ?kiem naro ?dzin dwóch pierw ?szych rewo ?lu ?cji przemysłowych.

8.30 Powi ?ta ?nie i śniadanie

9.30 Słowo wstępne

Pierre BUHLER, Amba ?sa ?dor Francji

Jérôme CHARTIER, Poseł fran ?cu ?ski, prze ?wod ?ni ?cz?cy Entre ?tiens de Roy ?au ?mont, Współ ?prze ?wod ?ni ?cz?cy Spo ?tkań Warszawskich

Arnaud VAISSIE, Pre ?zes Zwi?zku Fran ?cu ?skich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granic?

10.30 Uro ?czy ?ste otwar ?cie Spo ?tkań Warszawskich

Jacques ATTALI, Eko ?no ?mi ?sta, pisarz, Pre ?zes Pla ?net ?fi ?nance, Były Pre ?zes Euro ?pej ?skiego Banku Odbu ?dowy i Rozwoju

Michał BONI, Poseł do Parlamentu Europejskiego

11.15 Prze ?rwa kawowa

11.30 Główna Debata Spo ?tkań Warszawskich

Sala Wielka Asam ?blowa

Cyfry ?za ?cja wyzwa ?niem dla roz ?woju narodów.

Wyzwa ?nia zwi? ?zane z cyfry ?za ?cj? doty ?kaj? w rów ?nym stop ?niu osoby pry ?watne, firmy, jak i pań ?stwa. W kon ?tek ?ście roz ?woju tech ?no ?lo ?gii, kwe ?stia zaufa ?nia staje się klu ?czowa. Cyfry ?za ?cja stop ?niowo opa ?no ?wuje bowiem wszyst ?kie sfery gospo ?darki i społeczeństwa.

Fran ?cu ?ski Baro ?metr z 2013r. bada ?j?cy poziom zaufa ?nia wobec tech ?no ?lo ?gii cyfro ?wych dowo ?dzi, iż wraz z sze ?rz? ?cym się dostę ?pem do tychże tech ?no ?lo ?gii oraz rosn?c? liczb? użyt ?kow ?ni ?ków, to zaufa ?nie rady ?kal ?nie się zmniejsza.

W jaki spo ?sób pogo ?dzić dal ?szy roz ?wój tech ?no ?lo ?gii, nie ?zwy ?kle istotny dla dzi ?siej ?szego spo ?łe ?czeń ?stwa oraz dla wzro ?stu gospo ?dar ?czego, wraz z ochron? wol ?no ?ści jed ?nostki, jakże cenn? dla każ ?dego z nas ?

Wstęp :

Maciej WITUCKI, Pre ?zes Fran ?cu ?skiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Pol ?sce i współ ?prze ?wod ?ni ?cz?cy Spo ?tkań Warszawskich

Spo ?tka ?nie przy okr? ?głym stole w obecności:

Michał BONI, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Viviane CHAINE-RIBEIRO, Pre ?zes Talen ?tia Software oraz Fede ?ra ?cji Syntec

Gervais PELLISSIER, Zastępca Dyrek ?tora Gene ?ral ?nego Grupy Orange odpo ?wie ?dzialny za ope ?ra ?cje w Europie

Michał PIEPRZNY, Dyrek ?tor Zarz? ?dza ?j?cy Payback

Philippe-Olivier ROUSSEAU, Dyrek ?tor Spraw Publicz ?nych Fran ?cji w BNP Paribas

Woj ?ciech Rafał WIEWIÓROWSKI, Gene ?ralny Inspek ?tor Ochrony Danych Osobowych

Pro ?wa ?dz?cy: Bogu ?sław CHRABOTA, redak ?tor naczelny „Rzeczpospolitej”

12.45 Lunch i networ ?king

14.30 Okr? ?głe Stoły

  Sala Wielka Asamblowa

Okr? ?gły Stół – W jaki spo ?sób cyfry ?za ?cja wpływa na dzi ?siej ?sz? gospodarkę?

Sala Arkady Kubickiego

Rewo ?lu ?cja cyfrowa narzuca zmianę modeli biz ?ne ?so ?wych. Należy zacz?ć ina ?czej postrze ?gać rynek, który wraz z glo ?ba ?li ?za ?cj? i er? tech ?no ?lo ?gii cyfro ?wych, staje się coraz bar ?dziej świa ?towy i kon ?ku ?ren ?cyjny. Przed ?się ?bior ?stwa nie pora ?dz? sobie na tym nowym rynku bez odpo ?wied ?niego wspar ?cia. Dla ?tego też należy na nowo usta ?lić zasady współ ?pracy pomię ?dzy fir ?mami, zarówno tymi z sek ?tora pry ?wat ?nego, jak i dzia ?ła ?j? ?cymi w sek ?to ?rze publicznym.

Benjamin ANDRE, Współzałożyciel i Prezes Cozy Cloud

Lucien BESSE, Współ ?za ?ło ?ży ?ciel Ship ?peo, startupu dzia ?ła ?j? ?cego w sek ?to ?rze transportu i logistyki

Igor OSTROWSKI, Partner Dentons, Przewodnicz?cy Rady ds. Cyfryzacji

Vin ?cent OUDIN, Pre ?zes Socotec

Robin RIVATON, Czło ?nek nauko ?wej rady w Fun ?da ?cji poświę ?co ?nej inno ?wa ?cyj ?nej poli ?tyce, autor ksi?żki „Wzno ?wić prze ?mysł za pomoc? robotów”

Pro ?wa ?dz?cy: Jaro ?sław KUISZ, redak ?tor naczelny tygo ?dnika „Kul ?tura Liberalna”

Okr? ?gły Stół – Model biz ?ne ?sowy dla sek ?tora kul ?tury i sztuki w erze cyfryzacji.

Sala Kró ?le ?wi ?czow ?ska

W erze tech ?no ?lo ?gii cyfro ?wych, sze ?roki dostęp do dóbr kul ?tury i sztuki jest naj ?czę ?ściej bez ?płatny. Aktu ?al ?no ?ści, lite ?ra ?tura, dzieła muzyczne i fil ?mowe staj? się dostępne z dowol ?nego miej ?sca na świe ?cie. Sys ?tem kur ?sów online MOOC (Mas ?sive on-line cour ?ses) daje nam nie ?ogra ?ni ?czon? moż ?li ?wość pod ?no ?sze ?nia swo ?ich kwa ?li ?fi ?ka ?cji. W cza ?sach ogól ?nego dostępu do dóbr kul ?tury w Inter ?ne ?cie, kwe ?stia praw autor ?skich staje się fundamentalna.

Mar ?cin BEME, Zało ?ży ?ciel Audioteka.pl, księ ?garni audiobooków

Andrzej Krzysz ?tof KOŹMIŃSKI, Eko ?no ?mi ?sta, rek ?tor Aka ?de ?mii Leona Koźmińskiego

Jean-Yves LECONTE, Senator

Jean-Baptiste MALET, Dzien ?ni ?karz, autor ksi?żki "W Ama ?zo ?nii. Zin ?fil ?tro ?wany w naj ?lep ?szym ze światów"

Jean-Noël TRONC, Pre ?zes SACEM (Sto ?wa ?rzy ?sze ?nie Auto ?rów, Kom ?po ?zy ?to ?rów i Wydaw ?ców Muzycz ?nych we Francji)

Pro ?wa ?dz?cy: Vadim MAKARENKO, redak ?tor „Gazety Wyborczej”

Okr? ?gły Stół – Nadej ?ście „Pro ?su ?menta”, czyli w jaki spo ?sób przy ?spie ?szaj? dzi ?siej ?sze pro ?cesy gospodarcze.

Sala Kon ?cer ?towa

„Sha ?ring eco ?nomy” nazy ?wana rów ?nież „eko ?no ?mi? dzie ?le ?nia się” stop ?niowo wypiera tra ?dy ?cyjne sche ?maty wymiany dóbr oraz przy ?spie ?sza pro ?ces two ?rze ?nia war ?to ?ści firm, cał ?ko ?wi ?cie rewo ?lu ?cjo ?ni ?zu ?j?c aktu ?alne spo ?soby kon ?sump ?cji. W jaki spo ?sób dzi ?siej ?sza gospo ?darka będzie mogła sta ?wić czoła kon ?se ?kwen ?cjom tych wszyst ?kich zmian?

Diana FILIPPOVA, Ekspert w dziedzinie eko ?no ?mii dzie ?le ?nia się, Core Con ?nec ?tor w Think Tanku Oui Share odpowiedzialna za program Oui Share Fest

Frédéric FRERY, Pro ?fe ?sor ds. stra ?te ?gii, ESCP Europe (École supérieure de com ?merce de Paris – Wyż ?sza Szkoła Han ?dlowa w Paryżu)

Małgorzata MOLEDA-ZDZIECH, Dr hab., Instytut Studiów Międzynarodowych SGH, Wiceprezeska organizacji pozarz?dowej Association EUROPA

Serge SOUDOPLATOFF, Eks ?pert w dzie ?dzi ?nie Inter ?netu odpo ?wie ?dzialny za poli ?tykę 2.0 fran ?cu ?skiego rz?du w Fon ?da ?pol, przed ?się ?biorca, współ ?za ?ło ?ży ?ciel Scanderia

Pro ?wa ?dz?cy: Wawrzyniec SMOCZYŃSKI, pomysłodawca i dyrektor Polityka Insight

Okr? ?gły Stół – Sys ?tem podat ?kowy wspieraj?cy bada ?nia i roz ?wój w dzie ?dzi ?nie cyfryzacji.

Sala Arkady Kubickiego

W kon ?tek ?ście gospo ?darki cyfro ?wej oraz glo ?ba ?li ?za ?cji, coraz trud ?niej zlo ?ka ?li ?zo ?wać poszcze ?gólne etapy dzia ?łal ?no ?ści przed ?się ?biorstw, która stała się świa ?towa, wręcz trans ?gra ?niczna. Obecny sys ?tem fiskalny nie ?równo trak ?tuje te nowe formy dzia ?łal ?no ?ści, kon ?sump ?cji i trans ?ak ?cji. W jaki spo ?sób unik ?n?ć zakłó ?ca ?nia kon ?ku ?ren ?cji, czy też opty ?ma ?li ?za ?cji podat ?ko ?wej sto ?so ?wa ?nych przez duże firmy Inter ?ne ?towe? Jakie zasady opo ?dat ?ko ?wa ?nia powinny wypra ?co ?wać pań ?stwa człon ?kow ?skie, na szcze ?blu kra ?jo ?wym i euro ?pej ?skim, by sty ?mu ?lo ?wać roz ?wój inno ?wa ?cyj ?nych roz ?wi? ?zań oraz zachę ?cać do zakła ?da ?nia firm na swo ?ich terytoriach?

Pas ?cal PERRI, Eko ?no ?mi ?sta, autor ksi?żki „Google: przy ?ja ?ciel, który nie chce wył?cz ?nie waszego dobra” oraz raportu doty ?cz? ?cego wpływu Google na spo ?łe ?czeń ?stwo francuskie

Marc TESSIER, Czło ?nek Kra ?jo ?wej Rady Cyfry ?za ?cji i Admi ?ni ?stra ?tor Vidéo Futur

Arthur WALLER, Współ ?za ?ło ?ży ?ciel Price Match, startupu dzia ?ła ?j? ?cego w sek ?to ?rze hotelarskim

Pro ?wa ?dz?cy:  Andrzej BOBIŃSKI, star ?szy ana ?li ?tyk ds. gospo ?dar ?czych, Poli ?tyka Insight

15.45 Prze ?rwa koktajlowa

16.00 Debata podsumowuj?ca

Sala Asam ?blowa

Czy Europa może stać się „zie ?mi? obie ?can?” dla prze ?my ?słu cyfro ?wego?

Wielu euro ?pej ?skich przed ?się ?bior ?ców, w tym zarówno z Fran ?cji, jak i z Pol ?ski, opusz ?cza swój kraj i udaje się za ocean, by zakła ?dać wła ?sn? dzia ?łal ?ność gospo ?dar ?cz?. Jakie dzia ?ła ?nia powinna pod ?j?ć Europa, by ich zatrzy ?mać i dać im szansę na roz ?wój? Jakie ramy poli ?tyczne, prawne, eko ?no ?miczne, spo ?łeczne i fiskalne należy stwo ?rzyć, by sku ?tecz ?nie wspie ?rać kul ?turę innowacji?

W jaki spo ?sób zde ?fi ?nio ?wać poli ?tykę euro ?pej ?sk? w kwe ?stii finan ?so ?wa ?nia start-upów?

Andrzej HALICKI, Mini ?ster Admi ?ni ?stra ?cji i Cyfryzacj

Henri KLABA, Pre ?zes OVH

Tariq KRIM, Wiceprezes Krajowej Rady ds. Cyfry ?za ?cji, zało ?ży ?ciel strony inter ?ne ?to ?wej Netvi ?bes oraz zało ?ży ?ciel i Pre ?zes Jolicloud

Benoît THIEULIN, Pre ?zes Krajowej Rady ds. Cyfry ?za ?cji

Jakub TUROWSKI, Head of Public Policy Facebook, Poland

Pro ?wa ?dz?ca: Sylvie KAUFFMANN, dyrektor redakcji dzien ?nika „Le Monde”

17.00 Podsumowanie

Maciej WITUCKI, Pre ?zes Fran ?cu ?skiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Pol ?sce oraz współ ?prze ?wod ?ni ?cz?cy Spo ?tkań Warszawskich

17.15 Perspektywy

Fra ?nçois FILLON, Poseł, były Pre ?mier Francji

18.00 Uro ?czy ?sta kolacja

Arkady Kubic ?kiego


Kontakt CCIFP: joanna.jaroch@ccifp.pl, tel. +48 22 690 68 83.

Prosimy o zgłoszenia do udziału w Spotkaniach Warszawskich za pomoc? formularza na stronie spotkaniawarszawskie.pl w całości poświęconej wydarzeniu >>>

*Udział do potwierdzenia

PARTNERZY WYDARZENIA

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19