Sposób konstruowania programów dobrowolnych odejść


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Programy dobrowolnych odejść s? coraz częściej stosowanym, alternatywnym dla zwolnień grupowych, rozwi?zaniem pozwalaj?cym ograniczyć zatrudnienie i jednocześnie unikn?ć napięć i konfliktu w firmie w obliczu koniecznej redukcji etatów. Brak uregulowania tego typu programu w przepisach prawa pracy daje pracodawcy elastyczność w tworzeniu korzystnych dla obu stron stosunku pracy zasad dobrowolnego rozstania z firm?. Na spotkaniu wyjaśnimy w oparciu o przykłady jak przygotować program dobrowolnych odejść i o czym trzeba pamiętać, żeby unikn?ć konfliktu i zgodnie z prawem ograniczyć stan zatrudnienia.

Program spotkania :

1. Na czym polega program dobrowolnych odejść?
2. Ramy prawne programu dobrowolnych odejść – czy i jakie ograniczenia wynikaj? z przepisów?
3. Konstruowanie programu dobrowolnych odejść – co taki program powinien zawierać?
4. Program dobrowolnych odejść a zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane
5. Uczestnictwo w programie a zasiłek dla bezrobotnych
6.  Przykładowe rozwi?zania i świadczenia zapewniane pracownikom przez pracodawcę w ramach programu dobrowolnych odejść

Osoby prowadz?ce :

Ewa Łachowska-Brol, radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Ewa Łachowska-Brol kieruje zespołem prawa pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Doradza we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotycz?cych wyboru optymalnej formy zatrudnienia, nawi?zania i rozwi?zania stosunku pracy, kształtowania warunków zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, delegowania pracowników, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, obowi?zku informacji i konsultacji wobec zwi?zków zawodowych i rad pracowników, sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy. Informatory Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe z 2016 roku rekomenduj? Ewę Łachowsk?-Brol jako doradcę w sprawach z zakresu prawa pracy.

Paweł Lasota, radca prawny, associate w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Paweł Lasota jest radc? prawnym w zespole prawa pracy kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Jego doświadczenie obejmuje projekty dotycz?ce nawi?zywania i rozwi?zywania umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji, a także przygotowanie wewnętrznych regulacji pracowniczych, w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, polityk zakładowych i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Uczestniczył również w badaniach prawnych spółek (due diligence) i reprezentował klientów przed s?dami w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Florida.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!