Sekurytyzacja - od teorii do praktyki.Pierwsza w Polsce sekurytyzacja kredytów regularnych

Cena :
650 PLN netto / osobę - firmy stowarzyszone
800 PLN netto / osobę - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: mec. Andrzej Dębiec, mec. Piotr Zawiślak z kancelarii Lovells, Piotr Urbańczyk -  Wiceprezes Dominet Banku

Sekurytyzacja wierzytelności polega na emitowaniu papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami. W praktyce oznacza to przekazanie wierzytelności (w formie sprzedaży lub subpartycypacji) do podmiotu sekurytyzacyjnego.

"Dominet Polska jako pierwszy w Polsce podmiot finansowy rozpocz?ł program sekuryryzacji portfela kredytów regularnych"
"W ci?gu najbliższych 18 miesięcy Dominet Bank przeniesie do niej (specjalnie do tego powołanej spółki kapitałowej-CCIFP) część portfela kredytowego o wartośco do 600 mln, tym samym zabezpieczy sobie długoterminow? płynność i stabilizację kapitałow?."

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Program wykładu:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Przywitanie uczestników przez Magdalenę Tran – Van, Dyrektora Generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce

10.10 – 10.30 – Norbert Jeziolowicz, Zwi?zek Banków Polskich - uroczyste otwarcie konferencji

10.30 – 12.30 – mec. Andrzej Dębiec, mec. Piotr Zawiślak, kancelaria Lovells – Dobre kredyty:

•  Sekurytyzacja kredytów regularnych
•  Sekurytyzacji kredytów hipotecznych
•  Sekurytyzacji kredytów nieregularnych
•  Wierzytelności leasingowe
•  Podatkowe rozliczenie transakcji (CIT, VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych)
•  Usługi zwi?zane z sekurytyzacji i ich konsekwencje podatkowe

12.30 – 13.30 – Przerwa obiadowa

13.30 – 15.30 - mec. Andrzej Dębiec, mec. Piotr Zawiślak, kancelaria Lovells   – Złe kredyty:

•  Sekurytyzacja kredytów regularnych
•  Sekurytyzacji kredytów hipotecznych
•  Sekurytyzacji kredytów nieregularnych
•  Wierzytelności leasingowe
•  Podatkowe rozliczenie transakcji (CIT, VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych)
•  Usługi zwi?zane z sekurytyzacji i ich konsekwencje podatkowe

15.30 - 15.45 - przerwa kawowa

15.45  - 16.15  - Piotr Urbańczyk, Dominet Bank - Sekurytyzacja dobrych kredytów - planowanie i wdrożenie

•  Kiedy warto myśleć o sekurytyzacji? Korzyści i koszty procesu sekurytyzacji
•  Jakie cele można osi?gn?ć i z jakimi przeszkodami należy się liczyć?
•  Jak zaplanować proces sekurytyzacji, aby osi?gn?ć założone cele i zminimalizować ryzyka oraz zoptymalizować koszty?
•  Jak zbudować strukturę transakcji?

16.15   – 16.30- Pytania, panel dyskusyjny

16.30  - Zakończenie spotkania

Prelegenci:

Andrzej Dębiec – radca prawny, partner w kancelarii Lovells

Andrzej Dębiec jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego, w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Od listopada 2000 roku jest partnerem w kancelarii Lovells, gdzie kieruje działem podatkowym i odpowiada za kontakty z francuskimi firmami.
  
Andrzej Dębiec posiada bogate doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi. Doradza bankom, firmom ubezpieczeniowym i leasingowym w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności, w tym dotycz?cych emisji akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Doradza również w zakresie optymalizacji podatkowej, a ostatnio był odpowiedzialny za podatkowe aspekty, pierwszej w Polsce, transakcji sekurytyzacji kredytów regularnych.
  
Andrzej Dębiec posiada również bogate doświadczenie jako wykładowca. Współpracuje, m.in. z: Francuskim Instytutem Zarz?dzania (IFG), Edition Formation Enterprise (EFE), Fundacj? Rozwoju Rachunkowości oraz IRR. Jest autorem wielu publikacji na tematy podatkowe w prasie polskiej i zagranicznej, jak również członkiem Kolegium Redakcyjnego "Monitora Podatkowego".  

Piotr Zawiślak – radca prawny w kancelarii Lovells

Piotr Zawiślak jest radc? prawnym i specjalist? w zakresie prawa bankowego. Od kilkunastu lat zwi?zany jest z bankowości? i transakcjami finansowymi. Od sierpnia 2004r. współpracuje z kancelari? Lovells w ramach departamentu bankowości, instytucji finansowych i rynków kapitałowych.

pierwszej i drugiej sekurytyzacji wierzytelności oraz pierwszej sekurytyzacji kredytów w sytuacji regulowanej przez polski bank.


Piotr Urbańczyk - Wiceprezes Dominet Bank  S.A.
  
Od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Dominet Banku S.A.; kieruje pionem finansowym Banku. Karierę zawodow? w bankowości rozpocz?ł w 1992 roku w Banku Zachodnim, gdzie przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora Departamentu Skarbu. Od 1998 do 2000 roku był członkiem Zarz?du Lukas Banku. Na przełomie lat 2000-2001 zwi?zany był z firm? działaj?c? w branży informatycznej. Od 2001 zatrudniony w Cuprum Banku, piastował funkcję pełnomocnika Zarz?du ds. skarbu, później - wiceprezesa Zarz?du.
  
Piotr Urbańczyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie studiował na Wydziale Organizacji i Zarz?dzania. Ukończył kurs z zakresu zarz?dzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado (USA), kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także liczne szkolenia na temat obrotu papierami wartościowymi, finansów, marketingu, obrotu dewizowego oraz zarz?dzania personelem. Odbył praktyki zarz?dzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One w Boulder, Colorado, USA.

Partonaty

Konferencja osbywa się pod  patronatem Zwi?zku Banków Polskich

Patronat medialny

Partner merytoryczny

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1. Koszt uczestnictwa w  konferencji wynosi 650 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 800PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone).

UWAGA! Członkom Zwi?zku Banków Polskich przysługuje 15% zniżki przy zapisie na wydarzenie.

Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy lub gotówka przed spotkaniem.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W-Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu ("Zapisz się na wydarzenie") poprzez wysłanie zgłonienia mailem na adres: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl  jak również poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem na numer: 022 696 75 90. Formularz zgłoszeniowy prześlemy na Państwa prośbę.
Przesłanie formularza lub maila traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 16 czerwca 2006 roku. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestniczeie w spotkaniu możliwe jest po przedstawieniu organizatorowi potwierdzenia wniesienia opłaty.

2. Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej  do dnia  16 czerwca 2006roku. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia i niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drogš milow? 16 czerwca 2006 roku. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo - Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl lub wysyłaj?c zgłoszenie drog? mailow? uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!