Ryzyko odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej spółek handlowych w Polsce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Pełnienie funkcji kierowniczych lub zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych spółek wiąże się z sposób nieunikniony z ryzykiem odpowiedzialności nie tylko cywilnej lub administracyjnej, lecz także karnej. Zarządzający, menedżerowie i osoby pełniące funkcje kontrolne w spółce w swojej codziennej praktyce muszą się mierzyć z szeregiem prawnych obowiązków. Jednocześnie  efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga elastyczności działania oraz niejednokrotnie wiąże się z potrzebą podejmowania ryzyka ekonomicznego. To z kolei może pozostawać w opozycji do wyznaczanych przez ustawodawcę i organy regulacyjne formalnych ram działalności biznesowej i skutkować również sankcjami karnymi.

>

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium ?

Udział w seminarium pozwoli uzyskać niezbędn? wiedzę na temat ryzyk, jakie w świetle polskich przepisów karnych wi?ż? się z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółek handlowych w Polsce, a także na temat praktyki organów procesowych w odniesieniu do przestępstw, których sprawcami mog? być członkowie organów spółek.

W trakcie seminarium omówione zostan? także zasady tworzenia i stosowania mechanizmów pozwalaj?cych na zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków organów spółek, ze wskazaniem konkretnych korzyści płyn?cych m.in. ze skutecznych procedur compliance. Wskazane zostan? także zależności między odpowiedzialności? karn?, jak? mog? ponosić zarz?dzaj?cy spółk?, a odpowiedzialności? „karn?" spółki.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Seminarium skierowane jest do członków zarz?du i rad nadzorczych polskich spółek handlowych w Polsce i odbędzie się w języku francuskim.

W programie:

1.     Czy członkowie organów spółki mog? ponosić odpowiedzialność karn?? Kontekst polski

2.     Przykłady przestępstw, jakich mog? się dopuścić członkowie organów spółek handlowych w zwi?zku z pełnionymi funkcjami:

  • nadużycie zaufania
  • korupcja gospodarcza

3.     Zasady odpowiedzialności „karnej” podmiotów zbiorowych

4.     Compliance w polskiej rzeczywistości prawno-biznesowej:

  • jak?
  • w jakim celu?
  • tendencje światowe

5.     Dyskusja

Seminarium poprowadz?:

Dominika Stępińska-Duch jest adwokatem, partnerem kancelarii, doradc? kancelarii Wardyński i Wspólnicy, członkiem Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Praktyki Karnej.

Prowadzi spory s?dowe, w szczególności z zakresu prawa karnego gospodarczego. Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Prowadzi również szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej kadry zarz?dzaj?cej i compliance. W kancelarii kieruje obsług? klientów francuskich w ramach French Desk.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski (1996-1997) oraz kurs prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin College of Law (2000-2001). W 2009 roku odbyła staż zorganizowany przez Radę Adwokack? w Paryżu.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w której pełni funkcję Wicedziekana. Jest członkiem European Criminal Bar Association (międzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej prawników zajmuj?cych się prawem karnym), International Bar Association, Lex Mundi oraz ekspertem w Fair Trials International. Z ramienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy współpracuje z Helsińsk? Fundacj? Praw Człowieka.

Aleksandra Stępniewska, jest adwokatem, członkiem Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Praktyki Karnej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, a także wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Prowadzi również szkolenia w tym zakresie.

W ramach działaj?cego w kancelarii French Desk zajmuje się także obsług? klientów francuskojęzycznych.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski. W marcu i kwietniu 2011 roku odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana.

W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego ł?cznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce.

W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajow? Szkołę S?downictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 roku także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego.

Obecnie, kontynuuje studia na Uniwersytecie w Luksemburgu w zakresie europejskiego prawa karnego gospodarczego (LL.M Droit pénal européen des affaires).

Partner merytoryczny  :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!