Rozwój standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce – korzyści dla gospodarki, rynku pracy i edukacji oraz pracodawców i pracowników

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cena za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cena za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegenci: Małgorzata Hunin, Demos Polska,  
                                          dr Krzysztof Symela, Instytut TechnologiI Eksploatacji -
                                         Państwowy Instytut Badawczy
                                         przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisuj?cej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymogami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie.”
Źródło:
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=502

Magiczne słowo „Standard” oznacza   „coś”, czego używa się, aby wydać s?d o jakości czegoś innego. Standard określa   zatem poziom, poniżej którego zejść nie można, bowiem to   „coś” przestaje być tym, czym być powinno. Jeśli ten sposób myślenia zastosujemy do kwalifikacji zawodowych to wyłania się pewien uzgodniony „wzorzec” wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych pracownika w określonym zawodzie, który może stanowić nowe narzędzie wspomagaj?ce zarz?dzanie i rozwój zasobów ludzkich.

To właśnie standardy pozwalaj? na poprawę jakości kształcenia zawodowego, powi?zania go z realnymi zapotrzebowaniami firm.   Nie do przecenienia jest udział w ich tworzeniu przedsiębiorców jako pracodawców. To oni s? źródłem informacji o tym, jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat staraj?cy się o pracę w ich firmie. Tylko przy czynnym udziale pracodawców w procesie definiowania standardów kwalifikacji zawodowych będzie można dopasować do siebie dwa podstawowe elementy sprawnie działaj?cego rynku pracy.

„Rozwijanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych jest celem nowego projektu realizowanego obecnieprzez Departament Rynku Pracy MPiPS. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”.” – źródło:http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=502http://www.msp.gov.pl/
W wyniku pracy ekspertów ma dojść do opracowania i upowszechnienia 200 standardów kwalifikacji zawodowych. „Standardy te powstan? dla ustalonej we współpracy z branżami listy zawodów, na podstawie badań w przedsiębiorstwach, przeprowadzonych w oparciu o metodykę wykorzystana w projekcie Phare 2000 … ” - źródło:http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=502http://www.msp.gov.pl/

PROGRAM SPOTKANIA

1). Czym jest standard kwalifikacji zawodowych i dlaczego s? one tak ważne dla społeczeństwa ustawicznie ucz?cego się?
2). Co stanowi podstawę prawn? funkcjonowania   standardów kwalifikacji zawodowych Polsce?
3). W jaki sposób tworzone s? standardy kwalifikacji zawodowych, kto bierze udział w ich opracowaniu, ocenianiu i zatwierdzaniu oraz jaka jest rola organizacji pracodawców w tym procesie?
4). Kto i w jakim zakresie może korzystać ze standardów kwalifikacji zawodowych i czy s? one   obligatoryjne?
5). Czy standardy kwalifikacji zawodowych   mog? być przenoszone pomiędzy krajami?
6). Gdzie można znaleźć informacje o standardach kwalifikacji zawodowych?

Na te oraz inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi 17 maja,   gdzie eksperci firmy DEMOS Polska oraz Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentuj? dotychczasowe dokonania i perspektywy w zakresie   rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, które traktowane s? jako ważny instrument polityki zatrudnienia oraz   integracji rynku pracy ze sfer? edukacji.

Demos Polska koncentruje swoj? działalność na usługach doradczych, szkoleniowych i wydawniczych. Główne obszary funkcjonowania to: szkolenia "na miarę", szkolenia otwarte, e-learning oraz doradztwo i działalność wydawnicza.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!