Równość szans kobiet i mężczyzn w organizacjach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Od kilku lat trwa w Polsce nasilaj?cy się trend, w wyniku którego następuje przenikanie ról kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia. Zwiększanie obecności kobiet w życiu publicznym - rozumianym jako każda aktywność spoza obszaru obowi?zków domowych i rodzinnych - widzimy w polityce, mediach, działaniach samorz?dów lokalnych, w nauce, w biznesie, przede wszystkim jednak w rosn?cym odsetku kobiet aktywnych zawodowo. Elementem silnie wspieraj?cym ten trend s? rosn?ce wymagania Unii Europejskiej wpisane w każdy projekt dofinansowany z budżetu UE.

Jednak mimo tego, że wskaźnik zatrudnienia kobiet w ostatnich 10 latach wzrósł o około 7%, Polska plasuje się dopiero na 20 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod tym względem. Ci?gle różnica wielkości wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce wynosi około 15 % na niekorzyść kobiet.

Na trend dotycz?cy zwiększenia udziału kobiet w życiu zawodowym i gospodarczym nakłada się również silna walka z panuj?cymi stereotypami dot. roli kobiet, walka z dyskryminacj?, a także działania maj?ce na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn.

Warto zastanowić się nad faktami i mitami dotycz?cymi zatrudniana kobiet, a także nad tym jaki rodzaj kultury organizacyjnej sprzyja zatrudnianiu i pracy kobiet. Każda firma, instytucja - tak jak człowiek - posiada własn? unikaln? osobowość. Osobowość przejawiaj?c? się w postaci kultury organizacyjnej. Kultura firmy może przyci?gać lub odpychać pracowników, klientów, partnerów handlowych; może wyzwalać lub tłumić motywację i zaangażowanie; może przyjmować wysiłki swoich pracowników oferuj?c im
w zamian rozwój i pozytywn? energię lub przyjmować poświęcenie do czasu, aż nast?pi wypalenie zawodowe.

Rodzaj kultury organizacyjnej, który docenia rolę kobiet w osi?ganiu celów zarówno gospodarczych, jak również społecznych jest zdecydowanie typem kultury ukierunkowanej na szeroko rozumian? współpracę, w której wartości, przyjęte normy i zachowania nie s? przypadkowe, lecz świadomie kształtowane przez kierownictwo instytucji.

Pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć:

  1. Co jest prawd?, a co mitem w odniesieniu do zatrudniania kobiet w organizacji? Czy możemy mówić o mocnych i słabych stronach w pracy kobiet?
  2. Czym cechuje się kultura organizacyjna sprzyjaj?ca zatrudnieniu i pracy kobiet?
  3. Co kobiety mog? zrobić same dla siebie w celu budowania dobrych, trwałych relacji z pracodawc? / przełożonym?
  4. Jakich doświadczeń się boimy jako kobiety? W jakich obszarach pracy i życia ci?gle dominuj? krzywdz?ce stereotypy?
  5. … oraz na inne pytania dotycz?ce tematu, które pojawi? się w dyskusji

Zachęcamy do zapoznania się przed udziałem w spotkaniu z publikacjami :

http://www.logistyczny.com/pub_b2b/pl189_2014-03-18_14-53.pdf - artykuł zaczyna się na 16-tej stronie pisma

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/cru-1618553966/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/publikacja_Aktywnosc_kobiet_na_Dolnym_Slasku_2012.pdf - artykuł rozpoczyna się na 21 stronie publikacji

Osoba prowadz?ca :

Ewa Karpińska-Bryke, Członek Zarz?du Profes

Jest założycielem i od 22 lat członkiem zarz?du PROFES ? - obecnie jednej z największych polskich firm w swojej branży. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zarz?dzania przedsiębiorstwem. Pracuje również jako konsultant w obszarze: zarz?dzania strategicznego, doskonalenia procesów biznesowych, dostosowywania struktur do założonych celów organizacji i ci?głego doskonalenia.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz wieloletni współpracownik i doradca gospodarczy w niemieckim programie rz?dowym realizowanym przez Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit dla polskich przedsiębiorstw pt. "Kierowanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej" a także dla samorz?du gospodarczego pt. "Nowoczesne zarz?dzanie izbami przemysłowo-handlowymi".

Przez ostatnie trzy lata (do września 2014) wiceprezes Zarz?du Stowarzyszenia Aktywność Kobiet. Współorganizatorka cyklicznego Konkursu i Gali Finałowej Aktywność Kobiet. Konkurs nagradza osoby przyczyniaj?ce się do zwiększania udziału kobiet w życiu publicznym. Ambasadorka aktywności kobiet w życiu publicznym z powołania Wiceminister Gospodarki. Autorka projektów i publikacji dot. roli kobiet w życiu zawodowym.

Członek Komitetu Monitoruj?cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośl?skiego.

Propaguje społeczn? odpowiedzialność biznesu i etykę w biznesie. Współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także innymi organizacjami w zakresie promowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Występuje na konferencjach, publikuje artykuły w pismach specjalistycznych.

Wszystkie propagowane idee, rozwi?zania dotycz?ce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (w tym równości szans kobiet i mężczyzn) stara się wdrażać do życia PROFES ?. Kształtowanie kultury organizacyjnej (jej misji, wartości, norm, zachowań) stawia na równi z dobr? strategi? i doskonałymi procesami biznesowymi – w szczególności w długoterminowym działaniu.

Prywatnie mama dwójki dzieci: Maćka i Wiktorii.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!