Realizacja obiektów budowlanych

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

z perspektywy inwestora i wykonawcy - aspekty prawne i podatkowe z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów


Pomimo informacji dotycz?cych kryzysu finansowego, inwestorzy nadal inwestuj? w nieruchomości. Przepisy prawa w tym zakresie, a w szczególności prawa budowlanego, ulegaj? ci?głym zmianom. Warto być na bież?co. Ułatwi to podejmowanie decyzji na różnych etapach zwi?zanych z budow? nowych obiektów.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium zaproszeni przez nas eksperci kompleksowo omówi? przebieg procesu inwestycyjnego (budowlanego). Przedstawione zostan? obowi?zuj?ce przepisy prawa, w tym najnowsze, z zakresu prawa budowlanego, a w szczególności dotycz?ce wymaganych pozwoleń na prowadzenie prac budowlanych, prawa ochrony środowiska, czyli postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko oraz prawa podatkowego, zwi?zanego z procesem inwestycyjnym (budowlanym).

Grupa docelowa:

Inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy, firmy budowlane - wykonawcy robót budowlanych (w tym generalni wykonawcy) - a w szczególności: dyrektorzy inwestycyjni, osoby odpowiedzialne za planowanie, wdrażanie oraz nadzór nad procesami inwestycyjnymi (budowlanymi), dyrektorzy finansowi, główni księgowi.


Program spotkania:

CZĘŚĆ I. ASPEKTY PRAWNE

1. Proces inwestycyjny realizacji obiektów budowlanych – aspekty prawno-administracyjne

a. Granice prawa własności
b. Schemat procesu inwestycyjnego
c. Decyzja o warunkach zabudowy
• pojęcie ogólne
• wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
• przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

d. Decyzja pozwolenie na budowę
• pojęcie ogólne
• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (prawo dysponowania nieruchomości? na cele budowlane)
• przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę

e. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
• kiedy inwestor musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie?
• co powinien zrobić inwestor przed wyst?pieniem o pozwolenie?
• przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

f. Opłaty z tytułu decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym

g. Tryb zaskarżania decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym
• odwołania od decyzji
• skarga do s?du administracyjnego

h. Pozostałe istotne decyzje, zgody i uzgodnienia zwi?zane z procesem inwestycyjnym
• pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
• zgoda zarz?dcy drogi (budowa lub przebudowa zjazdu)
• warunki przył?czenia obiektu budowlanego do sieci wodoci?gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg

i. Proces inwestycyjny a ochrona środowiska
• ogólne obowi?zki inwestora wynikaj?ce z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• eksploatacja instalacji
• ograniczenia korzystania z nieruchomości (obszary ograniczonego użytkowania)

2. Umowy zwi?zane z realizacj? obiektów budowlanych w relacjach inwestor-wykonawca

a. Poszczególne systemy wykonawstwa obiektów budowlanych
• wprowadzenie - ogólna charakterystyka
• systemy wykonawstwa obiektów budowlanych
- zastępstwo inwestycyjne
- generalna realizacja inwestycji
- generalne wykonawstwo
- wykonawstwo częściowe

b. Istotne postanowienia umów zawieranych w ramach poszczególnych systemów wykonawstwa obiektów budowlanych
• zakres prac
• podwykonawcy
• odbiory
• usuwanie wad i usterek
• termin wykonania
• wynagrodzenie
• odpowiedzialność
• sankcje i zabezpieczenia

CZĘŚĆ II. ASPEKTY PODATKOWE

1. Zasady opodatkowania dochodów z działalności budowlanej
• Inwestycje budowlane a moment powstawania przychodu podatkowego
• Problematyka zaliczek i etapowego rozliczania inwestycji
• Kalifikacja podatkowa odszkodowań oraz kar umownych zwi?zanych z inwestycjami budowlanymi

2. Konsekwencje podatkowe wspólnej realizacji inwestycji przez kilka podmiotów
• Status podatkowy konsorcjum budowlanego
• Konsekwencje podatkowe wzajemnych rozliczeń pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami
• Sposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy stronami konsorcjum dla celów podatkowych

3. Aspekty podatkowe zwi?zane z oddaniem infrastruktury towarzysz?cej
• Problematyka opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury towarzysz?cej podatkiem VAT
• Możliwość rozliczania wydatków na infrastrukturę towarzysz?ca jako kosztu podatkowego inwestora

4. Opodatkowanie inwestycji budowlanych w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
• Problematyka „zakładu” w kontekście prowadzenia inwestycji budowlanych
• Przypisywanie dochodów i kosztów zwi?zanych z działalności? „zakładu” w ramach, którego jest realizowana inwestycja budowlana
• Metody unikania podwójnego opodatkowania w kontekście rozliczeń inwestycji budowlanych

5. Podatek VAT w procesach budowlanych
• Określenie miejsca świadczenia usług budowlanych dla celów VAT
• Zasady rozpoznawania obowi?zku podatkowego
• Ustalanie podstawy opodatkowania
• Zasady dokumentacji budowlanej działalności inwestycyjnej

6. Problematyka opodatkowania dotacji i subwencji otrzymywanych w zwi?zku z realizowan? inwestycj? budowlan? (VAT, podatek dochodowy)

Partner merytoryczny:

http://www.gln.com.pl/

Prelegenci >>>>

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!