Rady pracownicze. Kiedy? Jak? Dlaczego?


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Monika Sojda, kancelaria Gide Loyrette Nouel.

Dnia 25 września 2006 roku upływa ustawowy termin, w którym pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje co do wyboru rady pracowniczej i jej uprawnień a do dnia 25 listopada 2006 roku zobowi?zany jest zorganizować wybory.

25 maja 2006 roku weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2006 roku o informowani pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ma ona za zadanie implementację na polski grunt postanowień dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002.

Już w czasie prac legislacyjnych nowa ustawa budziła poważne kontrowersje. Aktualnie wiadomo, że wcielenie w życie jej postanowień nastręcza przedsiębiorcom wiele trudności za co odpowiedzialne s? liczne luki w regulacji. Los jej nie jest do końca przes?dzony gdyż Konfederacja Pracodawców Prywatnych, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zaskarżyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci w?tpi? czy system, którego podwaliny ma stworzyć, będzie mógł sprawnie funkcjonować, a tym bardziej, czy uda się na jej podstawie wypracować now?   jakość w relacjach pracodawca – pracownik.  

Pośród wielu kontrowersji jakie budzi ustawa należy na sam pocz?tek wspomnieć o tych, które rzucaj? kłody pod nogi przedsiębiorców już w fazie ustalania czy podlegaj? jej przepisom.
Kolejne dotycz? trybu wyboru przedstawicieli pracowników do rady. U pracodawców, u których działa reprezentatywny zwi?zek zawodowy, zarz?d tej organizacji wybiera członków rady i powiadamia o tym pracodawcę. Gdy natomiast w danej firmie działa kilka organizacji zwi?zkowych i nie s? one w stanie porozumieć się między sob? co do składu rady, maj? obowi?zek powiadomić o tym pracodawcę. W takiej sytuacji wyboru dokonuj? pracownicy danej firmy.

Co dzieje się w sytuacji kiedy zwi?zki zawodowe nie wywi?ż? się ze spoczywaj?cego na nich obowi?zku?
Nie przekaż? pracodawcy odpowiednich informacji o nie dokonaniu wyboru członków rady w wymaganym terminie?
W jakiej sytuacji stawia to pracodawcę?
Czy przerzuca to na niego obowi?zek powołania rady pracowników na bardziej demokratycznych zasadach?
Czy pracodawca może wyegzekwować od zwi?zków podjęcie działania w tym zakresie?
I czy maj? tu zastosowanie przepisy karne ustawy?

Wymienione problemy i pytania to tylko niektóre z nasuwaj?cych się po wnikliwej analizie ustawy z 7 kwietnia 2006 roku. Kolejne budz? chociażby:
-zasady dotycz?ce udostępniania członkom rady nierzadko tajnych informacji zwi?zanych z działalności? firmy,
-zasadność powi?zania (głównie personalnego) nowego systemu przedstawicielstwa pracowników z istniej?cymi strukturami zwi?zków zawodowych,
-system ochrony członków rad pracowniczych przed zwolnieniami oraz pogorszeniem warunków zatrudnienia czy
-częstotliwość odbywania konsultacji z radami.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z ekspertem z kancelarii Gide Loyrette Nouel, który omówi zawiłe regulacje ustawy oraz odpowie na Państwa pytania. Po spotkaniu zapraszamy do dyskusji w czasie której, mamy nadzieję, uczestnicy podziel? się swoimi doświadczeniami zwi?zanymi w wdrażaniem postanowień ustawy w swoich firmach.

Na spotkaniu poruszone zostan? zagadnienia dotycz?ce:

-   zakresu zastosowania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
-   wyborów członków rad pracowników,
-   uprawnień rad pracowników oraz praw i obowi?zków członków rad pracowników,
-   obowi?zków pracodawców wynikaj?cych z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.”

Monika Sojda, aplikant radcowski, od października 2003 roku jest prawnikiem w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel gdzie pracowała również w latach 2000-2001. Zajmuje się operacjami zwi?zanymi z prywatyzacj? oraz ł?czeniem i nabywaniem spółek, w szczególności w dziedzinie prawa pracy, ochrony środowiska i prawa europejskiego.
Magister prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) z zakresu Polityk Społecznych w Europie w Instytucie Nauk Politycznych w Strasburgu oraz studia podyplomowe (Diplôme d’Etudes Approfondies) w Centrum Poszukiwań Międzydyscyplinarnych z Zakresu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, CRIDEAU-CNRS Limoges (Francja). Biegle posługuje się językiem francuskim, angielskim i rosyjskim.
E-mail: sojda(@)gide.com  

  Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1).
Zgłoszenie uczestniczenia w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”) lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: Marta.oswiecinska(@)ccifp.pl. Mail powinien zawierać poniższe informacje:
- imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
- stanowisko,
- pełn? nazwę firmy,
- numer telefonu kontaktowego do osoby zgłaszanej,
- adres mailowy do osoby zgłaszanej,
- adres firmy do korespondencji oraz, jeżeli s? one różne, do fakturowania,
- numer NIP firmy.
Wypełnienie formularza na stronie jak również przesłanie maila zgłoszeniowego stanowi podstawę dokonania płatności za uczestniczenie w seminarium.

2).   Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta kredytowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

UWAGA! Uczestniczenie w seminarium odbywa się tylko na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

3). Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej na 3 dni przed dat? odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać:
- telefonicznie: (22) 696 75 99, 509 601 241
- drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl
- lub faksem: (22) 696 75 90.

4). W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.3. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty.

5). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 akceptuje fakt, że administratorem jej danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 97.133.883) jest Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce z siedzib? w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19. Dane uczestnika zawarte w formularzu/mailu zostan? dodane do bazy adresowej Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce w celu przekazywania biuletynu miesięcznego oraz informacji o organizowanych w ramach jej działalności imprezach. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi przysługuje prawo wgl?du do danych oraz ich poprawiania.

6). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 wyrażaj? zgodę na otrzymywanie od Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

7). Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl lub wysyłaj?c maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w seminarium.

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!