Przygotowanie przedsiębiorców do nowego rozdania Funduszy Europejskich 2014-2020


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Perspektywa finansowa 2014-2020 kładzie nacisk na działalność badawczo-rozwojową i wsparcie małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest również tworzenie nowych działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw czy też wdrażanie ekoinnowacji.

 

>

Zagadnienia do dyskusji:

Na jakich zasadach można ubiegać się o pomoc publiczn? w nowej perspektywie?

Jakie programy czekaj? na innowacyjne duże przedsiębiorstwa oraz firmy z sektora MŚP?

Na jakie wsparcie finansowe mog? liczyć przedsiębiorcy z innowacyjnych branż w Polsce jeszcze w tym roku?

Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi udziel? eksperci Crido Taxand, podczas seminarium, które odbędzie się 24 kwietnia br., godz. 9.30-12.30 organizowanego przez Francusko-Polsk? Izbę Przemysłowo-Handlow? we współpracy z firm? doradcz? Crido Taxand (www.taxand.pl).

 

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, dyrektorów ds. Inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów Finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw

W programie przewidziano indywidualne konsultacje na zakończenie seminarium.

Osoby prowadz?ce :

BOGUSŁAWA MAZUREK, Senior Manager

W Zespole EAST pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej, a także w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku europeistyka oraz studia podyplomowe na kierunku Zarz?dzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Uzyskała tytuł magistra w obszarze administracji publicznej na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck, a także współautork? raportu stworzonego we współpracy z Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Rynek B + R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw".

Łukasz Kościjańczuk, Senior Consultant

W Crido Taxand pracuje od marca 2009 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej w Polsce na realizację dużych projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, projektów badawczo – rozwojowych a także projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków publicznych (PO IG, PO IiŚ).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność Finanse Publiczne).

Jest autorem artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego (w tym wsparcia na działalność badawczo – rozwojow?) ze środków pomocy publicznej, publikowanych m.in. na łamach Pulsu Biznesu oraz magazynów Fundusze Europejskie i Rynek Zdrowia.

Współautor publikacji pt. „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA” wydanej nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!