Programy pomocowe do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców po przystąpieniu do UE

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 450 PLN (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN (firmy nieczłonkowskie).

Passé

L'événement est terminé.

>

9:00 – 10:30 - Dotacje z funduszy Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Karniol   Małecki i Wspólnicy

10:45 – 12:15 - Partnerstwo publiczno-prywatne - metoda realizacji projektów infrastrukturalnych w ogólności i w aspekcie finansowania z funduszy UE, Lovells, mec. Adamkowski

12:15 – 13:00 przerwa

13:00 - 14:30 - Narzędzia elektroniczne w obrocie publicznym UE, Otwartey Rynek Elektroniczny, operator platformy handlu elektronicznego Marketplanet, Prezes: Konrad Makomaski

14:45 - 16:15 - Rola banku w procesie ubiegania się MSP i samorzadów o dotacje ze środków
Unii Europejskiej na podstawie doświadczeń BISE
, prelegent - Bank BISE, Robert Kutyna, Dyrektor Departamentu Sprzedazy

16:15 – 17:00 - Fundusze europejskie dostępne dla polskich przedsiębiorców po wst?pieniu Polski do UE. AXIO

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

9:00 – 10:30
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Karniol   Małecki i Wspólnicy

1.  Dlaczego tak trudno wykorzystać całość pomocy Unii Europejskiej?
2.  Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polskim i Europejskim systemie prawnym.
3.  Dotacje z funduszy Unii Europejskiej a ograniczenia pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
4.  Dotacje z funduszy Unii Europejskiej w polskim prawie podatkowym.

Karniol Małecki i Wspólnicy - międzynarodowa spółka adwokacka z udziałem wspólnika belgijskiego, firmy adwokackiej Monard-D’Hulst. Świadczy pomoc prawn? w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego i administracyjnego, zaś szczególnie interesuj?ce doświadczenia ma w dziedzinie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz nieruchomości.
Kancelaria jest członkiem Europejskiej Grupy Firm Adwokackich pod nazw? NOMOS zrzeszaj?cej kancelarie z Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Utrzymuje też kontakty zawodowe z kancelariami w Stanach Zjednoczonych

10:45 – 12:15
Partnerstwo publiczno-prywatne - metoda realizacji projektów infrastrukturalnych w ogólności i w aspekcie finansowania z funduszy UE.
Lovells, mec. Adamkowski

1.  Partnerstwo - Publiczno – Prywatne („PPP”) – Model ogólny.
1.1 Geneza i cel PPP
1.2 Rodzaje PPP
1.3 Zakres zastosowania

2. Warunki realizacji PPP
2.1 Projekt i dobór partnerów
2.2 Analiza wykonalności i wybór struktury
2.3 Rozkład ryzyka

3. Możliwości realizacji PPP w Polsce
3.1 Warunki prawne
3.2 Warunki społeczno-polityczne
3.3 Korzyści sektora publicznego i prywatnego
3.4 Wsparcie centralnej administracji
3.5 Transparentność procesu przygotowania i realizacji

4. PPP z wykorzystaniem funduszy UE
4.1 Pogl?dy Komisji na PPP
4.2 Wytyczne KE
4.3 Finansowanie z funduszy - pomoc czy bariera

Lovells (w Polsce znany jako: Lovells Boesebeck Droste) jest międzynarodow? kancelari? prawn? i zatrudnia obecnie 314 partnerów i ok. 1.400 prawników w 26 krajach na świecie. W 2001 r. Lovells został uznany przez redakcję „Global Counsel 3000” za Najlepsz? Europejsk? Kancelarię Prawn? 2001. Lovells Boesebeck Droste działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 35 prawników, w tym 7 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes.
Lovells Boesebeck Droste w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.


12:15 – 13:00 przerwa


13:00 - 14:30
Narzędzia elektroniczne w obrocie publicznym UE
Otwartego Rynku Elektronicznego, operator platformy handlu elektronicznego Marketplanet, Prezes: Konrad Makomaski


1.  Jak działa rynek handlu elektronicznego?
2.  Narzędzia elektroniczne wspomagaj?ce procesy zaopatrzenia
2.1 Sourcing + aukcje elektroniczne
2.2 System zakupowy
3.  Korzyści z zastosowania elektronicznych narzędzi zakupowych  
4.  Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie stosowania narzędzi elektronicznych w obrocie publicznym
5.  Przykłady z państw UE
6.  Na jakim etapie jesteśmy w Polsce

14:45 - 16:15
Rola banku w procesie ubiegania się MSP i samorzadów o dotacje ze środków
Unii Europejskiej na podstawie doświadczeń BISE,
Bank, BISE
prelegent - Robert Kutyna, dyrektor Departamentu Sprzedazy).

1.  Procedura ubiegania się o dotacje a procedura kredytowa
2.  Finansowanie uzupełniaj?ce a finansowanie podstawowe
3.  Montaże finansowe dotacja + kredyt

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. istnieje od 1990 roku i jest polsko-francusk? spółk? akcyjn?, należ?c? w ponad 60% do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz francuskiego banku Caisse Centrale de Crédit Coopératif. BISE SA specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, samorz?dów terytorialnych, fundacji i stowarzyszeń oraz,   po przejęciu Banku Energetyki, przedsiębiorstw sektora energetycznego, a także branży cukrowniczej, po fuzji z Bankiem Cukrownictwa CUKROBANK. Z uwagi na uprzywilejowane kontakty z Francj?, ważn? grupę klientów stanowi? spółki z kapitałem francuskim, a także obywatele francuscy przebywaj?cy w Polsce, których obsługujemy w języku francuskim. Obecnie BISE S.A. posiada 44 placówki w całej Polsce (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdyni, Toruniu, Lublinie, Radomiu, Rybniku). Kapitał akcyjny Banku wynosi 61,2 mln zł (15,3 mln euro), a fundusze własne 160 mln zł (40 mln euro). Oprócz klasycznych usług bankowych, BISE S.A. proponuje obsługę przez wyspecjalizowane filie i spółki partnerskie w następuj?cych dziedzinach: leasing środków trwałych (BISE LEASING), venture capital (TISE S.A.), zarz?dzanie nieruchomościami (GESTOR), ubezpieczenia wzajemne (TUW).

16:15 – 17:00
Fundusze europejskie dostępne dla polskich przedsiębiorców po wst?pieniu Polski do UE.
AXIO


1.  Fundusze Strukturalne
  -    obszar dofinansowania
2.  Programy europejskie
-  zasady funkcjonowania
-    prawidłowe elementy projektu europejskiego
-  sposób stworzenia sieci partnerów projektu

Udział w seminarium pozwoli Państwu:
  Zidentyfikować źródła finansowania europejskiego odpowiadaj?cego Waszym obszarom działania.
  Zdobyć wiedzę o metodach tworzenia projektu i współpracy międzynarodowej.
  Poznać reguły stosowane przy udzielaniu dotacji europejskich.
- formy wsparcia
- zasady aplikowania

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1202 (z dopiskiem: szkolenie z nieruchomości  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!