Praktyczne aspekty stosowania europejskiego i polskiego prawa konkurencji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Cena :
450 PLN firmy stowarzyszone
650 PLN firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegnt: Wierzbowski i Wspólnicy Sp. komandytowa

I.  Czym się zajmuje publiczne prawo konkurencji?
•  praktyki ograniczaj?ce konkurencję
•  kontrola koncentracji
•  pomoc publiczna
•  prawo konkurencji a czyny nieuczciwej konkurencji (prawo prywatne)
•  prawo konkurencji a ochrona konsumentów (prawo konsumenckie)

II.  Co to s? praktyki ograniczaj?ce konkurencję?
  zakazane umowy: na konkretnych przykładach
•  kartele
•  zachowania paralelne
  nadużywanie pozycji dominuj?cej
•  praktyki antykonkurencyjne
•  praktyki eksploatacyjne

III.  Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność na podstawie Traktatu Wspólnot Europejskich w zwi?zku z dopuszczeniem się praktyki ograniczaj?cej konkurencję?
•  „wymiar europejski” – wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi
•  zasady postępowania przed Komisj? Europejsk?
•  konsekwencje naruszenia europejskiego prawa konkurencji

IV.  Jak określać udział w rynku oraz posiadan? na nim pozycję?
•  kryteria oceny
•  źródła informacji
•  ocena siły rynkowej

V.  Jakie s? najważniejsze zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
•  wniosek o wszczęcie postępowania
•  postępowanie prowadzone z urzędu
•  prowadzenie postępowania
  kontrola
  przeszukanie
•  postępowanie przed Prezesem UOKiK a inne postępowania administracyjne i postępowania s?dowe

VI.  Jakie s? konsekwencje dopuszczenia się praktyk?
•  zakazy i nakazy administracyjne
•  kary pieniężne, kary za niewykonywanie decyzji
•  środki tymczasowe
•  zobowi?zania własne
  „czynny żal”

Prelegenci:

Małgorzata Modzelewska de Raad jest adwokatem. Zajmuje się głownie prawem konkurencji, jak również szeroko pojętym prawem gospodarczym; prowadzi też sprawy s?dowe. Ukończyła studia europejskie na Uniwersytecie Utrechckim w Holandii oraz studia podyplomowe w Kings’ College, Uniwersytet w Londynie w zakresie europejskiego prawa konkurencji. Specjalizuje się w problematyce tzw. prawa antymonopolowego, prawie konsumenckim (w tym: problematyce praktyk ograniczaj?cych zbiorowe interesy konsumentów) oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Reprezentowała firmy polskie i zagraniczne w postępowaniach administracyjnych i s?dowych, w tym w licznych sprawach antymonopolowych przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, S?dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i S?dem Najwyższym.

Bożena Ciosek, radca prawny z jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów zdobyte zarówno w ramach praktyki krajowej jak i za granic?. Świadczyła pomoc prawn? w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz kontroli przejęć/fuzji. Jest absolwentk? podyplomowych studiów z zakresu prawa konkurencji w King's College w Londynie oraz w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN  (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz  650 PLN  (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin