Pracownik w 2009 roku

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Obowi?zuj?ce w Polsce przepisy reguluj?ce prawa i obowi?zki pracodawców oraz pracowników zwi?zane z istnieniem stosunku pracy podlegaj? nieustannej ewolucji, a nierzadko rewolucji. Z jednej strony odpowiadaj? na trend unifikacji polskiego rynku pracy z rynkami europejskimi, z drugiej godz? społeczne oczekiwania „ochronnej” funkcji prawa pracy z wymogami gospodarki rynkowej. Rok 2008 nie stanowił na tym tle wyj?tku, i już dziś przes?dzone jest, że z dniem 1 stycznia 2009 r. pracodawcy obci?żeni zostan? kolejnymi obowi?zkami i kosztami zaś pracownicy nabęd? nowe uprawnienia w ramach wi?ż?cych ich stosunków pracy.

W roku 2009, aktualna sytuacja gospodarcza na światowych rynkach będzie również miała wpływ na decyzje pracodawców zwi?zane z zarz?dzeniem personelem. Dotyczyć to będzie m.in. poszukiwania bardziej elastycznych form zatrudnienia, ale wi?zać się to może również z konieczności? przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia.

Dlaczego warto uczestniczyć ?

W trakcie seminarium zaprezentujemy najbardziej istotne zagadnienia zwi?zane z zarz?dzaniem personelem, z którymi każdy pracodawca może stykać się w roku 2009. Niektóre z tych zmian planowane były od dłuższego czasu, wiele z nich pojawiło się natomiast w formie poprawek i konkurencyjnych projektów ustawodawczych zgłaszanych już w toku procesu legislacyjnego. Maj?c na uwadze „szum medialny” jaki wytworzył się wokół działalności legislacyjnej Parlamentu w zakresie przepisów reguluj?cych prawne i finansowe aspekty zatrudniania pracowników, seminarium niniejsze służyć ma również usystematyzowaniu informacji i wiedzy.

Powiemy przede wszystkim o:

- najnowszych zmianach przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych, które będ? obowi?zywać pracodawców od 2009  

- propozycjach zmian maj?cych wpływ na sytuację prawn? pracownika i pracodawcy, których wprowadzenia można spodziewać się w trakcie 2009 r.  

- elastycznych formach zatrudnienia i wynagradzania pozwalaj?cych na optymalizację kosztów zatrudnienia

- zagadnieniach zwi?zanych z rozwi?zywaniem umów o pracę z przyczyn nieleż?cych po stronie pracownika, w tym o procedurach i uprawnieniach przysługuj?cych pracownikom

Grupa docelowa:  

  • dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi

  • pracownicy działów księgowości i kadr oraz inne osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowi?zków wynikaj?cych z wykonywania przepisów prawa pracy oraz prowadz?ce rozliczenia podatkowe pracowników    

Program seminarium:

CZĘŚĆ 1:
Zmiany w przepisach prawa pracy i przepisach podatkowych zwi?zanych z zatrudnieniem w roku 2009.

A. Prezentacja i omówienie zmian w przepisach dotycz?cych obowi?zków pracodawców zwi?zanych z zatrudnianiem pracowników w 2009 r.

1. Zmiany w przepisach prawa pracy.
a) urlopy wypoczynkowe
b) urlopy zwi?zane z rodzicielstwem
c) prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
d) zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
e) zmiany przepisów dotycz?cych dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy

2. Zmiany w przepisach dotycz?cych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

B. Prezentacja i omówienie zmian w opodatkowaniu dochodów pracowników w 2009 r.


1. Zagadnienia ogólne.
a) progi i stawki podatkowe
b) koszty i odliczenia
c) ulgi i zwolnienia podatkowe zwi?zane z wykonywaniem pracy

2. Prezentacja i omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych zwi?zanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce i Polaków za granic?
a) zasady rozliczeń podatkowych cudzoziemca wykonuj?cego pracę w Polsce
b) zasady rozliczeń podatkowych polskich pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami Polski
c) wpływ umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania na rozliczenia podatkowe pracowników

3. Inne preferencje i ulgi w rozliczeniu podatku dochodowego za 2008 i 2009 r.
a) wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem
b) ulga na dzieci

C. Prezentacja i omówienie planowanych na rok 2009 i lata następne zmian w przepisach prawa pracy oraz dotycz?cych opodatkowania pracowników.


CZĘŚĆ 2:
Kwestie zwi?zane z elastycznymi formami zatrudniania i wynagradzania a także pytania zwi?zane z rozwi?zywaniem umów o pracę z przyczyn nieleż?cych po stronie pracownika.


A. Elastyczne formy zatrudnienia i wynagradzania.
1. Pracownicze elastyczne formy zatrudnienia
2. Pozapracownicze formy zatrudnienia
3. Formy optymalizacji wynagrodzenia

B. Rozwi?zywanie umów o pracę z przyczyn nieleż?cych po stronie pracownika.
1. Procedura zwolnień grupowych
2. Odprawy
3. Ochrona stosunku pracy a przepisy o zwolnieniach grupowych
4. Zwolnienia indywidualne

Partner merytoryczny:

http://www.kkslegal.pl/

Prelegenci:

Marta BARANOWSKA – Radca   prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzon? przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie w pracy w  międzynarodowej kancelarii prawnej.  Zainteresowania zawodowe Marty Baranowskiej koncentruj? się na dziedzinach prawa pracy, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego. W ramach bież?cej obsługi spółek prawa handlowego z różnych sektorów gospodarki, prowadziła liczne projekty dotycz?ce restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia oraz optymalizacji czasu pracy oraz kosztów zatrudnienia. Posiada doświadczenie w negocjowaniu pakietów socjalnych oraz układów zbiorowych ze zwi?zkami zawodowymi.

 

JAROSŁAW ŻEMANTOWSKI – Doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiadaj?cy wieloletnie doświadczenie jako partner w spółce doradztwa podatkowego w realizacji projektów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jarosław Żemantowski posiada także bogate doświadczenia w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń oraz seminariów z zakresu prawa podatkowego.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.      

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!