Podsumowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w 2012 roku oraz prognozy na 2013 rok, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kredytowej banków


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Z badań przeprowadzonych przez NBP wśród ponad 1300 przedsiębiorstw reprezentuj?cych wszystkie sektory gospodarki, zarówno sektor niepubliczny, jak i publiczny, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki, wynika, że pogłębił się znacz?co pesymizm oczekiwań i krótkoterminowych prognoz, w tym zwłaszcza w obszarze obserwowanych i spodziewanych trudności ze znalezieniem odbiorców na oferowane produkty i usługi. Szczególn? uwagę przyci?gaj? dane dotycz?ce największych przedsiębiorstw o zatrudnieniu ponad 2000 osób świadcz?ce o znacznym spadku dynamiki ich sprzedaży w mijaj?cym roku, spadku środków pieniężnych oraz miar rentowności. W poł?czeniu z brakiem pozytywnych sygnałów z rynku oraz odczuwanego przez przedsiębiorców pogorszenia się dostępu do kredytu bankowego, wiele dużych przedsiębiorstw może zwolnić tempo inwestycji i obrać strategię wyczekiwania, co może niekorzystnie wpłyn?ć na cał? sytuację sektora przedsiębiorstw w 2013.

Czy powyższy scenariusz jest możliwy? W jaki sposób przedsiębiorstwa oceniały dynamikę sprzedaży, płynność finansow?, rentowność, dostępność kredytów bankowych oraz dynamikę inwestycji w 2012 roku? W jaki sposób przedsiębiorstwa patrz? na 2013 rok? Jakie s? obecne i prognozowane główne bariery rozwoju w oczach przedsiębiorców? W jaki sposób będzie się kształtować polityka kredytowa banków w 2013 roku i czy nadal będ? zaostrzały kryteria przyznawania finansowania?      

Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania, które zostanie podzielone na dwie części:

  • Prezentację wyników badań prowadzonych przez NBP, KNF oraz GUS
  • Dyskusję z uczestnikami spotkania  

  Spotkanie zostanie poprowadzone przez 3 partnerów Biura Analiz Aplikacji Kredytowych Sp. z o.o. S.K.A.

Prelegenci :

Agnieszka Pałac - partner BAAK. Absolwentka SGH oraz absolwentka Ecole Nationale d’Administration (ENA) w Paryżu. Od 2009r do 2012 zwi?zana była z PKO BP gdzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu ds. Wierzytelności Strategicznych w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego. Do jej obowi?zków należało merytoryczne prowadzenie strategicznych wierzytelności Banku (pow. 20 mln PLN), prowadzenie analiz finansowych i ekonomicznych klientów strategicznych Departamentu, kontrola bież?cych wyników klientów oraz prowadzenie negocjacji z klientami. W latach 2007 – 2009 pracowała jako konsultant w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers LLP w Londynie w dziale Transakcji i Strategii. Prowadziła analizy rynków oraz biznes planów w ramach commercial due diligence dla największych firm private equity w Londynie. W latach 2005-2006 pracowała w Departamencie   Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Ministerstwie Gospodarki w Paryżu (Direction Génèrale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes – DGCCRF) gdzie zajmowała się procesem liberalizacji francuskiego prawa dystrybucji detalicznej.

Andrzej Podsiadło - partner BAAK. Doktor nauk ekonomicznych, posiada ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości i instytucjach finansowych. Jako Prezes Powszechnego Banku Kredytowego (1995-2002) przeprowadził jego głębok? restrukturyzację, której efektem był dynamiczny rozwój i znaczne umocnienie pozycji rynkowej. W latach 2002-2006 był prezesem PKO BP. Bank w tym okresie znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, wymagaj?cej opracowania i przeprowadzenia programu naprawczego. Wdrożenie tego programu wymagało dokonania daleko id?cych zmian w organizacji   i sposobie   funkcjonowania banku. Skuteczne przeprowadzenie tych zmian i rozpoczęcie wdrażania nowego systemu informatycznego spowodowało znaczn? poprawę   wyników i efektywności PKO BP. Andrzej posiada duże doświadczenie w zarz?dzaniu bankami za granic?. W 2007r. został   członkiem   Rady Dyrektorów ALFA Bank SA   w Moskwie. Był przewodnicz?cym rady nadzorczej Pekao S.A., wiceprzewodnicz?cym rady nadzorczej Banku Pocztowego. Obecnie jest członkiem rad spółek giełdowych –Wielton SA oraz JWConstruction SA.   W latach 2003-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zwi?zku Banków Polskich.

Krzysztof Dresler - partner BAAK. Krzysztof posiada 15-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, głównie w bankowości. Ponad 10 lat pracował w bankowości, w dwóch największych bankach w Polsce. Był wiceprezesem PKO BP, gdzie przewodniczył Komitetowi Kredytowemu oraz Komitetowi ALCO, a także nadzorował Obszar Ryzyka bankowego oraz czasowo Bankowości Inwestycyjnej, Sekretarzem Rady Nadzorczej PZU, dyrektorem zarz?dzaj?cym aktywami i pasywami w Pekao/Unicredit, CFO w Xelion Doradcy Finansowi/Pekao oraz dyrektorem departamentu ryzyka finansowego, a także planowania i kontrolingu w PKO BP. Będ?c wiceprezesem PKO BP SA nadzorował Pion Restrukturyzacji i Windykacji i prowadził wiele znacz?cych projektów restrukturyzacyjnych.

Pracował także w KDPW, przy wdrożeniu systemu zarz?dzania ryzykiem instrumentów pochodnych na rynku publicznym oraz w SGH, specjalizuj?c się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych. W PKO BP uczestniczył jako dyrektor departamentu planowania i kontrolingu w IPO spółki w 2004r. oraz odpowiadał jako wiceprezes zarz?du Banku za podwyższenie kapitału w wysokości 1,25 mld EUR w2009r. Jest absolwentem SGH.

Partner merytoryczny :

BAAK jest zespołem doradców, który wspiera klientów w poniższych obszarach:

  • Strukturyzacji transakcji, przygotowywania biznes planów, modeli finansowych i strategii negocjacji z bankami przy organizacji finansowania kredytowego, m.in. kredytów inwestycyjnych średnio- i długoterminowych, finansowania strukturalnego, project finance, refinansowania, finansowania projektów deweloperskich i nieruchomości komercyjnych
  • Restrukturyzacji zadłużenia
  • Świadczenia usług w zakresie analizy ryzyka i ratingu transakcji

Zespół BAAK to ludzie z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w bankowości, ubezpieczeniach i   w konsultingu w Polsce i zagranic?, na kluczowych stanowiskach m.in. w zarz?dach i radach nadzorczych takich instytucji jak: PKO BP SA, PEKAO SA, PZU SA, Alfa Bank, PBK, Zwi?zek Banków Polskich, PricewaterhouseCoopers LLP. Partnerzy BAAK doskonale znaj? mechanizmy podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, zasady udzielania finansowania, politykę ryzyka, politykę kredytowania i instrumenty finansowania – przez wiele lat je współtworzyli.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!