Podatek u źródła w praktyce


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Odsetki, należności licencyjne, dywidendy, świadczenia niematerialne

Zapraszamy do udziału w pierwszym,  po wakacyjnej przerwie, spotkaniu z cyklu podatkowego.

Celem seminarium jest zaprezentowanie zasad opodatkowania podatkiem „u źródła” wybranych kategorii dochodu w świetle polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podpisanych przez Polskę wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Omówimy praktyczne konsekwencje w zakresie obowi?zku pobrania podatku „u źródła” wi?ż?cego się z wypłat? i otrzymywaniem wynagrodzenia za świadczenia niematerialne, oraz z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, w szczególności:

• opodatkowanie dywidend wypłacanych przez polsk? spółkę odbiorcy za granic?, oraz uzyskiwanych przez polsk? spółkę od zagranicznych spółek zależnych
• implementacja i zakres stosowania Dyrektywy Unii Europejskiej dotycz?cej opodatkowania dywidend wypłacanych do zagranicznych podmiotów powi?zanych
• zróżnicowany charakter tytułów prawnych dla wypłacania należności licencyjnych (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, najem i dzierżawa urz?dzeń przemysłowych, przekazanie know-how i oprogramowania itd.)
• kapitalizacja odsetek a obowi?zek poboru zryczałtowanego podatku
• metody unikania podwójnego opodatkowania, konstrukcja tzw. „beneficial owner”, certyfikat rezydencji
• konsekwencje implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych uzyskiwanych przez zagraniczne podmioty powi?zane
• praktyczne aspekty dokumentowania wypłat kwalifikowanych należności, w szczególności w kontekście obniżenia lub braku konieczności pobrania podatku „u źródła” (certyfikat rezydencji)

Ponadto, zanalizujemy:
- orzecznictwo s?dów administracyjnych
- praktykę polskich organów podatkowych
- studium przypadku sprawiaj?ce najwięcej problemów w praktyce

Grupa docelowa:
Przedstawiciele działów finansowych i księgowości: dyrektorzy finansowi, księgowi, kontrolerzy finansowi

Partner merytoryczny:

http://www.pwc.pl

Prelegenci:

        

  Magdalena Zasiewska
Dyrektor zespołu ds. międzynarodowego prawa podatkowego

Jest odpowiedzialna za rozwój usług doradczych skierowanych do firm z kapitałem francuskim. Magdalena posiada szerokie doświadczenie w zakresie dużych transakcji kapitałowych, w tym poł?czeń i sprzedaży podmiotów zagranicznych lub ich wydzielonych części. Specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i handlu detalicznego. Przed rozpoczęciem kariery w branży konsultingowej w Ernst & Young i Deloitte, Magdalena Zasiewska pracowała jako doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Paryżu i w Warszawie, a wcześniej, jako inspektor podatkowy, w warszawskiej Izbie Skarbowej.
Magdalena jest współautorem wielu publikacji, zarówno w ogólnopolskiej prasie, jak i w wydawnictwach specjalistycznych. Magdalena posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

 

Agata Oktawiec
Menedżer w zespole ds. międzynarodowego prawa podatkowego

Agata pracuje w PricewaterhouseCoopers od 2002 r. Od pocz?tku swojej kariery Agata specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku pochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Agata brała aktywny udział w licznych projektach z zakresu optymalizacji podatkowej i restukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych, w tym wielu z sektora bankowości. Agata zdobyła cenne doświadczenie w zakresie międzynarodowych struktur podatkowych podczas swojej pracy PricewaterhouseCoopers w Zurychu (Szwajcaria). Agata jest członkiem organizacji EUDTG, sieci zrzeszaj?cej ekspertów prawa podatkowego w Europie, nios?cych pomoc dla organizacji, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w celu pełnego wykorzystania przysługuj?cych im praw w Unii Europejskiej. Agata jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja Marketing i Zarz?dzanie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Prawo Finansowe. Agata jest współautorem wielu publikacji, zarówno w ogólnopolskiej prasie, jak i w wydawnictwach specjalistycznych. Agata jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

RABAT!
10% dla każdej kolejnej osoby z jednej firmy

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!