Pakiet mobilności dla transportu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pakiet Mobilności - wyzwanie dla transportu międzynarodowego oraz gospodarki europejskiej. Omówienie tzw. podejścia ogólnego Rady Unii Europejskiej z 3 grudnia 2018 roku, czyli o modelu i kosztach pracy w transporcie. 

 

>

3 grudnia br. państwa członkowskie UE uzgodniły polityczny kompromis co do kierunku rozwoju Pakietu Mobilności, który ma regulować między innymi zakres stosowania modelu delegowania do kierowców międzynarodowych. W toku spotkania przybliżymy szczegóły kompromisu oraz dalsze etapy prac.

W szczególności opowiemy :

  • jakie operacje maj? być objęte delegowaniem,
  • jakie s? wył?czenia,
  • jak maj? wygl?dać operacje kabotażowe,
  • jakie obowi?zki w zakresie dokumentów będ? ci?żyły na spółkach transportowych.

Te informacje s? nie tylko istotne dla branży transportu, lecz także branż korzystaj?cych z usług przewozu, gdyż obrazuj? jak mog? zmienić się koszty usług i z jakimi praktycznymi trudnościami trzeba będzie się zmierzyć. Spotkanie posłuży także wskazaniu obszarów w zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które będ? stanowiły nie mniejsze wyzwanie dla pracodawców w zakresie kosztów i organizacji pracy.

Na spotkaniu omówimy kluczowe zasady dotycz?ce nowego modelu funkcjonowania transportu międzynarodowego, które będ? mieć bezpośrednie znaczenie i zastosowanie do sektora transportu i logistyki jak i branż współpracuj?cych.

Seminarium kierowane jest w szczególności do przedstawicieli sektora transportowego i logistycznego oraz podmiotów, które korzystaj? z usług transportowych oraz logistycznych. Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych, jak i dziennikarzy. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Joanna Jasiewicz - Adwokat GIDE

Joanna Jasiewicz, adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide, wpisana na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie w 2010 r. Mediator z zakresu prawa pracy i sporów zbiorowych (dyplom nr 734/MP/Warszawa/2014) i absolwentka studiów HR Business Partner (SGH 2018). Pełnomocnik zarz?du organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, procesy legislacyjne krajowe oraz na poziomie europejskim z zakresu prawa pracy (m.in. płace minimalne, rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników, Europejski Filaru Praw Socjalnych, rewizji rozporz?dzenia 883/2004 o koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych etc.), członek Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego przy Radzie Dialogu Społecznego z ramienia Konfederacji Lewiatan/TLP.

Specjalizuje się prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się m.in. europejskim prawem socjalnym, negocjacjami ze zwi?zkami zawodowymi, opiniowaniem zasad zatrudniania pracowników w przypadku restrukturyzacji spółek, zasad wynagradzania pracowników, przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów menedżerskich, doradztwem w kwestii grupowych zwolnień zwi?zanych z redukcj? zatrudnienia lub zakończeniem działalności w spółkach, audytami prawnymi oraz prowadzeniem sporów s?dowych (z naciskiem na branżę TSL). Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Obecnie pracuje w międzynarodowej kancelarii Gide, prowadz?cej kompleksow?, w tym transgraniczn?, obsługę prawn? we wszystkich dziedzinach prawa, zarówno na rzecz spółki zagranicznych jak i krajowych, w tym spółek Skarbu Państwa oraz instytucji z sektora publicznego.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Floryda, i Centrum Prawa Francuskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także studia podyplomowe DESS de Droit des Affaires (dyplom Master 2 z prawa handlowego) zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa europejskiego.   Jest współautork? publikacji naukowych „Kodeks Pracy – Komentarz” (red. J. Żołyński, Oddk 2015), „Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Elipsa 2016) oraz autork? licznych publikacji prasowych. Aktywnie uczestniczy jako prelegentka w licznych konferencjach naukowych w Polsce (INP PAN, Uniwersytet Warszawski) oraz za granic? (np. Université Lyon 2, European University Institute). Jest członkiem European Employment Lawyers Association (EELA). Została wyróżniona w organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna i wydawnictwo LexisNexis rankingu „Rising Stars - liderzy jutra 2014”. Rekomendowana w rankingu międzynarodowym Legal 500 z zakresu prawa pracy. Posługuje się językiem francuskim i angielskim.

Maciej Wroński - Prezes, TLP – Transport Logistyka Polska

Maciej Wroński – z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoj? pracę zawodow? rozpoczynał w Departamencie Administracji Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a kolejno pracował w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W latach 2003–2007 był Dyrektorem Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, w latach 2007–2008 był Dyrektorem ds. prawnych w ZMPD, a w latach 2008-2014 był Dyrektorem Biura Prawnego w OZPTD. Od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zwi?zku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Podczas swojej kariery zawodowej wdrażał niezbędne zmiany i procesy zwi?zane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, opracowywał szczegółowe założenia nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz obecnie obowi?zuj?c? strukturę BRD w Polsce. W 2016 roku zaj?ł 40 miejsce w rankingu “Gazety Prawnej” najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznak? honorow? „Zasłużony Dla Transportu RP”.

Partnerzy merytoryczni :

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 14 biur i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zwi?zek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” to organizacja utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będ?cych uznanymi przedsiębiorcami na rynku pracy. Każda z nich zatrudnia kilkuset pracowników i jest licz?cym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 60 wiod?cych firm zatrudniaj?cych ł?cznie ok. 40 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków. Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!