Optymalizacja i planowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Cena :
150 PLN+22%VAT - firmy stowarzyszone
400 PLN+22%VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Mecenas Andrzej Dębiec z kancelarii Lovells

Program spotkania:

1.  POWIĄZANIA I CENY TRANSFEROWE  

a). Definicja podmiotów powi?zanych w prawie podatkowym
- podatek dochodowy
- podatek VAT
- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

b). Transakcje z podmiotami znajduj?cymi się w tzw. rajach podatkowych

c). Konsekwencje stosowania cen transferowych – transfer pricing

d). Cena transferowa, a cena rynkowa

2.  USTALANIE DOCHODU / OBROTU W DRODZE OSZACOWANIA

a). Transakcyjne metody szacunkowe
- metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
- metoda ceny odsprzedaży
- metoda rozs?dnej marży ("koszt plus")
-
b). Metody zysku transakcyjnego
- metoda podziału zysku
- metoda marży transakcyjnej netto

3.  UPRZEDNIE POROZUMIENIA CENOWE

a). Rodzje porozumień
- Porozumienia jednostronne
- Porozumienia dwustronne
- Porozumienia wielostronne

b). Procedura uzyskania porozumienia

c). Gwarancje jakie daje uzyskanie porozumień cenowych

4.  DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI


a). Obowi?zek sporz?dzania specjalnej dokumentacji podatkowej

b). Elementy, które powinna zawierać dokumentacja podatkowa

c). Termin sporz?dzania i okres przechowywania dokumentacji podatkowej

d). Konsekwencje nie posiadania dokumentacji podatkowej

5.  TRANSAKCJE ZAWARTE Z NIEREZYDENTAMI - OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z ORDYNACJI PODATKOWEJ

a). Transakcje podlegaj?ce zgłoszeniu

b). Terminy dokonania zgłoszenia

c). Konsekwencje nie wywi?zania się z obowi?zku informacyjnego

Lovells jest pi?t? co do wielkości w Europie i szóst? na świecie kancelari? prawn? specjalizuj?c? się w prawie gospodarczym (Legal Business, listopad 2002), w której pracuje 344 partnerów, 1 622 prawników i ponad 3 200 pracowników na całym świecie.
Pod marka „Lovells” kancelaria rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 roku w wyniku poł?czenia firm prawniczych Lovell White Durrant i Boesebeck Droste, z których obie poszczycić się mogły dług? histori? i uznan? renom?. Od tej pory Lovells przeprowadził fuzje z Ekelmans Den Hollander w Holandii oraz Siméon & Associés we Francji. W tym czasie również otworzył biuro w Mediolanie, Rzymie i Szanghaju, zwiększaj?c liczbę swoich biur na świecie do 26.
Lovells   działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 34 prawników, w tym 6 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes.
  Lovells w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu jak również anulowanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium  powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania  seminarium zwracamy uczestnikom koszty uczestniczenia w w spotkaniu.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl jak również przesyłaj?c zgłoszenie drog? mailow? uczestnik potwierdza, żę zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin