Ochrona konkurencji w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
100 PLN HT + 22 % VAT firmy członkowskie CCIFP
300 PLN HT + 22 % VAT firmy nieczłonkowskie CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Camron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.  
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS. CMS Bureau Francis Lefebvre jest kancelari? zatrudniaj?c? specjalistów z wielu dziedzin prawa, która zapewnia obsługę swoich klientów francuskich i międzynarodowych na wszystkich polach ich działalności w aspekcie podatkowym i prawnym, w szczególności w sprawach fuzji i przejęć, prawa handlowego, podatków bezpośrednich w aspekcie międzynarodowym, VAT-u, prawa pracy, prawa europejskiego i konkurencji, własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, prawa publicznego...
Małgorzata Surdek jest adwokatem, magistrem prawa i magistrem politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w King’s College w Londynie. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim na temat warunkowej zgody na koncentrację w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji. Małgorzata Surdek zajmuje się tematyk? prawa konkurencji i prawa europejskiego. Przez sześć miesięcy pracowała w biurze CMS Cameron McKenna w Brukseli doskonal?c praktyczn? znajomość prawa konkurencji Unii Europejskiej. Małgorzata Surdek jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

PROGRAM

9.00 : Powitanie i śniadanie

9.15 : Rozpoczęcie seminarium
    
1.                                             Porozumienia ograniczaj?ce konkurencje w prawie polskim i europejskim

       1.1                                     Forma i treść porozumienia

       1.2                                     Porozumienia bagatelne

       1.3                                     Wył?czenia grupowe

       1.4                                     Reforma prawa konkurencji UE – skutki dla Polski

2.                                             Nadużywanie pozycji dominuj?cej

       2.1                                     Definicja pozycji dominuj?cej

       2.2                                     Definicja rynku właściwego

       2.3                                     Nadużycie siły rynkowej

3.                                             Sankcje za naruszenia prawa konkurencji w Polsce i UE

       3.1                                     Kary pieniężne

       3.2                                     Nieważność umów

       3.3                                     Roszczenia osób trzecich

4.                                             Uprawnienia kontrolne polskich i europejskich organów ochrony konkurencji

5.                                             Pozostałe aspekty prawa konkurencji (kontrola koncentracji, pomoc publiczna, zamówienia publiczne)

  
10.30: Dyskusja
  

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1203 (z dopiskiem: 09.07.2003)

2.               Prosimy o przesłanie zgłoszenia   na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl lub fax: +48 (22) 696 75 90

3.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!