Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej

Cena :
550 PLN netto - firmy stowarzyszone (cena za jednego uczestnika)
750 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cena za jednego uczestnika)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent : mec. Andrzej Krasuski z CMS Cameron McKenna oraz przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W 2004 roku na 144 przeprowadzone przez GIODO kontrole, w 82 przypadkach Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierowałdo prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Imponuj?ca jest liczba zapytań skierowanych do GIODO o dokonanie interpretacji przepisów reguluj?cych sferę ochrony danych osobowych. W roku 20042550 pism trafiło do biura na ulicy Stawki. Liczba zapytań wzrosła w roku 2005 i wyniosła 2821. Najwięcej pytań kierowały do Urzędu osoby i podmioty z sektora prywatnego czyli te, które z przestrzeganiem przepisów prawa w tym aspekcie maj? najwięcej problemów. Pytania dotyczyły najczęściej kwestii:
- zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich udostępniania,
- legalnego przetwarzania danych,
- pojęć administratora danych i samych danych osobowych,
- udostępniania danych podmiotom kontroluj?cym czy pomiędzy poszczególnymi wydziałami tego samego administratora.

Zgodnie z ocen? GIODO, w społeczeństwie mamy do czynienia ze zjawiskiem znacznego wzrostu świadomościistnienia przepisów dotycz?cych ochrony danych osobowych. Natomiast nadal niska jest znajomość przepisów reguluj?cych konkretne zagadnienia.

Niewielu z nas zapewne zdaje sobie sprawę jakie konsekwencje mog? grozić podmiotom naruszaj?cym przepisy o ochronie danych osobowych. Ustawa przewiduje m.in.:

Art. 49
1.  Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 51
1.  Kto administruj?c zbiorem danych lub będ?c obowi?zany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 53
Kto będ?c do tego obowi?zany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zródło: www.giodo.gov.pl

Program wykładu

10:00 - 12.00Część I: Wybrane problemy interpretacyjne ustawy o ochronie danych osobowych

1.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy i określenie obowi?zków ustawowych
•       Zakres zastosowania ustawy: podmioty przetwarzaj?ce dane osobowe i pojęcie przetwarzania danych osobowych.
•       Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i obowi?zki zwi?zane z ich przetwarzaniem.

2.   Dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań ochrony danych osobowych
•       Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
•       Zakres i forma udzielania zgody na przetwarzane danych osobowych.
•       Problemy interpretacyjne wył?czeń z obowi?zku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•       Obowi?zki administratora danych zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych:
?? Obowi?zki informacyjne (skuteczność różnych sposobów informowania).
?? Obowi?zki w zakresie technicznego zabezpieczenia danych osobowych.
?? Obowi?zek rejestracji zbioru danych (tryb rejestracji, wył?czenia z obowi?zku rejestracji, skutki rejestracji).
•       Skutki braku ochrony danych osobowych.

12:00 – 13.00     Przerwa obiadowa

13.00 – 15.00     Część II: Zagadnienia szczegółowe

1.   Wielość podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
•       Niedostosowanie ustawy do niektórych transakcji handlowych (problem dwóch administratorów danych jednego zbioru danych; praktyka dopasowywania struktury transakcji handlowych do ustawy o ochronie danych osobowych).
•       Kategorie podmiotów nieobjętych ustaw? o ochronie danych osobowych i ich obowi?zki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.   Przekazywanie danych osobowych
•       Obowi?zki przetwarzaj?cego dane (dopuszczalność podwójnego statusu jednego podmiotu: statusu administratora danych i przetwarzaj?cego).
•       Wskazówki praktyczne zwi?zane z przygotowywaniem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
•       Dopuszczalność przekazywania danych osobowych za granicę.
•       Co to jest adekwatny poziom ochrony?

15.00 – 16.00     Część III: Praktyczne problemy i zagrożenia stosowania ustawy w obliczu praktyki Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych - przedstwaiciel Biura Generalnego Inspekrtora Ochrony Danych Osobowych

16.00 – 16.30     Panel dyskusyjny

Zakończenie spotkania

CMS Cameron McKenna:
prawo spółek, świadczenia pracownicze, podatki, nieruchomości, energetyka i projekty infrastrukturalne, bankowość, ubezpieczenia, spory s?dowe, własność intelektualna, prawo technologii, ochrona środowiska, prawo farmaceutyczne.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 550 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz  750PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!