Obowiązki pracodawcy w zakresie zapobiegania mobbingowi


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jak unikn?ć kryzysu organizacji? Procedury i rozwi?zania systemowe.

Mobbing jest jednym z najbardziej dotkliwych przejawów dyskryminacji w miejscu pracy. Zaburza relacje interpersonalne, powoduje napięt? atmosferę i przyczynia się do eskalacji potencjalnych konfliktów. W stosunku do swoich ofiar niesie destrukcyjne konsekwencje zdrowotne. Dla pracodawcy niejednokrotnie oznacza wymierne straty finansowe. Mobbing jest jak choroba, która dla organizacji oznacza jej kryzys.

Więcej informacji >>>

Obrona przed tym zjawiskiem wykracza poza sferę czysto ekonomicznego bilansu zysków i strat pracodawcy, ale dotyka także sferę osobist? pracownika. Wobec obowi?zuj?cych regulacji prawnych, z uwagi na wymierne korzyści dla organizacji i jej poszczególnych członków, niezbędne jest uświadomienie pracodawcom bezwzględnej konieczności podjęcia skutecznych działań antymobbingowych.

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?

Nadrzędnym celem jest wsparcie działów personalnych i kadry zarz?dzaj?cej w diagnozowaniu, zapobieganiu, a także reagowaniu na mobbing. Poprzez przybliżenie sposobów przeciwdziałania mobbingowi w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji, chcielibyśmy wywołać u uczestników przekonanie o potrzebie prowadzenia działań antymobbingowych w firmach.

Wyjaśnimy i usystematyzujemy wszystkie kluczowe pojęcia zwi?zane z mobbingiem w miejscu pracy, w kontekście interesuj?cym pracodawców. W sposób szczególny podkreślimy znaczenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu a następnie przedstawimy wachlarz działań, za pomoc? których pracodawca może minimalizować prawdopodobieństwo wyst?pienia mobbingu.

Przy wykorzystaniu metod angażuj?cych uczestników, w tym w szczególności poprzez analizę konkretnych stanów faktycznych, skupimy się na rozwijaniu umiejętności rozumienia sytuacji konfliktowych, które mog? prowadzić do mobbingu, ich genezy i źródeł oraz efektywnego ich rozwi?zywania.

Seminarium jest unikatowe o tyle, że ł?czy charakter warsztatów - w ramach których zwraca się uwagę na źródła mobbingu w miejscu pracy, omawia jego dynamikę i mechanizm oraz interwencję kierowan? wobec sprawcy i jego ofiary - z cenn? praktyczn? nauk? diagnozowania zjawiska. Proponowane s? konkretne rozwi?zania systemowe na poziomie zakładu pracy.

Grupa docelowa:

Dyrektorzy i managerowie, dyrektorzy HR, pracownicy działów personalnych, kadra zarz?dzaj?ca średniego szczebla, inni pracownicy zainteresowani tematyk?.

W programie:

A. Kompendium wiedzy  z zapobiegania mobbingowi

I. Dlaczego mówimy o mobbingu?

II. Czym jest mobbing w ujęciu psychologów?
• Cechy mobbingu wg Heinza Leymana
• Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu, w tym omówienie zachowań wskazuj?cych na istnienie mobbingu w Firmie
• Przyczyny mobbingu, warunki sprzyjaj?ce powstawaniu zjawiska
• Konflikt jako źródło mobbingu
• Mechanizm rozwoju zjawiska (zachowania mobbera, objawy u ofiary, etapy rozwoju)

III. Legalna definicja mobbingu
• Definicja legalna – omówienie elementów składowych definicji mobbingu
• Wskazanie granic między mobbingiem a krytyk? oraz mobbingiem a konfliktem, a także wykształcenie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepoż?danych w Firmie zjawisk – przez pryzmat definicji ustawowych
• Obowi?zki pracodawcy i zasady odpowiedzialności za skutki działań mobbingowych
• Roszczenia pracownika

IV. Prawny obowi?zek przeciwdziałania mobbingowi. Jak go realizować?
• Program antymobbingowy
 Działania informacyjne i uświadamiaj?ce
 Obowi?zki kadry zarz?dzaj?cej i kierowniczej
 Obowi?zki pracowników
 Procedura antymobbingowa
 Pomoc ofiarom

B. Studium przypadku  - praktyczne aspekty wdrożenia programu antymobbingowego

EURO BANK SA – Alina Stahl, Dyrektor Departamentu PR i Komunikacji

Firma powołała w strukturze Zespół ds. Interwencji, który prowadzi prewencję zwi?zan? z najtrudniejszymi problemami: molestowaniem, mobbingiem i dyskryminacj?. Euro Bank jest zdobywc? tegorocznej nagrody Grand Prix CCIFP 2009 w kategorii "Najlepszy pracodawca".

C. Pytania i odpowiedzi


Partner seminarium:

http://www.merski.pl

Prelegenci:

Ewa Kozioł – Br?czkowska – radca prawny
Od 1999 r. zwi?zana z Kancelari? Radców Prawnych MERSKI, w której od 2006 r. kieruje Departamentem Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie zwi?zków zawodowych. Prowadzi bież?ce doradztwo dla pracodawców w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Reprezentuje Klientów w sporach z zakresu prawa pracy. Autorka publikacji dotycz?cych prawa pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie szkoleniowe.

Jakub Jurasz - radca prawny
Od ponad 4 lat zwi?zany z Kancelari? Radców Prawnych MERSKI. Specjalizuje się w prawie pracy. W ramach swoich obowi?zków zawodowych doradza klientom kancelarii i pomaga na bież?co rozwi?zywać ich problemy. Reprezentuje także pracodawców w sporach s?dowych z zakresu prawa pracy.        

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!