Nabywanie praw autorskich do dzieł stworzonych przez pracowników - aspekty prawne i podatkowe w praktyce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium ma na celu omówienie praktycznych zagadnień zwi?zanych ze skutecznym nabywaniem praw do utworów stworzonych przez pracowników i kontraktorów w ramach wykonywania obowi?zków służbowych oraz prawidłowym rozliczeniem przychodów i kosztów podatkowych.  

Podczas spotkania omówimy zasady konstruowania umów z pracownikami oraz osobami wykonuj?cymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudnionymi na stanowiskach zwi?zanych z tworzeniem praw autorskich. Zastanowimy się, czy i kiedy regulacje ustawowe dotycz?ce nabywania praw do utworów pracowniczych wymagaj? modyfikacji.

W drugiej części spotkania przedstawimy najnowsze regulacje podatkowe dotycz?ce rozliczania wydatków i przychodów zwi?zanych z przenoszeniem praw autorskich. Uwzględnimy przy tym aktualne interpretacje organów podatkowych i wyroki s?dów administracyjnych.

Program :

  1. Prawa autorskie i ich nabywanie – wprowadzenie.
  2. Prawa do utworów stworzonych przez pracowników i innych współpracowników: co wynika z przepisów.
  3. Jak prawidłowo skonstruować klauzule dotycz?ce przeniesienia praw autorskich.
  4. Rozliczenie podatkowe wydatków na nabycie praw po stronie pracodawcy,
  5. Rozliczanie przychodów pracowników. Kiedy możliwe jest uwzględnianie 50% kosztów uzyskania przychodów.
  6. Nabywanie praw do utworów: case studies.

Grupa docelowa :

Szkolenie kierowane jest zwłaszcza do pracowników działów HR, działów prawnych, księgowości, w szczególności z podmiotów zatrudniaj?cych osoby na stanowiskach kreatywnych, informatyków.

 

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Andrzej Dębiec -   Partner kieruj?cy Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Radca prawny Andrzej Dębiec jest Partnerem kieruj?cym Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. Andrzej Dębiec posiada kompleksow? wiedzę w zakresie doradztwa przy projektach optymalizacyjnych, planowaniu podatkowym, strukturyzowaniu transakcji i projektów, prowadzeniu sporów przed organami podatkowymi i s?dami, zapewnieniu efektywności prawnej i podatkowej dla projektów infrastrukturalnych oraz transakcjach na rynku finansowym i nieruchomościowym. Andrzej Dębiec posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz wiod?cych międzynarodowych i krajowych firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, leasingowego, dla podmiotów operuj?cych na rynku nieruchomości (fundusze, firmy budowlane, deweloperzy), funduszy inwestycyjnych i private equity, sieci handlowych, z uwzględnieniem dystrybutorów dóbr luksusowych, firm lotniczych oraz produkcyjnych.

Ewa Kacperek -   Counsel, Departament Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Radca prawny Ewa Kacperek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Ewa Kacperek doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych jak również w zakresie usług świadczonych drog? elektroniczn?. Zajmuje się zarówno doradztwem w zwi?zku z transakcjami fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) jak i bież?cym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. W ramach swojej praktyki s?dowej, Ewa wielokrotnie reprezentowała klientów przed s?dami, z S?dem Najwyższym wł?cznie, w sprawach o naruszenie własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji. Ewa reprezentuje klientów również przed Urzędem Patentowym RP.

Aleksandra Kuc-Makulska - Senior Associate (Starszy Prawnik), Departament Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny, rzecznik patentowy

Aleksandra Kuc-Makulska doradza i reprezentuje klientów polskich i zagranicznych w sprawach dotycz?cych naruszenia praw do znaków towarowych i patentów oraz nieuczciwej konkurencji przed s?dami wszystkich instancji, w tym przed S?dem Najwyższym. Aleksandra Kuc-Makulska posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz s?dami administracyjnymi, w tym Naczelnym S?dem Administracyjnym, w sprawach dotycz?cych sprzeciwów, unieważnień i wygaśnięcia praw własności przemysłowej. Zajmuje się doradztwem w transakcjach, jak i bież?cym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Przygotowuje i negocjuje wszelkie typy umów dotycz?cych znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. W 2011 r. pracowała w biurze Hogan Lovells w Alicante w Hiszpanii, gdzie zajmowała się sprawami klientów tocz?cymi się przed OHIM.

Sergiusz Felbur - Lawyer (Prawnik), Departament Podatkowy w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells

Sergiusz Felbur rozpocz?ł współpracę z kancelari? Hogan Lovells w lutym 2019 r. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich spółkach doradztwa podatkowego i kancelariach prawnych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Sergiusz Felbur uczestniczył w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej, budowlanej, finansowej, motoryzacyjnej czy FMCG. Przedmiotem zainteresowań Sergiusza Felbura jest kompleksowe doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości, w szczególności zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach oraz transakcji na aktywach. Sergiusz Felbur sporz?dza również wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego na potrzeby przeprowadzanych transakcji oraz przygotowuje 'szyte na miarę' uzasadnienia biznesowe wdrażanych restrukturyzacji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!