Webinar  •  Komitety  •  Webinar Energia i Środowisko

Komitet ds. Klimatu: Efektywność energetyczna

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne dla reprezentantów firm stowarzyszonych.

Komitet skierowany jest do firm, które płaca składkę na poziomie minimum standard.

Passé

L'événement est terminé.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Zapraszamy do dyskusji!

20 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302/katalog/12710888#12710888).

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Komitetu ds. Klimatu, podczas którego omówiona zostanie przedmiotowa ustawa. Spotkanie odbędzie się w środę, 2 września o godz. 13.00 przez system ZOOM.

 

Jednym z głównych celów projektu jest implementacja dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5500 tys. toe.

 

W projekcie znajdziemy m.in.:

 

  1. przepisy mające na celu sprecyzowanie w jakich sytuacjach umowy o poprawę efektywności energetycznej nie mają wpływu na zwiększenie długu publicznego (proponowany art. 7 ust. 3  i 4 u.e.e.);
  1. rozszerzenie katalogu tzw. podmiotów zobowiązanych o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych (proponowany art. 10 ust. 2 pkt 5 u.e.e.);
  1. wprowadzenie możliwość realizacji przez podmioty zobowiązane (spółki obrotu) programów dofinansowań w celu sfinansowania lub współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (np. wymiana pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły gazowe lub na instalacje wykorzystujące OZE do podgrzania ciepłej wody użytkowej); beneficjentami takich programów mogą być odbiorcy końcowi (proponowany art. 15a u.e.e.);
  1. zmianę art. 16 u.e.e. w zakresie sposobu rozliczania wykonania obowiązku uzyskania oszczędności energii;
  1. nowy art. 18 ust. 2 u.e.e. stanowiący, że oszczędność energii finalnej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. powinna wynosić nie mniej niż 5500 tys. ton oleju ekwiwalentnego; oszczędność ta ma zostać uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz za pomocą środków alternatywnych (zdefiniowanych w zaproponowanym art. 18 ust. 3 u.e.e. jako programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu EU, pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych);
  1. zmianę art. 20 ust. 3 u.e.e. – wprowadzenie możliwości uzyskania białych certyfikatów przez podmiot planujący rozpoczęcie prac mających na celu realizację przedsięwzięć proefektywnościowych (i w konsekwencji wprowadzenie do słowniczka (art. 2 pkt 14 u.e.e.) definicji „rozpoczęcia prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej”);
  1. uzupełnienie art. 23 ust. 2 u.e.e. poprzez wskazanie, że w odniesieniu do przedsięwzięć, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii finalnej w ilości mniejszej niż 100 toe nie ma obowiązku dołączania do zawiadomienia o zakończeniu realizacji  przedsięwzięcia audytu „powykonawczego”, o ile oszczędność energii planowana na etapie składania wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej i oszczędność energii uzyskana w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia są tożsame;
  1. zmianę art. 24 u.e.e. dotyczącego zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  1. nowy art. 24 ust. 1a u.e.e. umożliwiający skorygowanie złożonego wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, w przypadku gdy z przeprowadzonego audytu powykonawczego wynika, że planowane oszczędności energii zostały osiągnięte w innej wysokości niż deklarował wnioskodawca;
  1. uchylenie art. 25 ust. 2 u.e.e. stanowiącego, że audyt efektywności energetycznej (dołączany do wniosku o wydanie białego certyfikatu) powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia proefektywnościowego wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tego przedsięwzięcia i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

 

Spotkanie poprowadzą:

Michał Drozdowicz, partner kierujący praktyką Governments & Energy w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski

Łukasz Petelski, senior associate w praktyce Governments & Energy w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski

 

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się w języku polskim. Komitet skierowany jest do firm, które płaca składkę na poziomie minimum standard. Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!