Kary za naruszanie prawa konkurencji - nowe wytyczne UOKIK

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Od pocz?tku stycznia 2009 r. obowi?zuj? długo wyczekiwane przez przedsiębiorców i ich doradców Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczaj?cych konkurencję. W założeniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), wytyczne te maj? pozwolić przedsiębiorcy na samodzielne, przybliżone ustalenie wysokości kary pieniężnej, jaka mogłaby zostać na niego nałożona w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad prawa konkurencji. Praktyczne znaczenie przyjęcia Wyjaśnień jest tym większe, że w ostatnim okresie Prezes UOKIK wielokrotnie zapowiadał zaostrzenie polityki karania przedsiębiorców dopuszczaj?cych się udziału w praktykach ograniczaj?cych konkurencję.

Dlaczego warto uczestniczyć ?
W trakcie seminarium poruszymy nurtuj?ce przedsiębiorców zagadnienia z zakresu prawa konkurencji, m.in.:

• czy Wyjaśnienia rzeczywiście umożliwiaj? oszacowanie wysokości ewentualnych sankcji finansowych w stopniu ułatwiaj?cym podjęcie decyzji o odst?pieniu od udziału w zakazanych praktykach rynkowych?
• przedstawimy wzajemny wpływ Wyjaśnień i procedury przyznawania się do udziału w praktyce antykonkurencyjnej w celu uniknięcia/ograniczenia wysokości kary (procedura leniency),
• wskażemy na rozbieżności pomiędzy czynnikami wpływaj?cymi na miarkowanie kary, które zostały przyjęte przez UOKIK i tymi stosowanymi przez Komisję Europejsk?,
• przedstawimy praktyczne wskazówki dotycz?ce rodzajów praktyk rynkowych, za które grozi surowa sankcja finansowa (do 10 % przychodów),
• omówimy zasady oceny dopuszczalności określonych zachowań rynkowych w świetle prawa konkurencji, tak aby uczestnicy spotkania mogli, podejmuj?c decyzje biznesowe, wybierać metody osi?gnięcia założonych celów nie koliduj?ce z zasadami prawa konkurencji,
• przedstawimy także podstawy zagadnień proceduralnych, z omówieniem rekomendacji opartych na naszej praktyce w zakresie zachowania pracowników podczas kontroli przeprowadzanej przez UOKIK w siedzibie przedsiębiorcy.

Kto powinien wzi?ć udział ?
Dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy marketingu
Pracownicy działów sprzedaży, finansów i marketingu oraz inne osoby odpowiedzialne za szeroko rozumian? politykę handlow? przedsiębiorcy.

Program seminarium:

I. Zagadnienia wstępne

II. Zakazane praktyki rynkowe

1. Porozumienia ograniczaj?ce konkurencję
• porozumienia horyzontalne
• porozumienia wertykalne
• dopuszczalne ograniczenia konkurencji w relacjach pomiędzy konkurentami i nie-konkurentami

2. Nadużywanie pozycji dominuj?cej

III. Sankcje za naruszenie zakazów prawa konkurencji

1. Katalog sankcji w polskich przepisach antymonopolowych

2. Możliwość uniknięcia lub ograniczenia wysokości kary
• przyjęcie przez przedsiębiorcę zobowi?zań
• przyznanie się do udziału w zakazanej praktyce ograniczaj?cej konkurencję

3. Wyjaśnienia UOKIK w sprawie ustalania wysokości kar za naruszenie prawa konkurencji
• omówienie zasad przyjętych w Wyjaśnieniach
• porównanie z systemem obowi?zuj?cym w prawie wspólnotowym
• znaczenie Wyjaśnień dla decyzji przedsiębiorcy o złożeniu tzw. wniosku leniency

IV. Podstawy zagadnień proceduralnych

1. Rodzaje postępowań przed Prezesem UOKIK
2. Uprawniania kontrolne UOKIK
3. Kontrole w siedzibach przedsiębiorców

Partner merytoryczny:

http://www.skslegal.pl

Prelegent:

JUSTYNA MICHALIK jest starszym prawnikiem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie, pracuje w Departamencie Prawa Konkurencji. Zanim doł?czyła do SK&S w 2004 r., przez blisko 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełni?c m.in. funkcję dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranic? i Integracji Europejskiej. Justyna Michalik była odpowiedzialna za międzynarodow? współpracę Urzędu i współdziałanie z Komisj? Europejsk?. Uczestniczyła w negocjacjach akcesyjnych Polski do EU i była zaangażowana w prace zwi?zane z harmonizacj? polskiego prawa konkurencji z prawem wspólnotowym. Prowadziła również postępowania za zakresu praktyk ograniczaj?cych konkurencję i kontroli koncentracji.

Praktyka Justyny Michalik w SK&S obejmuje sprawy naruszeń prawa konkurencji, kontroli koncentracji oraz ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Reprezentowała Klientów działaj?cych w różnych sektorach gospodarki w sprawach dotycz?cych m.in. horyzontalnych i wertykalnych porozumień ograniczaj?cych konkurencję, zarzucanego nadużywania przez przedsiębiorców posiadanej dominuj?cej pozycji rynkowej i w złożonych postępowaniach koncentracyjnych. Składała w imieniu Klientów wnioski o odst?pienie od nałożenia kary za stosowanie praktyk antymonopolowych (leniency application) oraz wnioski o wszczęcie postępowania antymonopolowego. Justyna Michalik doradza Klientom oceniaj?c zgodność ich praktyki biznesowej z regułami prawa konkurencji, w tym w zakresie stosowanej polityki cenowej i rabatowej, promocji, warunków różnicowania ofert, współpracy na zasadach wył?czności, zarz?dzania kategori?, etc. Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat praktycznych aspektów stosowania prawa konkurencji.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!