Handlowiec XXI wieku - wyzwania i szanse dla Handlowców, zmiany specyfiki pracy Zespołów Sprzedażowych, metody podnoszenia efektywności

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Kompetentny i doświadczony handlowiec, który nie realizuje celów? Zaangażowany zespół sprzedażowy, który nie osiąga wyników? Przeciętne wyniki sprzedaży mimo pełnego wsparcia marketingowego? Każda z tych sytuacji wiąże się z niesatysfakcjonującym poziomem sprzedaży. Czasem jest to nie zrealizowany plan, a czasem tylko przekonanie menedżera, że można by było sprzedać dużo więcej… Gdzie więc szukać przyczyn i rezerw?

>

Zapraszamy na spotkanie poświęcone trzem obszarom, w których można poszukiwać niewykorzystanego potencjału wzrostu sprzedaży. Dowiesz się na nim, w jakim kierunku skierować aktywność menedżersk? i jakie można podj?ć działania, które wyzwol? pełny potencjał zarówno zespołu, jak i każdego sprzedawcy z osobna.

Spotkanie skierowane jest do menedżerów sprzedaży – osób, które zarz?dzaj? prac? handlowców. Będzie to dwugodzinny, intensywny warsztat, pozwalaj?cy uczestnikom obok wiedzy na skorzystanie z doświadczeń innych. Każdy z uczestników będzie miał okazję do przeanalizowania sytuacji swojego zespołu sprzedażowego. W czasie spotkania uczestnicy zobacz? fragment filmu, rozwi?ż? zadanie, obejrz? krótk? prezentację, wezm? udział w dyskusji. Te różnorodne formy poza urozmaiceniem samego spotkania maj? służyć maksymalizacji korzyści dla uczestników - określenia kierunku działań o największym potencjale rozwojowym dla kierowanego przez siebie zespołu.

Program:

- Rozmowa z zespołem sprzedażowym – fragment filmu

- Ćwiczenie „Łowisko” – praktyczne zastosowanie zasady Pareto

- Trzech sprzedawców – case study

- Obszary analizy przyczyn i rezerw – prezentacja

- Możliwości działań na każdym obszarze – dyskusja moderowana

- Podsumowanie spotkania – wnioski

Prelegent :

Krzysztof Gwozdek specjalizuje się w  szkoleniach zwi?zanych z  wszelkimi formami kontaktu z  klientami: sprzedaży, obsługi Klienta, profesjonalnej korespondencji biznesowej, windykacji, badaniami satysfakcji klienta. Równoległym obszarem specjalizacji s? umiejętności menedżerskie, zwłaszcza zwi?zane z  motywowaniem, wynagradzaniem   i  rozwojem pracowników.

Jako trener pracuje od 2002 roku. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał przygotowuj?c programy szkoleń oraz prowadz?c szkolenia w  szczególności dla pracowników i  menedżerów sprzedaży. Obszar zarz?dzania sprzedaż? i  obsług? Klienta poznał dogłębnie od strony praktycznej pracuj?c przed rozpoczęciem kariery trenerskiej w  drugiej co do wielkości sieci telewizji kablowej w  Polsce. Był koordynatorem i  osob? odpowiedzialn? za projekt wdrożenia standardów obsługi Klienta w  sieci biur obsługi Klienta i w  serwisach.

Najwcześniejsze doświadczenia handlowe budował samodzielnie prowadz?c, a  potem kieruj?c sprzedaż? w  przedsiębiorstwie handlowym. Miał okazję bezpośrednio zetkn?ć się ze wszystkimi aspektami obsługi Klientów i  problemami zwi?zanymi z  zarz?dzaniem zespołem sprzedażowym. Z  doświadczenia tego korzysta w  czasie swoich szkoleń, co pozwala mu na dobre zrozumienie problemów uczestników.

Zanim poświęcił się wył?cznie pracy trenerskiej był wykładowc? uniwersyteckim. Zdobył wtedy obok doświadczenia w  nauczaniu, formalne uprawnienia pedagogiczne. Jako praktyk, nie chc?c ograniczać się tylko do zagadnień teoretycznych zaprzestał pracy akademickiej na rzecz szkoleń i  konsultacji dla przedsiębiorstw rynkowych.

Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie oraz kilku studiów podyplomowych, min. z  zakresu zarz?dzania oraz komunikacji społecznej. Ukończył też szereg kursów zwi?zanych z tematyk? biznesow?.

W swoich szkoleniach ł?czy gruntown? wiedzę z zakresu psychologii społecznej (w tym z zakresu wywierania wpływu i perswazji) z dużym doświadczeniem handlowym oraz menedżerskim. Daje to uczestnikom jego szkoleń możliwość nie tylko poznania dobrych praktyk, ale również pełnego wyjaśnienia ich podłoża psychologicznego. Dzięki temu uczestnicy szkoleń lepiej rozumiej? i łatwiej mog? zastosować poznawane narzędzia.

Kieruje się mottem „Więcej widać, kiedy się patrzy”. Jak sam mówi – Warto poświęcać czas na analizę różnych procesów i  zdarzeń. Posługiwanie się uproszczeniami, stereotypami albo prostymi wyjaśnieniami dowodzi lenistwa. Odkrywanie złożoności to wielka przygoda.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!