Fundusze Strukturalne przeznaczone na wdrażanie technologii IT

Cena :
500* zł - firmy stowarzyszone w CCIFP
700* zł - firmy niestowarzyszone
*(cena obejmuje materiały szkoleniowe, obiad, zaświadczenie o przebytym szkoleniu).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cele warsztatu:
  - Poznanie możliwości ubiegania się o fundusze strukturalne,
  - Opanowanie narzędzi umożliwiaj?cych montaż i zarz?dzanie projektami dofinansowanymi przez fundusze strukturalne.

Grupa docelowa:
  -  Firmy IT - kadra zarz?dzaj?ca, specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie projektów wspolfinansowanych z funduszy strukturalnych
-  Inne zainteresowane firmy - dyrektorzy działów informatyki, kierownicy projektów

Tematyka:
  - Możliwości bezpośredniego i pośredniego starania się o środki z funduszy strukturalnych dla firm z sektora IT,
  - Jak przygotować dobry projekt? Kryteria wyboru projektu, zawartość oraz metody instrukcji,
  - Przygotowanie dossier,
  - Procedury składania wniosków: warunki uczestnictwa, instytucje pośrednicz?ce,
  - Efektywne zarz?dzanie projektem: sprawozdawczość, monitorowanie, ocena efektywności.

Forma:    
  - Metody interaktywne,
  - Dyskusja,
  - Prezentacja dobrych praktyk krajów UE w wykorzystaniu funduszy strukturalnych na wdrażanie technologii IT,
  - Praktyczne ćwiczenia w grupach wypełniania wniosków,
  - Kwestionariusz sprawdzaj?cy opanowanie wiedzy.

Przebieg szkolenia:

I.  Społeczeństwo Informacyjne (SI)  - ekspert polski (EP) ?  Dokumenty programowe KE dotycz?cych interwencji FS w dziedzinie SI, ?  Społeczeństwo informacyjne w Podstawach Wsparcia Wspólnoty i Narodowym Planie   Rozwoju, ?  Regiony a społeczeństwo informacyjne / Lokalne strategie rozwoju SI.      

II.   Udział firm sektora IT w działaniach programów operacyjnych (EP)  ?  Udział bezpośredni, ?  Udział pośredni, ?  Pytania - Odpowiedzi.

Przerwa kawowa

III.   Przykłady dobrych praktyk i istniej?cych projektów w krajach UE (EP) / (EF) - (Studium przypadku)

IV.       Montaż projektu (EF) / (EP) ?  Zawartość dossier : opis projektu, plan finansowania, terminy realizacji poszczególnych faz ?  Wydatki kwalifikowane: Rozporz?dzenie 1685/2000, ?  Składanie wniosku do instytucji wyznaczonych w Uzupełnieniach Programowych:   Zasady rejestracji i rozpatrywania wniosków, ?  Kryteria wyboru projektu : zawartość oraz metody instrukcji, ?  Selekcja projektu: kto ja podejmuje? ?  Pytania - Odpowiedzi.

OBIAD

V.     Internetowy System Ewidencji Kart Projektowych (P) ?  Struktura,  ?  Zasady funkcjonowania, ?  Metodologia użytkowania systemu: rejestracja, logowanie, uzupełnianie wniosków, ranking propozycji projektowych, ?  Wskazówki praktyczne. ?  Wstęp do systemu SIMIK (EF)

VI.  Wypełnianie karty "Standardowego wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" (EP) - Ćwiczenie praktyczne: ?  Struktura, zawartość, wskazówki praktyczne,  ?  Pytania - Odpowiedzi.         VII.       Wdrażanie projektu (EF) ?  Podpisanie umowy z projektodawca: zawartość konwencji, zobowi?zania beneficjenta, ?  Wyplata dotacji : dokonanie płatności na rzecz beneficjenta końcowego   (poniesione wydatki, zał?czniki, kontrola realizacji), ?  Raport i wskaźniki monitorowania projektu, ?  Kontrola finansowa projektu, ?  Pytania-odpowiedzi.

VIII. Test wielokrotnego wyboru sprawdzaj?cy zdobyt? wiedzę (EP)/(EF). Kwestionariusz ewaluacyjny warsztatuWręczenie certyfikatów, Zakończenie.

Prowadz?cy:

Polsko-francuski tandem ekspertów:
Ekspert polski:
specjalista w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, uczestniczył w negocjacjach z Komisj? Europejsk? w sprawie funduszy strukturalnych i społeczeństwa informacyjnego, oraz w pracach redakcyjnych Programów Operacyjnych i Uzupełnień Programowych, autor materiału multimedialnego dla firm w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych przez MSP.

Ekspert francuski:  
wieloletni praktyk przygotowania i zarz?dzania projektami rozwoju lokalnego współfinansowanymi ze środków europejskich. Były doradca przedakcesyjny w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarz?dzania, monitorowania i kontroli finansowej funduszy strukturalnych w województwach, oraz za utworzenie krajowego systemu informatycznego SIMIK.  
Doświadczenie w szkoleniach dla dorosłych i w opracowywaniu pedagogicznych materiałów pomocniczych.

Organizatorzy:

Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce oraz Fundacja Francja-Polska dla Europy.

Fundacja Francja-Polska dla Europy powstała z przekształcenia Fundacji Francja-Polska ds szkoleń i pomocy technicznej w Polsce - organizacji utworzonej przez rz?d francuski w 1989 roku. Jej celem była pomoc w transformacji politycznej i gospodarczej Polski. Swymi działaniami Fundacja wspierała współpracę między instytucjami rz?dowymi, samorz?dami terytorialnymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz uczelniami wyższymi. Dostarczyła pomoc merytoryczn? i finansow? przy realizacji ponad 1000 projektów zrealizowanych w dziedzinie gospodarczej, społecznej i rolnej.

Fundacja Francja-Polska dla Europy jest organizacja non-profit, której celem strategicznym jest rozwój partnerstwa polsko-francuskiego w dziedzinie pomocy technicznej dla rozwoju lokalnego poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego dla wnioskodawców projektów realizowanych z funduszy strukturalnych:
  - Poprzez sieć naszych francuskich partnerów jesteśmy w stanie zmobilizować najlepszych ekspertów w rożnych dziedzinach rozwoju lokalnego.
  - Doświadczenie współpracy technicznej rozwinięte przez Fundację Francja-Polska na przestrzeni ostatnich 10 lat jest gwarancja jakości naszej oferty szkoleniowej.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!