Dialog ze stroną społeczną czy konflikt ze związkami zawodowymi ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pomimo obszernych regulacji prawnych, w praktyce relacje pracodawców ze związkami zawodowymi lub innymi przedstawicielami pracowników budzą liczne kontrowersje i wątpliwości. Do konfliktów dochodzić może zwłaszcza, gdy pracodawcy z uwagi na potrzebę dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do realiów ekonomicznych i gospodarczych będą potrzebowali wprowadzić wymagane przez rynek zmiany organizacyjne. Szkolenie jest próbą przedstawienia aktualnej pozycji związków zawodowych w Polsce, a także próbą odpowiedzi na praktyczne potrzeby pracodawców, w zakresie sposobu w jakim powinna odbywać się komunikacja ze związkami zawodowymi, zarówno w okresie braku sporów, jak i w przypadku gdy dojdzie do zaognienia konfliktu skutkującego otwarciem sporu zbiorowego, a nawet akcją protestacyjną czy strajkiem w zakładzie pracy.

 

>

Opis spotkania:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i managerów HR oraz do kadry zarz?dzaj?cej, którzy w  swojej codziennej pracy, a także w przypadku nadzwyczajnych sytuacji konfliktowych prowadz? rozmowy z przedstawicielami pracowników.

Program:

10 min – Przywitanie

20 min - Aktualna pozycja zwi?zków zawodowych oraz kierunki zmian

Dariusz Szcześniak, Radca Prawny, Partner Zarz?dzaj?cy, Kancelaria DMS

  • Analiza struktury i pozycji zwi?zków zawodowych działaj?cych w Polsce.
  • Kierunki zmian w zbiorowym prawie pracy.

30 min - Prawne i praktyczne aspekty relacji ze zwi?zkami zawodowymi, cz.I

Krzysztof Malik, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria DMS

  • Rodzaje uprawnień oraz obowi?zków pracodawcy w zakresie prowadzenia procedury informacyjnej i konsultacyjnej z przedstawicielami pracowników.
  • Praktyczne uwagi dotycz?ce przekazywania przedstawicielom pracowników informacji o  funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

20 min– Przerwa kawowa

30 min - Prawne i praktyczne aspekty relacji ze zwi?zkami zawodowymi, cz.II

Krzysztof Malik, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria DMS

  • Prowadzenie rozmów oraz informowanie przedstawicieli pracowników w ramach tocz?cego się sporu zbiorowego – uwagi praktyczne dla pracodawców.
  • Skutki nieprzestrzegania obowi?zków spoczywaj?cych na pracodawcy oraz nadużywania uprawnień przez przedstawicielach pracowników w zakresie przekazywania informacji i  konsultacji.

30 min – Dyskusja/Pytania/Wymiana doświadczeń

Prelegenci :

Dariusz Szcześniak, Radca Prawny, Partner Zarz?dzaj?cy

Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, prawie ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, papierów wartościowych oraz spółek, jak również w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach s?dowych zwi?zanych z działalności? spółek kapitałowych.

W latach 1995 – 1997 członek, a następnie kierownik zespołu prawnego Oddziału Zarz?dzanie Funduszami w Polskim Banku Rozwoju S.A. W latach 1997 - 1998 radca prawny oraz kierownik działu prawnego PBK ATUT Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 1998 - 2004 radca prawny oraz szef zespołu rynków kapitałowych w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawniczych.

W kancelarii odpowiada za praktykę M&A instytucji finansowych, obejmuj?c? m.in. realizowane przy udziale kancelarii poł?czenia i przejęcia zakładów ubezpieczeń oraz przeniesienia portfela. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Komisj? Nadzoru Finansowego oraz s?dami administracyjnymi.

Krzysztof Malik, Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie pracy oraz sporach s?dowych. Zajmuje się w szczególności problematyk? zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy w  Polsce i na terenie UE, w tym układami zbiorowymi pracy, relacjami z zwi?zkami zawodowymi   oraz sporami zbiorowymi. Posiada doświadczenie w  zakresie cywilnoprawnych i  pracowniczych kontraktów menadżerskich oraz umów o  zakazie konkurencji.

Dotychczas zajmował się także sprawami zwi?zanymi z  prowadzeniem sporów cywilnych zarówno przed s?dami powszechnymi, jak arbitrażowymi, zagadnieniami odpowiedzialności członków zarz?dów spółek kapitałowych, a  także karnymi aspektami obrotu gospodarczego.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu problematyki przetwarzania danych osobowych pracowników oraz stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku wypowiedzenia układu zbiorowego pracy.

Kontakt do prelegentów :

Kancelaria DMS, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Tel.:     + 48 22  339 54 00
E-mail: kmalik(@)dms.net.pl   /   dszczesniak(@)dms.net.pl

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!