Cash Flow

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
angielski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Jedn? z najbardziej znacz?cych wartości firmy jest jej rentowność. Właściciele przedstawiaj?c definicję rentowności często skupiaj? się na samych zyskach. Przedsiębiorstwa rzadko jasno identyfikuj? rentowność zarówno jako zysk, jak i przepływ środków pieniężnych.

W zależności od typu działalności firmy, sytuacja dotycz?ca przepływów środków pieniężnych, może znacznie różnić się od rentowności "na papierze". W wielu przypadkach analizy przepływów środków pieniężnych s? ważniejsze od analiz rentowności, aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo jest wypłacalne. Wypłacalność z kolei jest ważna zarówno dla właścicieli spółek, jak i potencjalnych inwestorów. Zyski wyliczane s? w oparciu o księgowość memoriałow? i zawsze istnieje ryzyko, że „kreatywni” księgowi zawyż? sztucznie dochody, które mog?, ale nie musz?, doprowadzić do uzyskania rzeczywistych środków pieniężnych. W przypadku potencjalnych inwestorów ważny jest sposób, w jaki można rozpoznać ryzyko płynności na podstawie samego sprawozdania finansowego. Tymczasem właściciele firm skupiaj? się raczej na szczegółowych prognozach przepływów pieniężnych. Przy problemach z płynności? istotne jest, aby zidentyfikować najistotniejsze źródła, które mog? poprawić przepływ środków pieniężnych.

Osoby z wykształceniem finansowym wiedz?, że przyznanie kredytu nie zawsze jest najlepsz? opcj?. Jakie zatem s? najbardziej wydajne źródła przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstw? Jak określić, kiedy potrzebne s? środki pieniężne? Jakiego rodzaju działalność jest najbardziej uzależniona od gotówki? Jakie możliwości dofinansowania oferuje polski rynek?

W trakcie Seminarium zostan? przedstawione powyższe, a także i inne istotne problemy zwi?zane z przepływami pieniężnymi.

Program spotkania :

  • Znaczenie zarz?dzania przepływami pieniężnymi i kapitałem obrotowym;
  • Wskaźniki kapitału obrotowego (np. wskaźnik należności w dniach, wskaźnik rotacji stan zapasów w dniach, wskaźnik rotacji zobowi?zań w dniach, wskaźnik bież?cej płynności finansowej, wskaźnik szybkiej płynności finansowej)
  • Pomiar i interpretacja wskaźników kapitału obrotowego;
  • Charakterystyka kapitału obrotowego różnych na przykładzie różnych typów działalności (w tym,   w dużym stopniu finansowanych przez wierzycieli) oraz znaczenie porównań branżowych;
  • Przykłady rozwi?zań, maj?cych na celu poprawę prognoz przepływów pieniężnych;
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności finansowej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz przykłady dostępnych źródeł pozyskania przepływów pieniężnych na rynku polskim.

Grupa, której dedykujemy to spotkanie : Menadżerowie ds. Finansów, Dyrektorzy Finansowi, Partnerzy, Dyrektorzy Zarz?dzaj?cy

UWAGA : Spotkanie odbędzie się w języku angielskim

Osoba prowadz?ca :

Katarzyna   Kopaczewska     –   Dyrektor   Zarz?dzaj?ca Accace. Katarzyna   Kopaczewska piastuje   stanowisko Dyrektora   Zarz?dzaj?cego   Oddziału   Accace   w Polsce   i   w   chwili   obecnej   zarz?dza   40   osobow? grup?   specjalistów z zakresu usług księgowych i sprawozdawczości oraz doradztwa podatkowego. Jej doświadczenie   obejmuje   pełen   zakres   usług doradczych BPO     w różnych     sektorach,   due dilligence   finansowego, doradztwa   finansowego oraz   IT,   zarz?dzaniu   zespołami doradztwa   i   usług księgowych,   kadr   i   płac   oraz   HR. Wnosi   ona   do Accace   znacz?c?   wiedzę   w   dziedzinie   doradztwa oraz   nadzoruje   projekty   realizowane   dla   naszych klientów   w Polsce   jak   i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Katarzyna zdobywała doświadczenie   w   dużych międzynarodowych firmach   doradczych. Podczas swojej   kariery odpowiedzialna   była   m.in.   za   restrukturyzację   i reorganizację procesów w działach księgowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu systemów finansowych   (SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Navision). Nadzorowała również projekty     w zakresie   doradztwa   biznesowego   i   rachunkowego (sprawozdawczość   wg US   GAAP, UoR, MSSF/MSR), podatkowego oraz due   diligence, jak   i   audytów finansowych   dla   polskich i międzynarodowych korporacji. Katarzyna   jest   biegłym księgowym, absolwentk?   Szkoły   Głównej   Handlowej w Warszawie na   kierunku Finanse i Marketing. Ukończyła również   podyplomowe studia w dziedzinie   prawa   podatkowego. Oprócz języka polskiego, biegle komunikuje się w języku angielskim, jak również francuskim.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!