Biznes w zgodzie ze środowiskiem naturalnym


Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

Cena :
900 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1350 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z PricewaterhouseCoopers zaprasza na konferencję: „Biznes w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - zarz?dzanie odpadami w firmie, handel emisjami, system REACH”, która odbędzie się 11 czerwca 2008 roku, w Warszawie.

  

  

Co to jest Corporate Social Responsibility? Czego dotycz? regulacje prawne i podatki ekologiczne?

Jak bezpiecznie i skutecznie zarz?dzać odpadami? Jak unikn?ć kar pieniężnych i obci?żeń podatkowych?

Partner merytoryczny:

http://www.pwc.com/pl/pol/main/home/index.html

Warto uczestniczyć, aby:

  • dowiedzieć się na czym polega ochrona środowiska w biznesie
  • poznać regulacje prawno-podatkowe dotycz?ce inwestowania firm w ochronę środowiska
  • wiedzieć jakie s? praktyczne korzyści dla firm z tytułu ochrony środowiska  
  • nauczyć się jak na ekologii można zarobić
  • wiedzieć jak w praktyce odnieść się do istniej?cych regulacji podatkowych

WIĘCEJ INFORMACJI  O REGULACJACH EKOLOGICZNYCH

Grupa docelowa:

Prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, księgowi i prawnicy firm: produkcyjnych, koncernów motoryzacyjnych, farmaceutycznych, chemicznych, spożywczych, paliwowych, energetycznych, nowych technologii oraz tych,  których dotycz? bezpośrednio regulacje ekologiczne.

Program konferencji:

09:00 – 09:30       Rejestracja uczestników

09:30 – 09:45       Powitanie i słowo wstępu

                                                Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP

09:45 – 10:45       Biznes społecznie odpowiedzialny (Corporate Social Responsibility) - rola ekologii w postrzeganiu współczesnego biznesu. Mark Thompson, PricewaterhouseCoopers UK

10:45 – 11:00       Przerwa kawowa

11:00 – 12:00      Systemu REACH i jego konsekwencje podatkowe. Mark Thompson, PricewaterhouseCoopers UK, Mikołaj Woźniak  

12:00 – 13:00      Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji i jego konsekwencje podatkowe. Witold Sugalski, Marcin Jaworski

13:00 – 14:00       Przerwa na lunch

14:00 – 14:30       Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - szansa na pozyskanie funduszy UE przez przedsiębiorców realizuj?cych projekty z zakresu ochrony środowiska. Monika Wojsz, Małgorzata Deptuła

14:30 - 16:30         Zarz?dzanie odpadami. Cezary Sowiński, Radosław Piekarz
                                                                     a) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
                                                               b) zarz?dzanie odpadami - program gospodarki odpadami
                                                                     c) opakowania, oleje, baterie, opony - opłata produktowa
                                                                     d) opłaty za korzystanie ze środowiska

16:30 – 16:45      Przerwa kawowa

16:45 – 17:00      Podsumowanie

Prelegenci:

Mark Thompson, Dyrektor
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Przed podjęciem pracy w grupie ds. rozwi?zań z zakresu zrównoważonego rozwoju (Sustainability Business Services) w PricewaterhouseCoopers w Londynie w 1999 r. pracował w specjalistycznych firmach doradczych zajmuj?cych się środowiskiem. W PricewaterhouseCoopers kierował licznymi zleceniami dotycz?cymi zrównoważonego rozwoju w wielu branżach, m.in. w górnictwie, przemyśle metalowym, turystyce, telekomunikacji, przemyśle maszynowym, naftowym i farmaceutycznym. Był również odpowiedzialny za opracowanie zasad i procedur reguluj?cych zagadnienia społeczne, etyczne i ochrony środowiska dla wiod?cej spółki brytyjskiej z branży metali szlachetnych i jubilerstwa, której udzielał porad strategicznych przez okres ostatnich czterech lat. W trakcie swojej kariery kierował pracami doradczymi rosyjskiego biura PricewaterhouseCoopers dla Norilsk Nikiel. Do pozostałych jego klientów w Rosji należ?: URALSIB, Global Fund, TNK-BP i inne firmy.

Marcin Jaworski pracuje w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers i specjalizuje się w projektach restrukturyzacji i optymalizacji opodatkowania przedsiębiorstw. Marcin posiada bogate doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym i krajowym firmom, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku dochodowego od osób prawnych. Pracował przy projektach realizowanych dla największych międzynarodowych firm z sektora transportowego, w szczególności sektora lotniczego oraz firm kurierskich. Jako mówca uczestniczył w konferencjach poświęconych problemom podatkowym. Jest również autorem artykułów prasowych dotycz?cych podatkowych aspektów działalności firm w Polsce, publikowanych w "Gazecie Prawnej", a także innych periodykach. Marcin studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Witold Sugalski  jest Menadżerem   Dziale Podatkowym i   posiada ponad 9-letnie doświadczenie zwi?zane z prac? w sektorze wytwórczym w Polsce. W tym 3 lata pracy w Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” na stanowisku Kierownik działu BHP i Ochrony środowiska oraz 4 lata pracy na stanowisku Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” i Elektrowni Chorzów. W 2008 roku Witek doł?czył do grupy energetycznej w ramach PricewaterhouseCoopers.    

Radosław Piekarz  jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Radek pracuje jako konsultant w w grupie podatków i opłat ekologicznych. Radek bierze udział w projektach zwi?zanych z zarz?dzaniem odpadami oraz opłata produktow?. Ponadto Radek specjalizuje się w rozliczaniu obowi?zków organizacji odzysku.    


Cezary Sowiński  jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Południowej Danii. Cezary jest Menedżerem w grupie podatków i opłat ekologicznych w PricewaterhouseCoopers w Polsce. Uczestniczył w wielu projektach zwi?zanych z zarz?dzaniem odpadami, opłat? produktow?, jak też brał czynny udział w pracach legislacyjnych zwi?zanych z prawodawstwem ekologicznym. Cezary posiada bogate doświadczenie w doradztwie ekologicznym dla największych firm działaj?cych na rynku polskim.

Monika Wojsz pracuje w PricewaterhouseCoopers od 2001 r. Jest Menadżerem w ziale Podatkowym. Monika świadczy usługi doradztwa w zakresie polskich i międzynarodowych zagadnień podatkowych. Posiada duże doświadczenie w rozwi?zywaniu kwestii podatkowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup kapitałowych, w szczególności przedsiębiorców strefowych. Monika specjalizuje się także w dziedzinie wsparcia przedsiębiorców w pozyskiwaniu różnych form pomocy publicznej, w tym środków pomocowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych. Monika jest również doradc? podatkowym.

Małgorzata Deptuła jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Europeistyka. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie doradzania przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków pomocowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zarz?dzaniu projektami współfinansowanymi z tych środków. W PricewaterhouseCoopers pracuje w dziale pomocy publicznej, uczestnicz?c w projektach zwi?zanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz dotacjami.

Mikołaj Woźniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowości. Mikołaj studiował także w ISCTE w Lizbonie. Od września 2003 roku pracuje w PricewaterhouseCoopers i obecnie zajmuje stanowisko Starszego Konsultanta w Dziale doradztwa podatkowego. Od stycznia 2007 roku jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Podczas swojej pracy w PricewaterhouseCoopers, Mikołaj zdobył bogate doświadczenie w zakresie świadczenia profesjonalnych usług doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów działaj?cych w różnych sektorach gospodarki, w tym w szczególności w sektorze chemicznym. Obecnie, Mikołaj specjalizuje się w analizie różnorodnych podatkowych aspektów występuj?cych w branży diagnostycznej i chemicznej, w tym także kwestiami zwi?zanymi z implementacj? systemu REACH. Mikołaj jest autorem szeregu artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Cena za udział w konferencji obejmuje prelekcję, materiały szkoleniowe, przerwę kawow? oraz lunch.  

Konferencja odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.  

"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin