Audyt prawny nieruchomości przed jej nabyciem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

1. Niezbędność i zakres audytu prawnego przed nabyciem nieruchomości
2. Porozumienia ws. przeprowadzenia audytu i ich warunki
3. Badanie stanu własności nieruchomości i jego zakres

 • Problematyka rękojmi wiary publicznej ksi?g wieczystych
 • Rodzaje i charakter poszczególnych materiałów źródłowych dotycz?cych nieruchomości

4. Badanie stanu prawnego obiektów znajduj?cych się na nieruchomości
5. Badanie przepisów prawa miejscowego dotycz?cych nieruchomości

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Gminny program rewitalizacji i przepisy wydawane na jego podstawie
 • Przepisy prawa miejscowego dotycz?ce obszarów ograniczonego użytkowania

6. Badanie obci?żeń prawnych nieruchomości

 • Obci?żenia ujawnione w księdze wieczystej
 • Inne obci?żenia

7. Oświadczenia właściciela nieruchomości jako element audytu prawnego nieruchomości i ich walor prawny

 • Oświadczenia odnosz?ce się do stanu prawnego i obci?żeń prawnych
 • Oświadczenia dotycz?ce stanu faktycznego

8. Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi jako element audytu nieruchomości gruntowej
9. Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
10. Obowi?zki władaj?cego powierzchni? ziemi odnośnie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
11. Obowi?zek przeprowadzenia remediacji w ramach ochrony powierzchni ziemi

 • Plan remediacji
 • Sposoby remediacji
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie obowi?zków zwi?zanych z remediacji
 • Koszty remediacji

UWAGA

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Dariusz Pluta – adwokat; Dariusz Pluta jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadz?cym praktykę adwokack? od 1996 roku. Głównymi dziedzinami jego zainteresowania i specjalizacji s? zagadnienia zwi?zane z obrotem i uregulowaniem praw do nieruchomości, sprawy z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego i prawa spadkowego.

Dariusz Pluta ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie postępowań s?dowych, reprezentuj?c klientów kancelarii przed s?dami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. Jest autorem publikacji dotycz?cych różnorodnych aspektów ustanawiania i regulowania praw do nieruchomości. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1989 rok).   W latach 1989-1991 był Sekretarzem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu RP oraz Sekretarzem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP, odbywaj?c międzynarodowe staże m.in. w Kancelarii Izby Gmin i Lordów Zjednoczonego Królestwa oraz Kancelarii Senatu Republiki Francuskiej. W 1991 roku był ekspertem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP i autorem projektu zmian w regulaminie Senatu RP. Za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa został odznaczony   Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2000 roku był ekspertem Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach ustawodawczych Komisji Sejmowych dotycz?cych ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”.   Wykładowca w zakresie prawa autorskiego i prasowego w ramach szkoleń prowadzonych przez Okręgow? Radę Adwokack? w Warszawie.

wspólnik kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy

  Krzysztof Dorywalski- adwokat

Krzysztof Dorywalski jest adwokatem, wspólnikiem kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy.

Doradca międzynarodowych inwestorów w Polsce, głównie z kapitałem francuskim i belgijskim. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń maj?tkowych i osobowych, prawie zobowi?zań, a także w prowadzeniu postępowań zarówno przed s?dami powszechnymi, administracyjnymi jak i polubownymi. Jest autorem publikacji w zakresie ubezpieczeń.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1996r. Pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Prowadzi praktykę adwokack? od 2002r. Od 2007 roku członek Komisji ds. Współpracy z Zagranic? przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!