24.11 Podatki w 2011


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
BRAK WOLNYCH MIEJSC

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Najistotniejsze zmiany, orzecznictwo, interpretacje

 

Koniec roku to dla przedsiębiorców konieczność zapoznania się z planowanymi zmianami przepisów podatkowych, maj?cych bezpośredni wpływ na działalność gospodarcz? firm.

 

Dlaczego warto wzi?ć udział?

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych uchwalonych lub planowanych zmian podatkowych, które wejd? w życie w 2011 r., jak również ich wpływu na funkcjonowanie podatników. Uczestnictwo w seminarium pozwoli na określenie konkretnych działań, które powinny być podjęte przez firmy celem dostosowania się do zmian.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy dyrektorów finansowych, pracowników działów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. rozliczeń podatkowych, prawników in-house, oraz kadrę zarz?dzaj?c? w firmach.
  

W programie:

 

 1. Zmiany w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT)
  • Zwolnienie od podatku dochodowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Doprecyzowanie przepisów dotycz?cych opodatkowania wymiany udziałów
  • Usunięcie w?tpliwości interpretacyjnych dotycz?cych ustalenia kosztów podatkowych w przypadku zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  • Rozszerzenie zasady kontynuacji wyceny składników maj?tku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  • Doprecyzowanie regulacji dotycz?cych zwolnienia z podatku wypłacanych dywidend oraz odsetek i należności licencyjnych
  • Uregulowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych
  • Dostosowanie treści przepisów ustaw o podatkach dochodowych do nowo wprowadzonej klasyfikacji PKWiU 2008  
  1. Zmiany w zakresie VAT
   • Dostosowanie treści przepisów ustawy o VAT do nowo wprowadzonej klasyfikacji PKWiU 2008
   • Uregulowanie katalogu usług zwolnionych z VAT
   • Dalsze odejście od zasady identyfikacji towarów i usług za pomoc? klasyfikacji statystycznych
   • Opodatkowanie wszelkich nieodpłatnych przekazań przez podatnika towarów należ?cych do jego przedsiębiorstwa
   • Doprecyzowanie regulacji dotycz?cej nieodpłatnego świadczenia usług
   • Zmiana w systemie naliczania i odliczania VAT w obrocie złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
   • Zmiany w zakresie rozliczania się współczynnikiem VAT
   • Zmiany w zakresie opodatkowania dostawy gazu w systemie gazowym oraz energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej
   • Wprowadzenie nowych stawek VAT
   • Czasowe podwyższenie stawek podatku VAT
   • Uregulowanie kwestii odliczenia podatku od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu
   1. Zmiany w zakresie podatku akcyzowego
    • Wprowadzenie przepisów w zakresie funkcjonowania systemu EMCS w Polsce
    • Wzrost stawek podatku akcyzowego dotycz?cych niektórych wyrobów akcyzowych  
    1. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej
     • Ułatwienia w składaniu dokumentów elektronicznych
     • Modyfikacja mechanizmu określenia wysokości stawki odsetek za zwłokę
     • Modyfikacja zasad udzielania ulg w spłacie zobowi?zań podatkowych, które stanowi? pomoc publiczn?
     • Usunięcie w?tpliwości interpretacyjnych w  zakresie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia  

    Partner merytoryczny:

    http://www.salans.com/en-GB/Locations/Warsaw.aspx
      

    Seminarium poprowadz?:

          Cezary Przygodzki

    Counsel, doradca podatkowy specjalizuj?cy się w zakresie podatków korporacyjnych. Doradzał m.in. w obszarach planowania oraz wdrażania krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych, projektach restrukturyzacji, optymalizacji transakcji towarowych i usługowych w zakresie VAT i CIT, zarz?dzaniu łańcuchem dostaw z perspektywy podatkowej, kompleksowych przegl?dach podatkowych z zakresu podatku VAT, CIT i podatku od nieruchomości, implementacji rozwi?zań w zakresie ryzyka podatkowego. Jest autorem licznych publikacji prasowych w zakresie zasad polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zamieszczanych zarówno w prasie specjalistycznej, jak i codziennej prasie ekonomicznej. Jest jednym ze współautorów Komentarza do Dyrektywy VAT opracowanego przez Ernst & Young.

    Szymon Daszuta

    Counsel, doradca podatkowy specjalizuj?cy się w doradztwie zwi?zanym z postępowaniami podatkowymi, kontrol? podatkow? i skarbow? oraz postępowaniami karno-skarbowymi. Reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w toku postępowań podatkowych i kontrolnych oraz przed s?dami administracyjnymi i NSA. Szymon uczestniczył w licznych projektach z zakresu postępowań wewnętrznych w zakresie reguł compliance. Przygotowywał analizy sytuacji kryzysowych, strategie ich skutecznego rozwi?zania i wewnętrzne procedury zapobiegaj?ce kryzysom. Rekomendowany jako specjalista w zakresie prawa podatkowego w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2009 edition i wyróżniony za „skuteczność w postępowaniach podatkowych”.

    Dariusz Stolarek
    Senior Associate, doradca podatkowy specjalizuj?cy się inwestycjach zagranicznych w sektorze nieruchomości w Polsce, w tworzeniu międzynarodowych struktur podatkowych obejmuj?cych planowanie i implementację struktur prowadzenia działalności operacyjnej przez zagranicznych inwestorów, opracowywaniu struktur finansowania działalności inwestycyjnej w Polsce oraz opracowywaniu scenariuszy zamykania inwestycji w Polsce. Dariusz ma również doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz w zakresie doradztwa dla sektora detalicznego.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------  

    Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

    Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

     

    Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

     

    Mapa dojazdu

    Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
    Close

    Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!