23.11 Zmiany w przepisach podatkowych 2011-2012


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Koniec roku to dla przedsiębiorców konieczność zapoznania się z planowanymi zmianami przepisów podatkowych, maj?cych bezpośredni wpływ na działalność gospodarcz? firm.

 

Dlaczego warto wzi?ć udział?

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi uczestników na zmiany jakie weszły w życie w trakcie roku 2011 oraz na planowane na 2012 nowelizacje w zakresie VAT, podatków dochodowych, a także postanowienia w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Omówimy najważniejsze zagadnienia w zakresie planowanych nowelizacji przepisów podatkowych maj?cych wpływ na prowadzon? w Polsce działalność gospodarcz? i inwestycyjn?. Przedmiotem seminarium będzie również omówienie najważniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych, które ukazały się w ostatnim czasie.

Czytaj artykuł >>>>

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, pracowników działów finansowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów prowadz?cych działalność gospodarcz? w Polsce oraz osób planuj?cych strategię podatkow? firm.

 

W programie:

I.                         Przegl?d najważniejszych zmian, które weszły w życie w tym roku:
  

1.               W zakresie podatku VAT

 ?                     Rozszerzenie zakresu opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów;

 ?                     Wprowadzenie ułatwień w zakresie rozliczenia importu towarów;

 ?                     Zmiana zasad rozliczania podatku w obrocie złomem i uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

 ?                     Wprowadzenie regulacji dotycz?cych refakturowania usług;

 ?                     Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwolnienia z VAT usług medycznych;

 ?                     Wprowadzenie możliwości odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

 ?                     Rozszerzenie zakresu stosowania stawki podatku 0% na dostawę środków transportu lotniczego;

 ?                     Wejście w życie zmian unijnego rozporz?dzenia wykonawczego VAT;

 ?                     Pozostałe zmiany.

2.             W zakresie podatków dochodowych

 ?                     Wprowadzenie możliwości korzystania z leasingu przez osoby fizyczne nieprowadz?ce działalności gospodarczej, tzw. leasing konsumencki;

 ?                     Uregulowanie kwestii przekształcenia przedsiębiorcy będ?cego osob? fizyczn? w jednoosobow? spółkę kapitałow?;

 ?                     Ujednolicenie zasad rozliczania różnic kursowych.

II.                 Planowane na 2012 rok zmiany i projekty zmian przepisów podatkowych.
  

1.           Uregulowanie kwestii rozliczania podatku dochodowego w zwi?zku z wprowadzeniem przepisów dotycz?cych inwestowania za pomoc? rachunków zbiorczych;

2.           Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych;

3.           Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla towarów stanowi?cych prezenty o małej wartości przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego;

4.           Wprowadzenie zmiany w zakresie sposobu zaokr?glania kwot podatku - utrata atrakcyjności tzw. lokat jednodniowych;

5.           Ustawa deregulacyjna:

 ?                     Rozszerzenie możliwości wyst?pienia do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego;

 ?                     Wprowadzenie dłuższego terminu na złożenie deklaracji w podatku od nieruchomości;

 ?                     Skrócenie okresu przedawnienia do 5 lat należności z tytułu składek ZUS.

III.     Zmiany dotycz?ce umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
  

1.           Umowa z Cyprem:

 ?                   Usunięcie możliwości zaliczenia na poczet zobowi?zań podatkowych w Polsce podatku należnego na Cyprze, który nie został zapłacony z uwagi na stosowane przez to państwo zwolnienia (tzw. klauzula tax sparing);

 ?                   Uzależnienie opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek cypryjskich od ich rezydencji podatkowej;

2.           Umowa z Malt?:

 ?                   Likwidacja zaliczenia podatku dochodowego, z którego pobrania zrezygnuje Malta (uzunięcie klauzuli tax sparing)

 ?                   Wprowadzenie modyfikachi definicji należności licencyjnych

3.           Planowane renegocjacje kolejnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

IV.             Przedstawienie najważniejszych orzeczeń i interpretacji prawa podatkowego.
  

1.           Podatki dochodowe

 ?                   Brak możliwości oszacowania przez organy podatkowe na podstawie wartości rynkowej przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport;

 ?                   Możliwość zaliczenia wydatków na nie w pełni umorzony środek trwały do kosztów uzyskania przychodów;

 ?                   Rozliczenia podatkowe akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej;

 ?                   Wypłata wynagrodzenia w formie niepieniężnej za umorzone udziały nie powoduje powstania przychodu.

2.           Podatek VAT

 ?                   Zwolnienie z VAT usług administracyjnych wykonywanych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach zawieranych umów ubezpieczenia;

 ?                   Opodatkowanie ubezpieczenia przedmiotu leasingu;

 ?                   Moment powstania obowi?zku podatkowego w przypadku dostawy lokali i budynków;

 ?                   Wył?czenie z opodatkowania podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

 ?                   Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług z rajów podatkowych;

 ?                   Opinia Rzecznika Generalnego w zakresie opodatkowania zbycia wierzytelności na gruncie podatku od wartości dodanej.

3.           Podatek od nieruchomości

 ?                   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotycz?cy opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych;

 ?                   Opodatkowanie linii kablowych ułożonych w kanalizacjach kablowych wchodz?cych w skład sieci;

 ?                   Stawki podatku od nieruchomości w przypadku złego stanu technicznego budynku.

4.           Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

 ?                   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie podatku od pożyczki udzielonej przez udziałowca spółce kapitałowej w latach 2007-2008;

 ?                   Nabycie działek rolnych, jako gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PCC;

 ?                   Nabycie akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej jest zwolnione z PCC.

Partner merytoryczny:

http://www.hoganlovells.com  

Seminarium poprowadz?:

    Andrzej Dębiec

W Hogan Lovells jest odpowiedzialny za działalność Departamentu Podatkowego i Grupy Infrastrukturalnej, jak również za kontakty z klientami francuskimi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z ł?czeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od roku 2008 jest ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Co roku Andrzej Dębiec pojawia się wśród "wysoce polecanych prawników" - ekspertów w zakresie prawa podatkowego według niezależnych, prestiżowych rankingów prawniczych.

Zbigniew Marczyk

Posiada 13-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej oraz prawnej podmiotów gospodarczych, polskich i międzynarodowych. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym, jak również dewizowym oraz prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie globalnym podmiotom, w efektywnym podatkowo strukturyzowaniu rozliczeń międzynarodowych, z wykorzystaniem korzystnych regulacji podatkowych innych jurysdykcji. Zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcz?c pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, oraz w postępowaniu przed organami podatkowymi i s?dami.

Joanna Fiema

Joanna posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej oraz prawnej podmiotów gospodarczych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zakres jej doświadczenia to kompleksowe doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu struktur międzynarodowych, z wykorzystaniem regulacji podatkowych innych państw. Bierze również udział w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i s?dami.


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!