14.09 Opodatkowanie działalności zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Koncepcja zagranicznego zakładu (permanent establishment)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne podmioty w Polsce nie  jest pozbawione problemów w zakresie właściwej interpretacji i stosowania przepisów o rozliczeniach podatkowych.

Przy spełnieniu pewnych warunków, prowadzenie takiej działalności może prowadzić do powstania tzw. zakładu. Na zagranicznym przedsiębiorcy mog? wówczas ci?żyć określone obowi?zki rejestracyjne, a część jego dochodów może podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Problem zakładu może dotyczyć także polskich przedsiębiorców prowadz?cych lub zamierzaj?cych prowadzić działalność gospodarcz? za granic?.

Artykuł >>>

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium omówimy istotne kwestie zwi?zane z tematem zakładu, jak również zagadnienia podatkowe, typowe dla działalności podmiotów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców francuskich. Przeanalizujemy wszystkie te kwestie podatkowe, które wynikaj? z polskich przepisów podatkowych oraz polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Seminarium skierowane jest do:

Osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, menedżerów oraz do specjalistów podatkowych pracuj?cych w przedsiębiorstwach prowadz?cych lub zamierzaj?cych prowadzić działalność gospodarcz? w Polsce, a także firmy polskie prowadz?ce działalność za granic?.

W programie:

1. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów w Polsce  

• Ograniczony obowi?zek podatkowy w Polsce
• Specyficzne zasady dotycz?ce wybranych kategorii dochodów (przychodów)nierezydentów rodz?ce obowi?zek poboru podatku u źródła
• Dochody nierezydentów osi?gane przez tzw. zagraniczny zakład

2. Zakład w Polsce i jego opodatkowanie– zasady i praktyka

• Zakład w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym
• Stała placówka jako zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce
• Prace budowlane, montażowe i instalacyjne - szczególny sposób określania istnienia zakładu
• Zależny agent jako zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce
• Rodzaje działalności zagranicznych podmiotów w Polsce niepowoduj?ce powstania zakładu
• Oddział i przedstawicielstwo a kwestia zakładu
• Podstawowe zasady opodatkowania zakładu w Polsce

3. Jak przypisać zysk do zakładu?

• Ogólne zasady alokacji zysków do zakładu
• Praktyka polskich organów podatkowych w zakresie ustalania zysków zakładu – różne podejścia
• Doświadczenia praktyczne w Polsce

Partner merytoryczny:

http://www.pwc.com/pl/pl

Seminarium poprowadz?:

  Magdalena Zasiewska

W PwC odpowiada za rozwój usług doradczych skierowanych do firm z kapitałem francuskim. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dużych transakcji kapitałowych, w tym poł?czeń i sprzedaży podmiotów zagranicznych lub ich wydzielonych części. Specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i handlu detalicznego. Jest autork? wielu publikacji, zarówno w ogólnopolskiej prasie, jak i w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.  

  
Weronika Missala

Menedżer w Zespole Międzynarodowego Planowania Podatkowego PwC. Posiada doświadczenie w zakresie bież?cego doradztwa podmiotom gospodarczym działaj?cym w różnych sektorach rynku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Brała udział w projektach zwi?zanych z opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych struktur prawno-podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych we Francji o tematyce Prawo Handlowe Europejskie i Międzynarodowe. Weronika jest licencjonowanym doradc? podatkowym oraz radc? prawnym.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.    

 

 

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>
    

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!