06.10 Monitoring a ochrona prywatności w miejscu pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Jeszcze do niedawna problem monitoringu pracowników w miejscu pracy i poza nim, a tym samym ingerencji w ich prywatność, nie istniał. Jednak rozwój, z jednej strony - możliwości kontrolowania pracowników za spraw? nowych, łatwo dostępnych technologii, a z drugiej - wzrost świadomości pracowników, co do przysługuj?cych im praw spowodował, iż zagadnienie dopuszczalności ingerencji pracodawcy w prywatność pracowników stało się przedmiotem wielu dyskusji.

Czytaj artykuł >>>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć ?

 

Stare powiedzenie "Gdzie kota nie ma, tam myszy harcuj?" wskazuje, że pewien stopień kontroli pracowników od zawsze był konieczności?.

 

Dlatego dobrze wiedzieć, gdzie leż? prawne granice monitoringu pracowników i co w praktyce zrobić, aby sprawnie się między nimi poruszać, nie naruszaj?c prywatności pracowników. Pozwoli to pracodawcom unikn?ć dotkliwych finansowo skutków pozwów o naruszenie dóbr osobistych pracownika czy o stosowanie mobbingu.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy przede wszystkim osoby kieruj?ce działami HR oraz działami prawnymi, ale także menedżerów innych działów, w których w praktyce monitoring pracowników ma miejsce.

 

W programie, m.in.:

 

 ?                 Czy interes pracodawcy może usprawiedliwiać monitorowanie aktywności pracownika w pracy i poza ni??

 ?                 Jakie s? ramy prawne stosowania monitoringu pracowników w Polsce i co na to S?d Najwyższy?

 ?                 Jakie s? możliwe rodzaje ingerencji w prywatność pracownika, w miejscu pracy i poza nim?

 ?                 Jakie kroki podj?ć, aby legalnie monitorować pracowników?

 ?                 Jakie s? skutki naruszenia prywatności pracowników?

 ?                 WARSZTATY: rozwi?zywanie praktycznych problemów na przykładzie kazusów

 ?                 Konsultacje indywidualne: pytania i odpowiedzi

 

 

Partner merytoryczny:


http://www.eversheds.pl/  

 

Seminarium poprowadz?:

 

Magdalena Nowicka

Aplikant radcowski. Magdalena specjalizuje się w prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie w sprawach dotycz?cych nawi?zywania i rozwi?zywania stosunku pracy, a także w sporz?dzaniu wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy oraz w zakresie powoływania rad pracowników. Doskonale orientuje się w zagadnieniach zwi?zanych z zatrudnieniem i czasem pracy kierowców.

      

Agata Mierzwa

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie anty-dyskryminacyjnym. Doradza pracodawcom przy restrukturyzacjach płac i zatrudnienia, zwolnieniach grupowych, tworzeniu rad pracowniczych, w tym rad europejskich, oraz negocjacjach ze zwi?zkami zawodowymi. Zajmuje się także bież?c? obsług? firm w zakresie ich codziennych relacji z indywidualnymi pracownikami. Posiada doświadczenie w opracowywaniu taktyki procesowej i prowadzeniu sporów s?dowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotycz?cych mobbingu i dyskryminacji. Przeprowadza także postępowania wyjaśniaj?ce w razie zaistnienia przypuszczenia stosowania mobbingu lub molestowania.


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!