Aktualności firm stowarzyszonych

Zmiany w cenach transferowych

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dział Podatkowy w Kochański Zięba i Partnerzy organizuje cykliczne śniadania podatkowe. Tym razem śniadanie dotyczące tematyki cen transferowych odbędzie się w siedzibie naszego krakowskiego biura. Dlatego chcielibyśmy skierować zaproszenie do wszystkich zainteresowanych tą tematyką osób. Podczas planowanego śniadania podatkowego omówione zostaną istotne zmiany regulacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p>

>

Spotkanie ma charakter nieodpłatny i odbędzie się 3 marca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie naszej kancelarii (ul. Pilotów 2E, BENACO, Kraków).

W obliczu nowych przepisów prawnych, tematyka cen transferowych stanowić będzie istotne ryzyko regulacyjne dla grup kapitałowych. Obowi?zki zwi?zane z minimalizowaniem tego ryzyka s? zazwyczaj pełnione przez dyrektorów finansowych, głównych księgowych lub doradców podatkowych.

Organizowane przez nas śniadanie podatkowe prowadzone będzie w formie porównania dotychczasowych i obecnych regulacji dotycz?cych cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:

  • definicja powi?zań kapitałowych i osobowych;
  • rodzaje transakcji i zdarzeń podlegaj?cych regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegaj? obowi?zkowi dokumentacyjnemu;
  • zakres obowi?zków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local file, benchmark study, master file, country-by-country reporting;
  • nowe obowi?zki i odpowiedzialności członków zarz?du w zakresie cen transferowych.  

Przedstawione powyżej zagadnienia zostan? uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniaj?cym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotycz?cych cen transferowych kształtowany przez OECD.

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia do osób, które mog? być zainteresowane powyższymi zagadnieniami. Zazwyczaj s? to osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektora finansowego, głównego księgowego lub doradcy podatkowego.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w organizowanym przez nas śniadaniu podatkowym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 lutego pod adresem akademia@kochanski.pl

Zachęcamy do zapoznania się z broszur? informacyjn? naszej praktyki cen transferowych:
https://www.kochanski.pl/wp-content/uploads/2016/08/ceny-transferowe-broszura-informacyjna.pdf

Zgłoszenia: akademia@kochanski.pl

Tomasz Zaleski
Doradca podatkowy, Partner
Szef Praktyki Prawa Podatkowego

Szymon Balcerzak
Prawnik, Analityk
Szef Zespołu Cen Transferowych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin