Analizy i badania

Wzrost na dopalaczu rządowo-inwestycyjnym

<p style="text-align: justify;">Podobnie jak w III kw., głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w IV kw. był popyt krajowy, którego wkład do dynamiki PKB wyniósł 3,9 pkt. proc. wobec 3,1 pkt. proc. w III kw. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w porównaniu z III kw. w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie dynamiki spożycia publicznego (wzrost wkładu z 0,5 do 0,9 pkt. proc.).</p>

>

Czynnikiem dynamizuj?cym wzrost gospodarczy były również inwestycje (wzrost wkładu z 0,9 do 1,3 pkt. proc.), które – dzięki przyspieszeniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 - zwiększyły się o 4,9% r/r wobec 4,6% r/r w III kw. Z kolei mimo dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy tempo wzrostu konsumpcji prywatnej nie zmieniło się w porównaniu z III kw. i wyniosło 3,1% r/r (spadek wkładu z 1,8 do 1,5 pkt. proc.).

Wzrost PKB był również wspierany przez zwiększenie kontrybucji zapasów z -0,1 pkt. proc w III kw. do 0,2 pkt. proc., który w znacznym stopniu ograniczył niekorzystny wpływ eksportu netto na dynamikę PKB (spadek wkładu z 0,4 pkt. proc. do zera). Zmniejszenie wkładu eksportu netto był efektem silniejszego przyspieszenia wzrostu import_u (z 3,1% r/r w III kw. do 9,4% r/r) niż eksportu (z 3,9% r/r do 9,1% r/r). Podobnie jak w poprzednich latach w całym 2015 r. wzrost eksportu (6,5%) był szybszy niż wzrost PKB, w wyniku czego udział eksportu w PKB osi?gn?ł poziom najwyższy w historii (49,2%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin