Analizy i badania

Wzrost cen żywności na światowym rynku nabiera rozpędu

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się we wrześniu do 170,9 pkt. wobec 166,0 pkt. w sierpniu (+2,9% m/m – por. AGROpuls z 06.10.2016). Jednocześnie jest to drugi miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+10,0% r/r we wrześniu wobec +7,1% w sierpniu). Przedmiotem poniższej analizy jest ocena trwałości wzrostu cen żywności na świecie oraz jego wpływu na inflację w Polsce.</p>

>

Indeks cen żywności FAO obrazuje wysokość cen żywności na świecie w porównaniu do ich średniego poziomu w latach 2002-2004. Tym samym bież?ca wartość indeksu (170,9 pkt.) wskazuje, że ceny żywności na świecie były we wrześniu br. o 70,9% wyższe niż w latach 2002-2004. Indeks stanowi średni? ważon? 5 subindeksów cen podstawowych rodzajów żywności: mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru. Wagi poszczególnych składowych odzwierciedlaj? udział poszczególnych kategorii w światowym eksporcie żywności w latach 2002-2004.

Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (+13,8% m/m), cukru (+6,7% m/m), oleju roślinnego (+1,7% m/m) oraz mięsa (+0,2% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen zbóż (-1,9% m/m). W ujęciu rocznym, wyższe tempo wzrostu światowych cen żywności wynikało ze zwiększenia dynamiki cen cukru (81,0% r/r we wrześniu wobec 75,1% w sierpniu), produktów mlecznych (23,7% wobec 14,1%), oleju roślinnego (28,1% wobec 25,3%) oraz mięsa (-2,4% wobec -4,4%), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało obniżenie dynamiki cen zbóż (-8,9% r/r wobec -7,4%).

Kontynuacja wzrostu cen produktów mlecznych jest efektem wejścia światowego rynku we wzrostow? fazę cyklu w II kw. br. Wynika ona z obniżenia dynamiki produkcji mleka wśród głównych eksporterów produktów mlecznych oraz jednoczesnego silnego ożywienia popytu na produkty mleczne w Chinach (por. AGROmapa z 07.09.2016). Z uwagi na nisk? elastyczność cenow? podaży, jak?  charakteryzuje się branża mleczna, oczekujemy, że wzrost cen produktów mlecznych będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach.

Silny wzrost światowych cen cukru, które pomiędzy sierpniem 2015 r. a wrześniem br. zwiększyły się o 86,8%, wynika z utrzymuj?cego się od 2015 r. spadku jego światowych zapasów. Jest on zwi?zany z niższ? na tle historycznym produkcj? cukru wśród części głównych producentów trzciny cukrowej (m.in. Indii, Chin oraz Tajlandii) przy jednoczesnym wzroście światowego spożycia cukru. W naszej ocenie istnieje niskie prawdopodobieństwo szybkiej odbudowy światowych zapasów cukru, dlatego uważamy, że w najbliższych miesi?cach wzrost jego cen będzie kontynuowany.

Utrzymuj?cy się wzrostowy trend cen oleju roślinnego jest efektem malej?cych w ostatnich latach zapasów roślin oleistych. Zgodnie z prognozami USDA relacja zapasów końcowych oraz spożycia na rynku roślin oleistych zmniejszy się w sezonie 2016/2017 do 16,2%, co będzie jej najniższym poziomem od sezonu 2014/2015. Redukcja zapasów jest skutkiem utrzymuj?cego się od dwóch lat wyższego zużycia roślin oleistych od ich produkcji. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu zużycia roślin oleistych, a w konsekwencji wzrostu cen oleju roślinnego będ? rosn?ce ceny ropy naftowej, zwiększaj?ce relatywn? konkurencyjność cenow? biopaliw (por. AGROmapa z 07.09.2016).

W ostatnich miesi?cach widoczny jest również wzrost cen mięsa. Jest on widoczny szczególnie w przypadku wieprzowiny oraz drobiu, co zwi?zane jest z silnym popytem na te gatunki mięsa ze strony krajów Azji Południowo-Wschodniej. W przypadku mięsa wołowego czynnikiem ograniczaj?cym wzrost cen pozostaj? nadal relatywnie niskie ceny mleka, które oddziałuj? w kierunku wyższej podaży tego gatunku mięsa. Uważamy, że w najbliższych miesi?cach na światowych rynkach można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen mięsa, w szczególności wieprzowiny. Co więcej, wejście światowego rynku mleka we wzrostow? fazę cyklu będzie oddziaływało w kierunku ograniczenia podaży mięsa wołowego, a w konsekwencji wzrostu jego ceny.

Spadek utrzymuje się nadal w przypadku cen zbóż, które we wrześniu br. osi?gnęły najniższy poziom od października 2006 r. Obniżaj?ce się ceny zbóż s? efektem ich rosn?cej nadpodaży na globalnym rynku. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Rady Zbożowej relacja zapasów końcowych i spożycia na rynku zbóż w sezonie 2016/2017 zwiększy się do 24,1% wobec 23,8% w sezonie 2015/2016. W efekcie prawdopodobieństwo znacz?cego wzrostu cen zbóż w najbliższych kwartałach pozostaje niskie.

Struktura wzrostu cen żywności na świecie stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.04.2016). Z uwagi na siln? globaln? integrację rynków rolnych, można oczekiwać, że rosn?ce ceny żywności na świecie będ? oddziaływać w kierunku wzrostu cen żywności w Polsce. W IV kw. br. oraz w I poł. 2017 r. wzrost cen żywności widoczny będzie w naszej ocenie szczególnie w przypadku mięsa, produktów mlecznych oraz cukru. Przeciwny wpływ na inflację będ? miały niższe ceny owoców i warzyw z uwagi na efekty wysokiej bazy sprzed roku zwi?zane z ubiegłoroczn? susz?. Ponadto ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.) inflacja silnie zwiększy się do 1,8% r/r w I kw. 2017 r. W II poł. 2017 r. oczekujemy lekkiego spadku inflacji. Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony przeciwny efekt będ? miały stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw. Dodatkowo oczekujemy spadku dynamiki cen żywności z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z II poł. 2016 r. Oczekujemy, że w 2017 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 1,8%. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? kształtowanie się cen ropy na światowym rynku oraz zmiany szacunków dotycz?cych globalnej sytuacji popytowopodażowej głównych produktów rolnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wzrost cen żywności na światowym rynku nabiera rozpędu

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się we wrześniu do 170,9 pkt. wobec 166,0 pkt. w sierpniu (+2,9% m/m – por. AGROpuls z 06.10.2016). Jednocześnie jest to drugi miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+10,0% r/r we wrześniu wobec +7,1% w sierpniu). Przedmiotem poniższej analizy jest ocena trwałości wzrostu cen żywności na świecie oraz jego wpływu na inflację w Polsce.</p>

>

Indeks cen żywności FAO obrazuje wysokość cen żywności na świecie w porównaniu do ich średniego poziomu w latach 2002-2004. Tym samym bież?ca wartość indeksu (170,9 pkt.) wskazuje, że ceny żywności na świecie były we wrześniu br. o 70,9% wyższe niż w latach 2002-2004. Indeks stanowi średni? ważon? 5 subindeksów cen podstawowych rodzajów żywności: mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru. Wagi poszczególnych składowych odzwierciedlaj? udział poszczególnych kategorii w światowym eksporcie żywności w latach 2002-2004.

Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (+13,8% m/m), cukru (+6,7% m/m), oleju roślinnego (+1,7% m/m) oraz mięsa (+0,2% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen zbóż (-1,9% m/m). W ujęciu rocznym, wyższe tempo wzrostu światowych cen żywności wynikało ze zwiększenia dynamiki cen cukru (81,0% r/r we wrześniu wobec 75,1% w sierpniu), produktów mlecznych (23,7% wobec 14,1%), oleju roślinnego (28,1% wobec 25,3%) oraz mięsa (-2,4% wobec -4,4%), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało obniżenie dynamiki cen zbóż (-8,9% r/r wobec -7,4%).

Kontynuacja wzrostu cen produktów mlecznych jest efektem wejścia światowego rynku we wzrostow? fazę cyklu w II kw. br. Wynika ona z obniżenia dynamiki produkcji mleka wśród głównych eksporterów produktów mlecznych oraz jednoczesnego silnego ożywienia popytu na produkty mleczne w Chinach (por. AGROmapa z 07.09.2016). Z uwagi na nisk? elastyczność cenow? podaży, jak?  charakteryzuje się branża mleczna, oczekujemy, że wzrost cen produktów mlecznych będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach.

Silny wzrost światowych cen cukru, które pomiędzy sierpniem 2015 r. a wrześniem br. zwiększyły się o 86,8%, wynika z utrzymuj?cego się od 2015 r. spadku jego światowych zapasów. Jest on zwi?zany z niższ? na tle historycznym produkcj? cukru wśród części głównych producentów trzciny cukrowej (m.in. Indii, Chin oraz Tajlandii) przy jednoczesnym wzroście światowego spożycia cukru. W naszej ocenie istnieje niskie prawdopodobieństwo szybkiej odbudowy światowych zapasów cukru, dlatego uważamy, że w najbliższych miesi?cach wzrost jego cen będzie kontynuowany.

Utrzymuj?cy się wzrostowy trend cen oleju roślinnego jest efektem malej?cych w ostatnich latach zapasów roślin oleistych. Zgodnie z prognozami USDA relacja zapasów końcowych oraz spożycia na rynku roślin oleistych zmniejszy się w sezonie 2016/2017 do 16,2%, co będzie jej najniższym poziomem od sezonu 2014/2015. Redukcja zapasów jest skutkiem utrzymuj?cego się od dwóch lat wyższego zużycia roślin oleistych od ich produkcji. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu zużycia roślin oleistych, a w konsekwencji wzrostu cen oleju roślinnego będ? rosn?ce ceny ropy naftowej, zwiększaj?ce relatywn? konkurencyjność cenow? biopaliw (por. AGROmapa z 07.09.2016).

W ostatnich miesi?cach widoczny jest również wzrost cen mięsa. Jest on widoczny szczególnie w przypadku wieprzowiny oraz drobiu, co zwi?zane jest z silnym popytem na te gatunki mięsa ze strony krajów Azji Południowo-Wschodniej. W przypadku mięsa wołowego czynnikiem ograniczaj?cym wzrost cen pozostaj? nadal relatywnie niskie ceny mleka, które oddziałuj? w kierunku wyższej podaży tego gatunku mięsa. Uważamy, że w najbliższych miesi?cach na światowych rynkach można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen mięsa, w szczególności wieprzowiny. Co więcej, wejście światowego rynku mleka we wzrostow? fazę cyklu będzie oddziaływało w kierunku ograniczenia podaży mięsa wołowego, a w konsekwencji wzrostu jego ceny.

Spadek utrzymuje się nadal w przypadku cen zbóż, które we wrześniu br. osi?gnęły najniższy poziom od października 2006 r. Obniżaj?ce się ceny zbóż s? efektem ich rosn?cej nadpodaży na globalnym rynku. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Rady Zbożowej relacja zapasów końcowych i spożycia na rynku zbóż w sezonie 2016/2017 zwiększy się do 24,1% wobec 23,8% w sezonie 2015/2016. W efekcie prawdopodobieństwo znacz?cego wzrostu cen zbóż w najbliższych kwartałach pozostaje niskie.

Struktura wzrostu cen żywności na świecie stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.04.2016). Z uwagi na siln? globaln? integrację rynków rolnych, można oczekiwać, że rosn?ce ceny żywności na świecie będ? oddziaływać w kierunku wzrostu cen żywności w Polsce. W IV kw. br. oraz w I poł. 2017 r. wzrost cen żywności widoczny będzie w naszej ocenie szczególnie w przypadku mięsa, produktów mlecznych oraz cukru. Przeciwny wpływ na inflację będ? miały niższe ceny owoców i warzyw z uwagi na efekty wysokiej bazy sprzed roku zwi?zane z ubiegłoroczn? susz?. Ponadto ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.) inflacja silnie zwiększy się do 1,8% r/r w I kw. 2017 r. W II poł. 2017 r. oczekujemy lekkiego spadku inflacji. Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony przeciwny efekt będ? miały stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw. Dodatkowo oczekujemy spadku dynamiki cen żywności z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z II poł. 2016 r. Oczekujemy, że w 2017 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 1,8%. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? kształtowanie się cen ropy na światowym rynku oraz zmiany szacunków dotycz?cych globalnej sytuacji popytowopodażowej głównych produktów rolnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.