Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowano Minutes z październikowego posiedzenia FOMC

<p style="text-align: justify;">W zapisie dyskusji po raz pierwszy znalazło się bezpośrednie odwołanie do grudniowego posiedzenia jako możliwego momentu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej. Wskazano, iż w przypadku gdy nie wystąpią szoki w gospodarce oraz napływające dane potwierdzą kontynuację poprawy na rynku pracy i wysokie prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie, grudniowe posiedzenie może być odpowiednim terminem dla pierwszej podwyżki stóp procentowych.</p>

>

Jednocześnie większość członków FOMC uważa, że ryzyka zewnętrzne dla amerykańskiej gospodarki się zmniejszyły, a rynek pracy jest blisko równowagi. Co więcej, członkowie FOMC zgadzaj? się, iż ważniejsze od terminu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej jest jej tempo, a normalizacja ta powinna być stopniowa. Październikowe wyraźnie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy, wskazuj?ce zarówno na silne zwiększenie zatrudnienia i jednoczesne przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, sygnalizuj?ce rosn?c? presję płacow?, ukazały się po październikowym posiedzeniu (por MAKROmapa z 9.11.2015). W kontekście treści Minutes uważamy tym samym, że dane te stanowić będ? silny argument dla FED, iż rynek pracy osi?gn?ł już stan równowagi, a prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie wyraźnie wzrosło. Treść Minutes stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w grudniu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowano Minutes z październikowego posiedzenia FOMC

<p style="text-align: justify;">W zapisie dyskusji po raz pierwszy znalazło się bezpośrednie odwołanie do grudniowego posiedzenia jako możliwego momentu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej. Wskazano, iż w przypadku gdy nie wystąpią szoki w gospodarce oraz napływające dane potwierdzą kontynuację poprawy na rynku pracy i wysokie prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie, grudniowe posiedzenie może być odpowiednim terminem dla pierwszej podwyżki stóp procentowych.</p>

>

Jednocześnie większość członków FOMC uważa, że ryzyka zewnętrzne dla amerykańskiej gospodarki się zmniejszyły, a rynek pracy jest blisko równowagi. Co więcej, członkowie FOMC zgadzaj? się, iż ważniejsze od terminu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej jest jej tempo, a normalizacja ta powinna być stopniowa. Październikowe wyraźnie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy, wskazuj?ce zarówno na silne zwiększenie zatrudnienia i jednoczesne przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, sygnalizuj?ce rosn?c? presję płacow?, ukazały się po październikowym posiedzeniu (por MAKROmapa z 9.11.2015). W kontekście treści Minutes uważamy tym samym, że dane te stanowić będ? silny argument dla FED, iż rynek pracy osi?gn?ł już stan równowagi, a prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie wyraźnie wzrosło. Treść Minutes stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w grudniu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin