Komitety

Uwagi Komitetu "Prawo Zamówień Publicznych" Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W imieniu członków Komitetu PZP, działającego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pragniemy przedstawić najistotniejsze uwagi do projektu nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 21 stycznia 2019 r. (dalej jako: „Projekt Ustawy”).

 

         I.               Najważniejsze zmiany zawarte w Projekcie Ustawy

1. Zmiany natury ogólnej:

1.1.   Wprowadzenie zasady efektywności;

1.2.   Wprowadzenie zasady współdziałania zamawiaj?cego z wykonawc? na etapie realizacji zamówienia;

1.3.   Dialog konkurencyjny;

1.4.   Obowi?zkowa analiza potrzeb zamawiaj?cego;

1.5.   Publikowanie ogłoszeń w jednym miejscu;

1.6.   Ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia;

1.7.   Wzmocnienie roli Prezesa UZP;

1.8.   Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego; katalog klauzul abuzywnych;

1.9.   Waloryzacja

1.10. Zamówienia podprogowe z myśl? o MŚP;

1.11. Informacja zwrotna dla uczestników postępowania;

1.12. Nowa przesłanka unieważnienia umowy.

2. Zmiany dotycz?ce środków ochrony prawnej:

2.1.   zasada - trzyosobowe składy arbitrów w KIO;

2.2.   składanie odwołań w pełnym zakresie będzie możliwe także dla zamówień poniżej progów UE; zaskarżanie postanowień umownych;

2.3.   Postępowanie koncyliacyjne;

2.4.   uchylenia zakazu zawarcia umowy w przypadku postępowań, w których wnoszone s? odwołania zawieraj?ce braki formalne  (np. nieopłacone);

2.5.   jeden s?d do rozpoznawania  skarg na orzeczenia KIO;

2.6.   dłuższy termin wnoszenia skarg do s?du na orzeczenia KIO (14 dni);

2.7.   opłata od skargi na orzeczenie KIO ma zostać zmniejszona i wynosić 3-krotność opłaty od odwołania;

2.8.   możliwość ż?dania uzyskania odszkodowania za zawarcie umowy z naruszeniem ustawy PZP.

PEŁNA TREŚĆ ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU USTAWY >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin