Analizy i badania

UOKiK zaostrzył politykę karania przedsiębiorców

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">UOKiK podsumował swoją działalność za 2017 roku, to ponad 900 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Nałożenie kar na przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 223 mln zł wskazuje na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.</p>

>

UOKiK w 2017 roku wszcz?ł 96 postępowań wyjaśniaj?cych oraz antymonopolowych. Najgłośniejszym i zarazem zakończonym wydaniem najwyższej kary było rozbicie kartelu producentów płyt drewnopochodnych, gdzie urz?d nałożył ł?czne kary na przedsiębiorców w wysokości 135mln zł. Po rozbitym kartelu producentów cementu jest to jedna z najwyższych kar nałożonych przez UOKiK. Wysokość została obniżona w wyniku zastosowania programu łagodzenia kar (leniency) w wyniku, czego jeden z przedsiębiorców bior?cych udział w kartelu ujawnił proceder.

Statycznie ilość nałożonych na przedsiębiorców kar wzrosła dwukrotnie w stosunku do 2016 roku (106,8 mln zł i 47mln w 2015 roku). Wnika z tego, że polityka Prezesa UOKiK konsekwentnie nastawiona jest na surowe karanie przedsiębiorców łami?cych prawo konkurencji. Z drugiej jednak strony można zauważyć jednocześnie tendencję do korzystania z tzw. wyst?pień miękkich, czyli wezwania UOKiK do udzielenia wyjaśnień lub wezwania do zaprzestania naruszeń. Tego typu podejście jest bardzo pomocne zwłaszcza w przypadku małych firm lub dopiero zaczynaj?cych, które musz? konkurować z dużymi korporacjami, a nałożenie kary mogłoby doprowadzić do zakończenia działalności.

UOKiK korzystał również z przeszukań, jako narzędzia postępowania antymonopolowego znacznie częściej niż w latach ubiegłych (2 - 2015, 5 - 2016, 9 - 2017). Cały czas można również zauważyć, że jest duża tendencja do ochrony najsłabszych, czyli konsumentów. Po aferze Amber Gold, UOKiK cały czas monitoruje przedsiębiorstwa udzielaj?ce tzw. szybkich pożyczek oraz parabanki. Tylko w październiku br. można wyczytać na stronie urzędu, że Prezes przedstawił zarzuty firmie Złotówka oraz Euroexpert za tzw. rolowanie pożyczek, co jest sprzeczne z ustaw? o kredycie konsumenckim (W 2017 r. Prezes UOKiK wydał 9 decyzji z tej branży na 60 wszczętych postępowań - Net Credit,  Meritum Polska,  Incredit,  Provident Polska,  Wonga.pl,  Compass Money,  EGF Council,  Council,  For you).

UOKiK również w 2018 będzie kontynuował weryfikowanie działań banków w zakresie informowania konsumentów o zmianach regulaminów czy cenników za pośrednictwem trwałych nośników. Kontrolowane były również banki, które udzielaj? kredytów hipotecznych pod k?tem wzorców umów, regulaminów i aneksów do umów kredytów.

Można zatem zauważyć, że UOKiK konsekwentnie d?ży do zwiększenie ilości kontroli i świadomości zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. W ramach Krajowego Programu Nadzoru Rynku przyjętego przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów Działania w 2018 roku nie odbiegaj? od tych z lat ubiegłych i skupiać się będ? na ochronie konsumentów oraz zwiększania świadomości przedsiębiorców.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 32* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY

Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin