Ulga podtkowa na badania i rozwój – nowe atrakcyjne rozwiązania

<p style="text-align: justify;">W listopadzie 2016 r., Sejm znowelizował przepisy dotyczące ulgi podatkowej na badania i rozwój. W 2017 r. ulga będzie znacznie atrakcyjniejsza, w szczególności dla dużych przedsiębiorców.</p>

>

Polska w dalszym ci?gu zajmuje odległe miejsca w rankingach wydatków na badania i rozwój w proporcji do PKB. Wg ostatnich danych OECD, sięgały one 0,9% PKB. St?d podejmowane przez rz?d działania zmierzaj?ce do aktywizowania przedsiębiorców w wydatkowaniu środków na ten cel. Oprócz funduszy UE finansuj?cych projekty badawcze, s? to w szczególności ulgi podatkowe.

Pocz?wszy od 2016 r., dotychczasow?, rzadko wykorzystywan? ulgę w podatkach dochodowych na zakup nowych technologii, zast?piła nowa ulga innowacyjna, o szerszym zakresie zastosowania. Pozwala ona skorzystać z dodatkowego odliczenia od dochodu części kosztów poniesionych na wykonywanie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Ostatnie zmiany zwiększ? jej dość ograniczon? dotychczas atrakcyjność.

Szeroki zakres zastosowania

W odróżnieniu od ulgi obowi?zuj?cej w poprzednich latach, znacznie szerszy jest zakres działalności daj?cej prawo do skorzystania z ulgi. Do skorzystania z niej uprawnia prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozumianej jako:

  • Podejmowana w sposób systematyczny działalność twórcza,
  • Maj?ca na celu zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań,
  • Obejmuj?ca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Badania naukowe i prace rozwojowe obejmuj? szerokie spektrum działań:

  • Badania podstawowe – teoretyczne badania w zakresie nauk podstawowych (rzadko występuj?ce w praktyce biznesowej),
  • Badania stosowane – badania maj?ce na celu zdobycie nowej wiedzy, ukierunkowane na zastosowania praktyczne,
  • Badania przemysłowe – badania zmierzaj?ce do opracowania nowych lub znacz?co ulepszonych produktów, procesów i usług,
  • Prace rozwojowe – ł?czenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy z obszaru nauki, technologii i zarz?dzania w celu planowania produkcji i opracowania nowych lub znacz?co ulepszonych produktów, procesów i usług, z wył?czeniem rutynowych zmian (w tym m.in. projekty demonstracyjne, pilotażowe itp.).

Pozwala to na relatywnie szerok? interpretację i zakwalifikowanie do zastosowania ulgi wielu obszarów działalności zwi?zanej m.in. z opracowywaniem nowych produktów, usług, czy wprowadzaniem innowacji organizacyjnych.

Rodzaje wydatków objętych ulg? i wysokość odliczenia

Poniższa tabela prezentuje kategorie wydatków na działalność badawczo-rozwojow?, daj?ce prawo do odliczeń w ramach ulgi.

W przypadku Małych i Średnich przedsiębiorstw, obecnie progi te wynosz? 30% i 20% zaś po zmianie, wynios? 50% w każdym przypadku.

W praktyce, oznacza to, że np. duży przedsiębiorca, który w 2017 r. poniesie 1 mln zł kosztów osobowych działalności badawczo-rozwojowej i 0,5 mln zł kosztów pozostałych (np. amortyzacja i nabycie materiałów), oprócz możliwości odliczenia tych wydatków od dochodu w ramach kosztów uzyskania przychodu, będzie mógł obniżyć dochód do opodatkowania o dodatkowe 650 tys. zł. Oznacza to, że zaoszczędzi 123 tys. zł podatku. Jest to więc istotne dodatkowe dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej.

Warto jednak podkreślić, że przedsiębiorcy działaj?cy na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, nie będ? mogli skorzystać z ulgi. W ich przypadku jednak, mog? oni skorzystać dostępnych w SSE limitów zwolnień podatkowych, jeżeli uwzględnili działalność badawczo-rozwojow? w biznes-planie do zezwolenia strefowego. W takim wypadku, uzyskaj? oni zwolnienie w wysokości średnio od 35 do 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od regionu, z wyj?tkiem woj. Mazowieckiego, gdzie limity te s? niższe). Przedsiębiorcy działaj?cy na terenie SSE, którzy nie dopiero planuj? rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, powinni przeanalizować, które z rozwi?zań będzie dla nich bardziej atrakcyjne. W przypadku chęci skorzystania z ulgi B+R warto rozważyć wydzielenie tej działalności do odrębnego podmiotu prawnego, który nie będzie korzystać ze zwolnień w SSE.

W ramach ostatniego pakietu zmian, wprowadzono także dłuższy okres rozliczania ulgi, w przypadku, gdy wartość dochodu nie pozwala na wykorzystanie całości uzyskanego odliczenia (z 3 do 6 lat), a także możliwość uzyskania odliczenia w formie zwrotu gotówkowego dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynaj?cych działalność.

Całokształt ostatnich zmian, czyni z ulgi B+R naprawdę atrakcyjne dla podatników narzędzie wspierania innowacyjności, które powinno cieszyć się spory powodzeniem wśród przedsiębiorców.

Specjaliści SSW z przyjemności? pomog? Państwu w powyższym temacie. Zachęcamy do kontaktu z:

Łukasz Karpiesiuk
Doradca Podatkowy
Lukasz.Karpiesiuk@ssw.pl

Joanna Wieczorek
Dyrektor French Desk
Joanna.Wieczorek@ssw.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!